BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibińska-Fabrowska Ilona (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym
The Problem of private Long-term Savings in the Polish Pension Scheme
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 15-30, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Oszczędności, System emerytalny, Emerytury, Stopa oszczędności
Savings, Pension schemes, Pensions, Savings rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany demograficzne oraz kondycja finansów publicznych wymagają przeprowadzenia zmian w systemie emerytalnym. Dotychczas funkcjonujący system oparty przede wszystkim na emeryturach wypłacanych z części obowiązkowej nie jest w stanie zagwarantować wysokiej stopy zastąpienia. W tym celu konieczne jest zbudowanie odpowiednio dużego zasobu oszczędności indywidualnych. Dotychczas funkcjonujące w ramach III filara produkty finansowe ze względu na ich konstrukcję i niewielkie zachęty fiskalne nie spełniły zakładanej roli. Konieczne jest więc podjęcie działań mających na celu przełamanie ograniczeń i barier we wzroście oszczędności długoterminowych. Zadania w tym zakresie powinny zostać niezwłocznie podjęte.(abstrakt oryginalny)

Demographic changes and the condition of the public finance require conducting changes in the pension scheme. So far the functioning system based above all on paid retirement pensions from the compulsory part isn't able to guarantee of high replacing rate. For that purpose proper building the large store of individual savings is necessary. So far financial products functioning in frames of the III pillar on account of their structure and little fiscal incentives didn't fulfil the assumed role. So taking action being aimed at breaking restrictions and barriers in the rise in long-term savings is necessary. Tasks in this respect should immediately be taken.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, http://documents.worldbank.org/curated/en/1994/09/698030/averting-old-age-crisispolicies- protect-old-promote-growth, [dostęp: 07.07.2016].
 2. Ciak J., Kołosowska B., System emerytalny i jego zmiany w Polsce w kontekście deficytu budżetowego oraz długu publicznego w latach 1999-2014, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/JCBK234.pdf, [dostęp: 07.07.2016].
 3. Czapiński J., Góra M., Świadomość emerytalna Polaków. Raport z badania ilościowego, http://www.efcongress.com/sites/default/files/analizy/raport.pdf, [dostęp: 10.07.2016].
 4. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015, file:///C:/Users/U132622/Downloads/Diagnoza_raport_2015 (1).pdf, [dostęp: 10.07.2016].
 5. Duda I., Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego a oszczędnościowy potencjał polskich gospodarstw domowych, http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin_8-15_7-I.Duda.pdf, [dostęp: 06.07.2016].
 6. Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników, "Ekonomista", 2013, nr 6.
 7. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2015 roku, KNF, Warszawa 2016.
 8. Kicia M., Decyzje i postawy w zakresie gromadzenia oszczędności emerytalnych na przykładzie pracowników UMCS w Lublinie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2015, nr 75.
 9. Klesyk A., Odpowiedzialność za własne ubezpieczenie - czyli doświadczenia i przyszłość trzeciego filaru emerytalnego, [w:] Żukowski M. (red.), Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, ZUS - KUL, Lublin - Warszawa 2014.
 10. Kulpaka P., Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/17_P.Kulpaka_Funk cjonowanie_systemu....pdf, [dostęp: 05.07.2016].
 11. Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku, KNF, Warszawa 2016.
 12. Przybyciński T., Dylematy kształtowania polityki budżetowej i systemu emerytalnego w Polsce oraz innych krajach UE, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim95.pdf, [dostęp: 06.07.2016].
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., NBP, Warszawa 2015.
 14. Rusza Program Budowy Kapitału Polaków, www.mr.gov.pl/media/21998/ProgramBudowyKapitalu.pdf, [dostęp: 06.07.2016].
 15. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015, NBP Warszawa 2016.
 16. Zdradzisz W., Podatkowy paradoks przy inwestowani w obligacje poprzez rachunek IKE, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2015, tom XVI, zeszyt 8, cz. I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu