BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabińska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach - analiza empiryczna
Motives for and Barriers to Cooperation Between Enterprises in the Lodz-Warsaw Corridor
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 367-379, tab.,rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Klastry, Konkurencja
Business cluster, Competition
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Klastry odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ są miejscem, gdzie w wyniku efektu synergii dochodzi do wymiany i dyfuzji wiedzy, na bazie której powstają innowacyjne rozwiązania. Włączenie przedsiębiorstwa w strukturę klastra prowadzi do jego wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowania, dzięki pośredniej realizacji korzyści skali. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co motywuje, a co ogranicza polskie firmy w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy (wejścia w struktury klastrowe). Istotne jest również wskazanie wstępnych propozycji, jak wspierać polskie firmy w inicjowaniu struktur klastrowych. Artykuł bazuje na analizie desk research oraz analizie wyników badań ankietowych w zakresie poziomu rozwoju współpracy funkcjonujących struktur klastrowych zlokalizowanych w "korytarzu łódzko-warszawskim" z sektorów: owocowo-warzywnego, farmaceutyczno-kosmetycznego, logistycznego oraz odzieżowo-włókienniczego (sektorów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów, w których prowadzone były badania).(abstrakt autora)

Clusters play a key role in building the knowledge-based economy as they are the place where the exchange and diffusion of knowledge upon which innovative solutions are based occur as a result of synergy. The inclusion of enterprises in the cluster structure leads to their higher specialisation and operational efficiency through direct application of economies of scale. The paper aims to answer the question what motivates and limits Polish enterprises in making decisions about initiating cooperation (i.e. their entry into the cluster structure). It is also important to provide initial recommendations on how to support Polish enterprises in creating cluster structures. The paper is based on a desk research analysis and an analysis of the survey results concerning the level of development of cooperation in regard to the cluster structures located in the "Lodz-Warsaw corridor" that operate in the following sectors: fruit and vegetables, pharmaceutical and cosmetics, logistics, as well as clothing and textiles (the sectors that are part of smart specialisations of the regions where the study was conducted).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport ogólny, red. J. Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012.
 2. Borras S., Tsagadis D., Polityki klastrowe w Europie, PARP, Warszawa 2011.
 3. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, IBNGR, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 4. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 5. Johnstone R., Clusters: A Review, Department of Education, Science and Technology, Canberra, March 2003.
 6. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012.
 7. Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboards, Bruksela 2015, http://ec.europa.eu/ growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf (dostęp 30.09.2015).
 8. Komisja Europejska, Regional Innovation Scoreboard 2014, Bruksela 2014, http://bookshop. europa.eu/en/regional-innovation-scoreboard-2014-pbNBBC14001/ (dostęp 30.09.2015).
 9. Komisja Europejska, W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. Komunikat Komisji, Bruksela 2008.
 10. Saniuk S., Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce, w: Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 11. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Seria Innowacje, PARP, Warszawa 2006.
 12. Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów w ujęciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2015, materiał nieopublikowany.
 13. Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Wnioski i rekomendacje, Łódź 2014, materiał nieopublikowany.
 14. Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A, Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu