BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Sufinowicz Baha (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy
Gender and Place of Residence as Determinants of the Situation on the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 31-42, rys., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Nierówność płci, Współczynnik aktywności zawodowej, Płeć, Kobieta, Praca kobiet, Mężczyzna, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Miasto, Wieś, Nierówności społeczne, Rynek pracy
Gender inequality, Labour force participation rate, Gender, Woman, Female labour, Men, Equal rights for women and men, City, Village, Social inequality, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w zależności od miejsca zamieszkania w Polsce w latach 2003-2016. Płaszczyznami analizy są aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie, a do oceny sytuacji wykorzystano takie mierniki, jak: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Struktura opracowania jest następująca. Każda z trzech kolejnych części zawiera rozważania na temat sytuacji kobiet i mężczyzn według miejsca zamieszkania w aspekcie kolejno: aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia, a także nierówności płci występujących w tych przekrojach. Do oceny zakresu nierówności płci wykorzystano wskaźniki nierówności płci w sferze aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Na zakończenie zaprezentowano wnioski.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to explore the differentiation of the situation of women and men on the labour market depending on the place of residence in Poland in the years 2003-2016. The ground of the analysis are such measures of labour market as: economic activity, employment and unemployment rates. The structure is as follows. Each of the three following parts contains a reflection on the situation of women and men according to the place of residence in the facet of: economic activity, employment and unemployment, as well as gender inequality in these areas. To evaluate the scope of gender inequality the indicators were used in the sphere of economic activity, employment and unemployment. At the end conclusion was presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzelak A., Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2014, nr 16, z. 2.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2009.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2014.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2008-2011, GUS Warszawa 2016a, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-biernizawodowo- wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-latach-2010- 2012,5,3.html [dostęp: 14.03.2016].
 5. Aktywność ekonomiczna ludności Polski za lata 2013-2014 i za I kw. 2015 roku, GUS Warszawa, 2016b, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacybezrobotni- bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal- 2015-r ,4,16.html [dostęp: 14.03.2016].
 6. Aktywność ekonomiczna ludności Polski - II kwartał 2016 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa, 2016c.
 7. Aktywność ekonomiczna ludności Polski - III kwartał 2016 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2017.
 8. Kalinowska-Sufinowicz B., Formy wsparcia rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 - beneficjentów i pracowników wielkopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej, "Polityka Społeczna", 2014, nr 8.
 9. Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Kotowska I.E. (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 10. Lisowska E. (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 11. Sawicka J., Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 12. Wabik I., Wynagrodzenia w dużych i małych miastach w 2013 roku, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak 2014, http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-duzych-i-malych-miastach-w-2013- roku [dostęp: 8.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu