BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sibiga Grzegorz (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
New Rules for the Re-use of Public Sector Information in the Local Government Units
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 189-204, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Sektor publiczny, Zarządzanie informacją
Local government, Public sector, Information management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dla potrzeb wykonania zadań publicznych w samorządzie terytorialnym zbiera się, produkuje, reprodukuje i rozpowszechnia ogromne ilości informacji. Zresztą liczba tych informacji ciągle wzrasta, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko stałe wykonywanie dotychczasowych zadań, ale także nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego zadań nowych, co połączone jest z ciągłym rozwojem technologii przetwarzania informacji.
Tylko z pozoru oczywista wydaje się odpowiedź na pytanie, czy takie informacje, już po ich użyciu w celu realizacji zadania publicznego, powinny pozostawać jedynie w dyspozycji ich pierwotnego, publicznego wytwórcy (np. organu samorządu terytorialnego), czy też należy zapewnić możliwość ich dalszej eksploatacji przez zainteresowanych, o ile nie sprzeciwiają się temu wymogi poufności informacji lub ochrona praw własności intelektualnej osób trzecich. Jednak zapewnienie możliwości takiej eksploatacji, oprócz właściwych podstaw prawnych, wymaga świadomości decydentów w samorządzie terytorialnym znaczenia procesów ponownego wykorzystywania informacji oraz ich aktywności w tych procesach. W tekście przedstawiam nowe, przyjęte w Polsce w 2016 r. regulacje prawne, stanowiące podstawę ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w kontekście celów ich wprowadzenia. (fragment tekstu)

The article addresses the matter of the re-use of public sector information, new regulation in Poland that came into force in 2016 as a result of the implementation of the Directive 2003/98/WE. The article presents definitions of re-use and public sector information, and also shows detailed explanation of the legal construction of principles governing the re-use in Polish law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaczyk M. (2014), Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa.
 2. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 345 z 31.12.2003 r.).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 175 z 27.06.2013 r.).
 4. Dyrektywa Rady 92/50/EWG z 18.6.1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.Urz. UE L Nr 209 z 24.7.1992 r.).
 5. Dyrektywa Rady 93/36/EWG z 14.6.1993 r. dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.Urz. UE L Nr 199 z 9.8.1993 r.).
 6. Dyrektywa Rady 93/37/EWG dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.Urz. UE L Nr 199 z 9.8.1993 r.).
 7. Górzyńska T. (2013), Prawna regulacja ponownego wykorzystywania informacji publicznych [w:] G. Sibiga (red.), Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państwa Unii Europejskiej, Warszawa.
 8. Komisja Europejska (2014), Obwieszczenie z dniu 24 lipca 2014 r. w formie obwieszczenia "Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystywanie" (2014/C 240/01).
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji [2005] Pismo Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.12.2005 r., DSI/947/ MB/2005, nie publ.
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. poz. 1011).
 11. Sibiga G. (2016), Informacja publiczna" oraz "informacja sektora publicznego" - różnice między pojęciami wyznaczającymi zakres stosowania ustaw informacyjnych, Informacja w Administracji Publicznej, 4/2016.
 12. Sibiga G. (2016), Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - stan obecny i perspektywy rozwoju. Wybrane zagadnienia [w:] A. Mednis (red.), Prywatność a jawność - bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 poz. 2058, ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).
 16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 17. Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195).
 18. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (2014), Buchholtz S., Tarkowski A. (red.), Rynek produktów, usług i treści cyfrowych, opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce: stan obecny, perspektywy rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich. Raport końcowy, Warszawa.
 19. Wyrok NSA z 30 września 2015 r., I OSK 2093/14.
 20. Wyrok TS UE z 27 października 2011 r., C-362/10, Komisja Europejska przeciwko Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu