BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Competitiveness and Trade Potential of Poland in the Merchandise Trade with Turkey
Konkurencyjność i potencjał handlowy Polski w obrotach towarowych z Turcją
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 69-88, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Bilateralna wymiana handlowa, Eksport, Import
Foreign trade, Bilateral trade, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej i dynamicz ny rozwój wielu gospodarek w innych regionach świata były podstawą zmian w rządowej polityce wspierania polskiego eksportu. W roku 2012 Ministerstwo Gospodarki podjęło decyzję o rozszerzeniu dotychczasowych działań pro mocyjnych, skoncentrowanych na rynkach głównych partnerów handlowych Polski (tak zwanych rynkach priorytetowych), na nowe obszary w postaci tak zwanych rynków perspektywicznych. Do pierwszej piątki krajów uznanych za perspektywiczne dla polskiego eksportu zaliczono Turcję. Celem publikacji jest określenie tendencji rozwoju wymiany handlowej między Polską a Turcją w latach 2000-2014 oraz ocena konkurencyjności i potencjału eksportu Polski w handlu z tym krajem. Wynikający z celu problem badawczy sprowadza się więc do próby odpowiedzi na następujące pytania: w jakich branżach Polska ma przewagę konkurencyjną w handlu z Turcją oraz jakie są możliwości zwiększenia polskiego eksportu na turecki rynek? W pierwszej części przedstawiono kształtowanie się rozmiarów, dynamiki i bilansu obrotów, w drugiej omówiono strukturę towarową wymiany, w trzeciej zaprezentowano wyniki analizy pozycji konkurencyjnej, natomiast w czwartej ocenę możliwości rozwoju eksportu Polski do Turcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że tendencje rozwoju wymiany handlowej Polski z Turcją w latach 2000-2014 kształtowały się korzystnie dla Polski, o czym świadczą bezwzględnie i relatywnie wysoka dynamika obrotów, zwłaszcza eksportu; poprawa salda wymiany (z ujemnego na dodatnie); przewaga wyrobów przemysłowych zaawansowanych technologicznie w polskim eksporcie; postępująca dekoncentracja towarowa eksportu. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski na rynku tureckim również wypada pozytywnie, ponieważ przewaga konkurencyjna dotyczyła produktów zaawansowanych technologicznie i kapitałochłonnych. Z szacunków potencjału eksportowego Polski do Turcji wynika, że możliwości rozwoju eksportu na turecki rynek także przedstawia się korzystnie, zarówno pod względem rozmiarów, jak i struktury towarowej wywozu.(abstrakt oryginalny)

The slowdown of the economic growth in the European Union countries and a dynamic development of many other economies in other regions of the world have been the main reason behind the changes in Polish government policy of exports support. In 2012 the Ministry of Economy decided to expand the scope of promotional actions, hitherto concentrated on the markets of Poland's main trade partners (the so-called priority markets), towards the ‚prospective markets'. Turkey was one on the first five countries deemed to be prospective for Poland. The aim of this paper is to define the trends of the trade between Poland and Turkey and evaluate the competitiveness and the potential of exports in Poland's trade with Turkey. The resulting research problem can be reduced to the attempts at answering the following questions: in what branches does Poland hold a competitive advantage in the trade with Turkey, and what is the potential for increasing Polish exports to Turkey? The first part of the work outlines of the scale, the dynamics, and the account balance of the trade, the second part discusses its commodity structure, the third one presents the results of the analysis of the competitive position, and the fourth is an attempt to evaluate the potential of the exports from Poland to Turkey. On the basis of the conducted analysis it may be stated that the development trend of Polish trade with Turkey in the years 2000-2014 was favourable to Poland, as evidenced by: high (in both absolute and relative terms) dynamics of exchange, particularly exports; improvement in trade balance (from negative to positive); prevalence of manufactured, technology-intensive goods in Polish exports; progressive diversification of export goods. Poland's competitive position in the Turkish market can also be assessed positively, because the observed competitive advantages involved technology- and capital-intensive products. Estimates of Polish export potential show that opportunities for exports to the Turkish market are also favourable, in terms of both size of exports as well as their commodity structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bano S., Takahashi Y., Scrimgeour F., ASEAN-New Zealand Trade Relations and Trade Potential: Evidence and Analysis, "Journal of Economic Integration" 2013, Vol. 28, No. 1.
 2. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Helmers C., Pasteels J-M., Assessing Bilateral Trade Potential at the Commodity Level: An Operational Approach, ITC Working Paper, ITC, Geneva 2006.
 4. Maciejewski M., Zmiany w strukturze towarowej polskiego handlu zagranicznego a deficytowość wymiany handlowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 777, Kraków 2008.
 5. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 6. Misztal P., Dywersyfikacja i koncentracja eksportu a wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1995-2009, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 15, Koszalin 2011.
 7. Mukherjii I.N., The Bangkok Agreement: A Negative List Approach to Trade Liberalization in Asia and the Pacific, paper prepared for the nineteenth session of the Standing Committee of the Bangkok Agreement, Bangkok, 19-21 March 2003.
 8. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych 2012-2015, www. mg.gov.pl/files/upload/15634/ Rynki%20perspektywiczne%202012-2015.pdf.
 10. Promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych w ramach programów promocji o charakterze ogólnym,http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/ POIG/Dzialania/Dzialanie+651/Programy+promocji+o+charakterze+ogolnym/ Promocja+polskiej+gospodarki+na+rynkach+perspektywicznych.
 11. Sieggel E., International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement, "Journal of Industry, Competition and Trade" 2006, Vol. 6, No. 2.
 12. Unctad Handbook of Statistics 2014, UNCTAD, New York-Geneva 2014.
 13. UNCTADstat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.
 14. Wysokińska Z., Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski, "Studia Europejskie" 1997, nr 2, www.ce.uw.edu.pl/ pliki/pw/2-1997_ Wysokinska.pdf.
 15. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWE, Warszawa- Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu