BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Marcin (Uniwersytet Łódzki; Krajowa Rada Radców Prawnych; Urząd Miasta Łodzi)
Tytuł
Pozycja samorządów lokalnych i regionalnych oraz Komitetu Regionów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE a prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem
Position of Local and Regional Governments and the Committee of the Regions before the Court of Justice of the EU and the Right to Effective Judicial Remedy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 205-217, bibliogr. 41 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Regulacje prawne
Local government, Judgments of the European Court of Justice, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komitet Regionów
European Union (EU),
Abstrakt
Pozycja wspólnot lokalnych i regionalnych państw członkowskich UE oraz Komitetu Regionów w postępowaniach przed TSUE ma fundamentalne znaczenie dla realizacji ich prawa do skutecznego środka prawnego przed sądem. Środki prawne stanowione przez instytucje UE niejednokrotnie stanowią samoistną podstawę aktów normatywnych przyjmowanych przez organy uchwałodawcze, jak i rozstrzygnięć indywidualno-konkretnych. (...) Rolę wspólnot lokalnych i regionalnych UE akcentuje się w prawie pierwotnym. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich [art. 4 ust. 2 TUE] obejmuje gwarancję dla określonej prawem krajowym roli samorządu regionalnego i lokalnego. Środki prawne podejmowane przez UE muszą być zgodne z zasadą pomocniczości [art. 5 ust. 3 TUE], zgodnie z którą w zakresie kompetencji niewyłącznych Unia podejmuje działania tylko, gdy cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Oznacza to, jeśli nie prawną ochronę kompetencji samorządów regionalnych i lokalnym wynikającą z prawa UE, to z pewnością ochronę ich uprawnień przed ekspansją kompetencyjną samej Unii [Davies 2006, ss. 63-84].
Pomimo ogólnych gwarancji dla funkcji sprawowanej przez samorządy lokalne i regionalne UE i znaczenia prawa Unii dla funkcjonowania tych struktur, problemem pozostaje ich locus standi w postępowaniach przed TSUE, sprawującym z mocy art. 19 ust. 1 TUE monopol autorytatywnej wykładni prawa UE i kontrolującym - na zasadzie wyłączności - legalność prawa wtórnego. (fragment tekstu)

The right to effective judicial remedy protected by Article 47 of the Charter of Fundamental Rights encompasses a right to a hearing. Although local and regional governments are direct addressees of EU law and very often they are directly responsible for the implementation of EU law, their locus standi under Article 263 TFEU situates them among unprivileged applicants. This regulation does not seem sufficient from the standpoint of the right to effective judicial remedy. The Lisbon Treaty included the Committee of the Regions to the group of semi-privileged applicants but this does not mean that it could play the role of intermediary between the local and regional governments and the Court since the Committee can only challenge the legality of secondary EU law where its own prerogatives are impaired. Thus the Lisbon amendment cannot be considered a remedy to the deficit of locus standi suffered by local and regional governments. This contribution deals with this problem and proposes the possible ways of overcoming it - through changes to the present interpretation of the Treaty, alternatively by means of amending the Treaty or amending national law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji (UE) nr 2012/21/UE z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. U. UE z 11 stycznia 2012 r. L 7, ss. 3-10.
 2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. U. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187, ss. 1-78.
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. U. UE z 20 grudnia 2013 r., L 347, ss. 320-469.
 5. Traktat podpisany w Lizbonie w dn. 13 grudnia 2007 r. zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569.
 6. Wyjaśnienia do art. 47 Karty Praw Podstawowych UE, Dz. U. UE z 14 grudnia 2007 r. C 303.
 7. Biernat S. (2014), Dostęp osób prywatnych do sądów unijnych po Traktacie z Lizbony (w świetle pierwszych orzeczeń), "Europejski Przegląd Sądowy", nr 1.
 8. Davies G. (2006), Subsidiarity: The wrong idea, in the wrong place, at the wrong time, "Common Market Law Review", nr 43, ss. 63-84.
 9. Górski M. (2016), Prawo do skutecznego środka prawnego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE - znaczenie i deficyty, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 8, s. 31.
 10. Hofmański P, Wróbel A. (2010), Komentarz do art. 6 EKPC [w:] L. Garlicki, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck.
 11. Jagoda J. (2011), Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Lex 2011, w Rozdziale II.2.2.
 12. Kowalik-Bańczyk K. (2013), Komentarz do art. 47 KPP UE [w:] A. Wrobel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Krajewski M. (2015), Akt ustawodawczy o charakterze generalnym a prawo do skutecznej ochrony sądowej, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 6.
 14. Schabas W.A. (2015), The European Convention on Human Rights. A Commentary, Wydawnictwo Oxford University Press.
 15. Scheuring K. (2012), D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 16. Shelton D., Hofmann H.C.H. (2014) [w:] S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward, The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Hart Publishing.
 17. Vesterdof B. (2006), A constitutional court for the EU?, "International Journal of Constitutional Law", z. 4, nr 4.
 18. Lenaerts K. (2008), Access of regions with legislative powers to the European Court of Justice, http://cor.europa.eu/en/news/highlights/documents/2e30bc34-7ce2-427d-8d35-53f2c7b50a8a.pdf, Committee of the Regions.
 19. Opinia Komisji Weneckiej z 11 marca 2016 r. On the amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland, CDL- -AD(2016)001.
 20. Opinia Rzecznika Generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-417/04P Regione Siciliana przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:2006:28).
 21. Opinia TS z 18 grudnia 2014 r. nr 2/13 (ECLI:EU:C:2014:2454).
 22. Postanowienie Sądu (UE) z 6 września 2011 r. w sprawie T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie (ECLI:EU:T:2011:419).
 23. Postanowienie TK z 19 grudnia 2006 r. w sprawie P 37/05.
 24. Postanowienie TS z 1 października 1997 r. w sprawie C-180/97 Regione Toscana przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:1997:451).
 25. Postanowienie TS z 21 marca 1997 r. w sprawie C-95/97 Région wallonne przeciwko Commission des Communautés européennes (ECLI:EU:C:1997:184).
 26. Wyrok Bundesverfassungsgericht z 12 października 1993 r. w sprawie 2 BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92.
 27. Wyrok Bundesverfassungsgericht z 30 czerwca 2009 r. w sprawie 2 BvE 2/08 dotyczącej ratyfikacji Traktatu z Lizbony.
 28. Wyrok SPI z 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-257/04 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji (ECLI:EU:T:2009:182).
 29. Wyrok TK z 16 listopada 2011 r. w sprawie SK 45/09.
 30. Wyrok TK z 24 listopada 2010 r. w sprawie K 32/09.
 31. Wyrok TS z 11 lipca 1984 r. w sprawie 222/83 Commune de Differdange i in. przeciwko Komisji (EC-LI:EU:C:1984:266).
 32. Wyrok TS z 15 lipca 1963 r. w sprawie 25/62 Przedsiębiorstwo Plaumann & Co. Przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:1963:17).
 33. Wyrok TS z 16 grudnia 2010 r. w sprawie C 239/09 Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (ECLI:EU:C:2010:778).
 34. Wyrok TS z 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano (CLI:EU:C:1989:256).
 35. Wyrok TS z 22 maja 1999 r. w sprawie C-70/88 Parlament przeciwko Radzie (ECLI:EU:C:1990:217).
 36. Wyrok TS z 22 marca 2007 r. w sprawie C-15/06P Regione Siciliana przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:2007:183).
 37. Wyrok TS z 22 października 1987 r. w sprawie 314/84 Foto Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck Ost (ECLI:EU:C:1987:452).
 38. Wyrok TS z 3 października 2013 r. w sprawie C-583/11P Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie (ECLI:EU:C:2013:625).
 39. Wyrok TS z 5 marca 1996 r. w sprawach połączonych C 46/93 i C 48/93 Brasserie du pêcheur SA przeciwko Bundesrepublik Deutschland i The Queen, Secretary of State for Transport ex parte: Factortame Ltd i in. (ECLI:EU:C:1996:79).
 40. Wyrok TS z 6 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych C 453/03,C 11/04,C 12/04 i C 194/04 ABNA Ltd i in. przeciwko Secretary of State for Health (ECLI:EU:C:2005:741).
 41. Wyrok TS z 6 października 1982 r. w sprawie 283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu