BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych
Estimation of Management Instruments of Local Government Finances in the Light of Paradigm Evolution of Public Funds
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 42-53, bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Jednostka lokalna, Innowacje, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami
Local government, Local unit, Innovations, Local government finance, Financial management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków bytu i jak najlepszej jakości usług. Jednak gospodarkę samorządu terytorialnego cechuje ograniczoność środków finansowych, dlatego też zarządzanie nimi wymaga takiego gospodarowania, które zapewni wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zasadami gospodarności i celowości. Problematyka efektywnego zarządzania finansami należy więc do najważniejszych aspektów gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Różnorodność procesów i zjawisk składających się na finanse samorządowe, złożoność systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, a także fakt, że finanse są przejawem wszystkich działań samorządu, powodują konieczność zarządzania tymi zagadnieniami. Osiągnięcie korzystnych rezultatów nie jest jednak możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania. Nowoczesne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego wiąże się ze stosowaniem różnych instrumentów wspomagających proces zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli i znaczenia nowoczesnych instrumentów zarządzania finansami w procesie realizacji zadań samorządowych.(abstrakt oryginalny)

The main task of local government is to provide residents with the best possible living conditions and the best quality of service. However, the economy of local government is characterized by the limitation of financial resources and requires management which will ensure the disbursement of funds in accordance with the principles of economy and expediency. Thus the problem of efficient financial management belongs to the most important aspects of budget economy of local government units. The variety of processes and phenomena that make up local government finances, the complexity of the financial system of local government units and the fact that finances are a manifestation of all the activities of local government, make it necessary to manage these issues. Achieving positive results is not possible without a modern management system. Modern management of the local self-government unit involves the use of different instruments to support the process of management. The purpose of this article is an attempt to present the role and importance of modern methods of financial management in the process of implementation of local government tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyńska D., 2011, Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom 84.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, Finanse Komunalne, 2010, nr 12.
 4. Jastrzębska M., 1999, Zarządzanie finansami gmin, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 5. Jastrzębska M., 2004, Polityka wydatkowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu, Finanse Komunalne, nr 1.
 6. Jastrzębska M., 2009, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Kożuch A., 2005, Z teorii zarządzania finansami lokalnymi, [w:] Kożuch A., Mrończuk A. (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 8. Kożuch A., 2008, Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 9. Lubińska T., Lozano Platonoff T., Strąk F., 2006, Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, Ekonomista, nr 5.
 10. Owsiak S., 2002, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 11. Owsiak S., (red.), 2012 Budżet władz lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Patrzałek L., 2011, Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z "Wieloletnim planem finansowym państwa", Polskie Towarzystwo Naukowe, Zeszyty Naukowe, nr 20, Kraków.
 13. Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92).
 14. Sochacka-Krysiak A., (red.), 2012 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Hand- lowa, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 16. Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, Rada Ministrów, Warszawa 2009, dostępne na stronie: http:/orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B6424AF9598E217FC12574EA002C/$file /1181-uzas.doc, data dostępu : 15.03.2016 r.
 17. Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu