BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States
Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 167-189, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy państwa, Kryzys zadłużeniowy, Finanse publiczne
State financial crisis, Indebtedness crisis, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Zły stan finansów publicznych państw UE, niedoskonałości systemu instytucjonalnego oraz niewystarczające reformy strukturalne i ewidentny brak procedur dotyczących potencjalnej renegacji kraju nadmiernie zadłużonego z UE negatywnie wpływają na stabilność gospodarczą państw zjednoczonej Europy. Do najważniejszych źródeł generujących ryzyko utrwalenia długoterminowej stagnacji gospodarczej państw UE należy zaliczyć naruszanie kryteriów konwergencji oraz brak skutecznych mechanizmów regulacyjnych, między innymi w sferze przestrzegania dyscypliny fiskalnej, czego skutkiem jest narastające zadłużenie i niespłacalne przez niektóre kraje. Przypadek Grecji jest przykładem takiego zadłużenia. Problem nierównowagi fiskalnej można zaobserwować w analizowanych latach 2007-2015. W konsekwencji do Grecji, która od wielu lat zmaga się z nadmiernym zadłużeniem, wkrótce mogą dołączyć kolejne kraje UE. Ryzyko takiego scenariusza jest bardzo realne, zatem niezbędne jest wypracowanie przez UE procedury renegacji zadłużenia przez dany kraj. Zaprezentowane wyniki badań nad wykorzystaniem warunków procedury nierównowagi makroekonomicznej dla Grecji. (abstrakt oryginalny)

The poor state of public finances in EU Member States, imperfections of the institutional system, as well as insufficient structural reforms and obvious lack of procedures in terms of potential removal of excessively indebted country from the EU - have a negative effect on economic stability of EU Member States. The most important sources generating the risk of preserving long-term economic stagnation of EU Member States are: violating the convergence criteria and lack of effective regulatory mechanisms, e.g. related to respecting fiscal discipline, which result in a growing debt that is not paid by some countries. The case of Greece is an example of such debt. The problem of fiscal imbalance can be observed throughout the whole analysed period of 2007-2015. As a consequence, in the near future other EU Member States may join Greece that has been fighting over-indebtedness for many years. The risk of such scenario is very plausible, so it is necessary that the EU prepares a procedure of removing countries. This work shows the study results in a range of the examined topic that uses theterms of Excessive Imbalance Procedure for Greece. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission 2011.
 2. Eurostat 2015.
 3. Gasz K., Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 30, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
 4. Graj D., Zakłócenia równowagi makroekonomicznej w UE a intensywność zjawisk kryzysowych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa 2014.
 5. http://biznes.onet.pl.
 6. http://independenttrader.pl.
 7. https://obserwatorpolityczny.pl.
 8. IMF Report March 2015.
 9. Janicka M., Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012, in: Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, Warszawa 2014.
 10. Klimowicz K., Niewypłacalność państw strefy euro. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, eds. A. Pacześniak, M. Klimowicz, OTO, Wrocław 2014.
 11. NBP (2012), Przepływ kapitału w krajach rozwijających się w latach 2000-2011, www.nbp.pl/publikacje/przeplywy/przeplywy.pdf.
 12. Roubini N., Manasse P., Rules of Thumb for Sovereign Debt Crises, IMF Working Paper 2005.
 13. The Global Competitivenes Report 2010-2014.
 14. Trading Economics 2015.
 15. Wajda M., Procedura Nierównowagi Makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodniopomorski", Szczecin 2013.
 16. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu