BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury gmin województwa świętokrzyskiego
Spatial Differentiation of the Infrastructure of Municipalities of the Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 92-101, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Syntetyczny miernik, Infrastruktura, Gmina
Spatial differentiation, Synthetic meter, Infrastructure, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Samorząd jest pracodawcą, zleceniodawcą, klientem i inwestorem. Jego działania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, na procesy w niej zachodzące, na jakość i poziom infrastruktury. Celem artykułu jest zdefiniowanie i opisanie wskaźnika syntetycznego służącego określeniu poziomu infrastruktury gmin w województwie świętokrzyskim na podstawie wybranych cech. Interes gminy, w aspekcie sieciowości powiązań, stanowi wypadkową efektów działalności mieszkańców, przedsiębiorstw oraz pozostałych aktorów sceny lokalnej. Infrastruktura ma bardzo duże znaczenie dla procesów zachodzących w lokalnej gospodarce. Stanowi pewnego rodzaju propozycję inwestycyjną oraz ofertę warunków koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, jest warunkiem istnienia, a także może wpływać na wzrost konkurencyjności. Ocena infrastruktury samorządu jest zadaniem trudnym, wymaga uwzględnienia wielu różnych zmiennych w możliwie pełny sposób charakteryzujących zjawisko w warunkach sieciowości powiązań. (abstrakt oryginalny)

Local government is the employer, client, customer and investor. His actions have a direct or indirect impact on the local economy, on the processes taking place in it, the quality and level of infrastructure. The aim of this article is to define and describe the synthetic indicator for determining the level of infrastructure in municipalities Świętokrzyskie based on selected characteristics. The interests of the community, in terms of networks, is the result of the effects of the activities residents, businesses and other local actors. Infrastructure is very important for the processes taking place in the local economy. It is a kind of investment proposal and offer the necessary conditions for doing business, it is condition for the existence and can also affect the growth of competitiveness. Assessment of local infrastructure is a difficult task, requires taking into account many different variables as fully as possible characterizing the phenomenon in terms of networks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielaki A., Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.
 2. Dziekański P., Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, 2016, nr 3.
 3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 1968, nr 4.
 4. Jarosz Z., Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej, "Inżynieria Rolnicza", 2008, nr 2 (100).
 5. Kocur-Bera K., Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, 2011, nr 1.
 6. Kołodziejczyk D., Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 360.
 7. Kozłowski W., Ocena inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365.
 8. Kwapisz J., Ocena rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej województwa śląskiego w latach 1995-2000, Inżynieria Rolnicza, 2002, nr 3 (36).
 9. Lira J., Rozwój infrastruktury gospodarczej a wskaźniki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2004-2012, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, 2014, tom XVI, nr 6.
 10. Młoda A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 11. Pawlik A., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie świętokrzyskim, Wiadomości Statystyczne, PTS, GUS, Warszawa 2011, nr 11.
 12. Potoczek A., Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Włocławek 2000.
 13. Rosner A. (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa 2000.
 14. Szewczyk J., Luty L., Jaworska M., Rozwój infrastruktury gmin wiejskich na przykładzie gminy Zielonki, RN Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, z 4, nr 11.
 15. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 16. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo AR, Poznań 2005.
 17. Wysocki F., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: "Rozprawy Naukowe", Poznań 1996, z. 266.
 18. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu