BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw agrobiznesu w kontekście ich zrównoważonego rozwoju
Ecological Responsibility of Agribusiness Companies in the Context of Their Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Odpowiedzialność ekologiczna, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony, Inwestycje ekologiczne, Zarządzanie strategiczne
Agrobusiness, Ecological responsibility, Ecological aspects of the company's activities, Sustainable development, Ecological investments, Strategic management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie problematyki odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw agrobiznesu w odniesieniu do ich zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska stała się integralną częścią zarządzania w nich. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety w sierpniu 2015 r. wśród 250 właścicieli, kierowników, bądź osób zajmujących się problemami ochrony środowiska przedsiębiorstw agrobiznesu województwa pomorskiego. Badania wykazały, że w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu należy brać pod uwagę różne aspekty, takie jak np. nakłady na ochronę środowiska, inwestycje ekologiczne (odtwarzające, modernizacyjne i nowe) oraz wzrastające koszty korzystania z niego. Zmusza to przedsiębiorstwa do stosowania różnorodnych instrumentów w postaci przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju, opracowania systemów zarządzania środowiskowego, czy audytu środowiskowego. Istotne jest również podejście legislacyjne, m.in. w postaci systemów nakazowo-kontrolnych, zachęt ekonomicznych dla przedsiębiorstw agrobiznesu itp. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the issue of ecological responsibility of agribusiness companies with reference to their sustainable development. Environmental protection has become an integral part of management within them. Research has been conducted using the method of the diagnostic survey, using a survey questionnaire, in August 2015 among 250 owners, managers or other persons dealing with the issues of environmental protection in the agribusiness companies of Pomorskie Province of Poland. The research has shown that the activity of agribusiness companies includes different aspects, such as: expenses for environmental protection, ecological investments (recreating, modernizing and new) as well as increasing costs of its use. This forces the companies to apply different instruments, such as: assuming a strategy of sustainable development, working out systems of environmental management, or environmental audit. An important thing is also the legislative approach including, among others, prescriptive-control systems, economic incentives for the agribusiness companies, etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajdzik B., Zarządzanie przedsiębiorstwem a ochrona środowiska, [Enterprise Management vs. Environement Protection], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", [Economics and Business Organization], nr 10, 2006.
 2. Pancer-Cybulska E., Społeczna odpowiedzialność terytorium w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, [Social Territorial Responsibility in the Light of Sustainable Development Koncept], "Ekonomia", nr 4, 2011.
 3. Prus P., Perspectives for Sustainable Development of Agricultural and Rural Areas [Perspektywy zrównowazonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich] [in:] Ch. Jakobsson (ed.), Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 1. Sustainable Agriculture, [Zdrowie Ekostystemowe i Zrównoważone Rolnictwo. Cz. 1. Rolnictwo Zrównoważone], CSD Uppsala, Uppsala University, 2012, Sweden.
 4. Ratajczak M., Działania CSR w zakresie społeczności lokalnej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego, [CSR Activities in the Field of the Local Community on the Example of Agribusiness Companies from Mazowieckie Province of Poland] (w:) J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, [Corporate Social Responsibility in the Area of Entrepreneurship], SGGW, Warszawa 2012.
 5. Sienkiewicz P., Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, [Scientific Research in Security Systems] (w:) B. Kosowski, A. Włodarski, Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku. Inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, [The Challenges of Civil Security in the 21st Century. Engineering of Activities in the Areas of Science, Education and Practice], Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2007.
 6. Sobczyk W., Sustainable Development of Rural Areas, [Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich], "Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development", 2014, vol. 9, no, 1.
 7. Wielewska I., Ecological Investment Project in the Scope of Activity of Agribusiness Enterprises - Selected Issues, [Ekologiczne projekty inwestycyjne w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu - wybrane zagadnienia], "Roczniki Naukowe SERiA", XV(3), Warszawa-Poznań_Rzeszów 2013.
 8. Wielewska I., Społeczna odpowiedzialność a aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu, [Social Responsibility and Environmental Aspects of the Sustainable Development of Agribusiness Companies] (w:) M. Gotowska, A. Jakubczak (red.), Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP, [Environmental and Social Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises], Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 9. Wyrębek H., Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, [Economic Instruments of Environment Management], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", z. 87, 2010.
 10. Zuzek D. K., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, [Corporate Social Responsibility in the Sustainable Development of Enterprises], ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", Tom 21, nr 2, 2012.
 11. Żylicz T., Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [Elements of the Theory of Sustainable Development] (w:) J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, [Challenges of Sustainable Development in Poland], Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu