BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski), Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski), Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rola samorządu lokalnego w aktywizowaniu przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich - studium przypadku gminy z województwa lubuskiego
The Role of Local Governments in Activating Non-Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas - a Case Study Conducted for a Municipality in Lubuskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 102-122, bibliogr. 39 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Gmina, Obszary wiejskie, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość, Studium przypadku
District, Rural areas, Local government, Entrepreneurship, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na obszarach wiejskich obserwujemy liczne zjawiska społeczno-gospodarcze, wśród których należy wymienić malejącą rolę rolnictwa, jako źródła utrzymania mieszkańców wsi oraz wysokie bezrobocie. Ludność dotychczas związana wyłącznie z gospodarstwem rolnym coraz częściej podejmuje działania zmierzające do zmiany źródeł dochodu, w tym do rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Bardzo ważną rolę w tych procesach odgrywa samorząd lokalny, który poprzez swoją politykę może aktywizować przedsiębiorczość. Celem artykułu jest przedstawienie stanu przedsiębiorczości na obszarze gminy wiejskiej oraz wskazanie możliwych form jej aktywizacji z poziomu jednostki samorządu terytorialnego oraz przy wykorzystaniu programów pomocowych. Niniejszy artykuł stanowi studium przypadku, a jako obiekt badań wykorzystano gminę wiejską Dąbie znajdującą się na terenie województwa lubuskiego. W postępowaniu badawczym wykorzystano zarówno wtórne, jak i pierwotne źródła informacji. (abstrakt oryginalny)

A number of socio-economic phenomena can be observed in rural areas, among which one must include the diminishing role of agriculture as a source of income for rural residents as well as high unemployment. The people previously associated solely with agricultural holdings frequently take action toward changing their sources of income, including developing small enterprises. A very important role in these processes is played by local governments, which can activate entrepreneurship through their policies. This article aims to represent the state of entrepreneurship in the area of a rural municipality and to indicate the possible forms of its activation from the level of local government bodies and with the use of aid programs. This article is a case study, while the rural municipality of Dąbie, located in Lubuskie Province, was chosen as a research object. The research proceeding implemented both secondary and primary sources of information. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aszkowski K., Kaźmierczyk J., Nowak D., Aktywność uczniów szkół średnich w olimpiadach ekonomicznych jako motywator przedsiębiorczości, [w:] Teczke J. Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010.
 2. Atlasu obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2009.
 3. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, [dostęp: 15.12.2016].
 4. Bański J., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi - wybrane zagadnienia, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1.
 5. Bański J., Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo", 2015, nr 2 (167).
 6. Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich http://www.regioportal.pl/pl28/teksty2270/bariery_instytucjonalne_rozwoju_przedsi% C4�biorczo%C2%B6ci [dostęp: 2016.11.11].
 7. Czarnecki A., Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne-przegląd pojęć, w: Rosner A. (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Warszawa 2015.
 8. Frenkel I. Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 9. Frenkel I., Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010-2013, "Wieś i Rolnictwo", 2015, nr 2 (167).
 10. Gabińska C.G., Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Rola przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 2012, nr 8.
 11. Grzegorzewska-Mishka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2010.
 12. Gutkowska K., Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie z Unią Europejską, Warszawa 2009.
 13. Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S. Fundusze UE 2014-2020, Warszawa 2014.
 14. Hall C., McVittie A., Moran D., What does the public want from agriculture and the countryside? A review of evidence and methods, "Journal of Rural Stadium", 2004, no. 20.
 15. Horodeński R., Sadowska-Snarska C., Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, Warszawa - Białystok 2010.
 16. Kłodziński M. Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 2012, nr 2.
 17. Kłodziński M., Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 2014, nr 1.
 18. Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszcz 2012.
 19. Malinowski P., Wielofunkcyjne rolnictwo jako kierunek rozwoju polskiej wsi, [w:] Adamowicz M. (red.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe SGGW, Warszawa 2005, nr 35.
 20. Mickiewicz A., Mickiewicz B., Charakterystyczne cechy nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2015, t. XVII, z. 1.
 21. Mularska-Kucharek M., Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2015, nr 4(38).
 22. Nurzyńska I., Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich, [w:] Nurzyńska I. Wilkin J. (red.), Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012, Warszawa 2012.
 23. Nurzyńska I., Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 2013, nr 3.
 24. Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, nr 40.
 25. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 26. Psyk-Piotrowska E., Sudra E. (2014). Przedsiębiorczość osób młodych na wsi - stymulatory i bariery, "Journal of Agribusinessand Rural Development", 2014, no. 2(32).
 27. Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, [w:] Krzyżanowska K. (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2010.
 28. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025, Urząd Gminy Dąbie 2014.
 29. Szafraniec K., Szanse życiowe młodzieży wiejskiej, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś. Raport o stanie wsi, Warszawa 2012.
 30. The New Rural Paradigm. Policies and Governance, OECD Publishing 2006.
 31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
 32. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
 35. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 37. Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, Warszawa 2012.
 38. Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego, Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk 2015.
 39. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu