BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Income Inequalities across Functional Types of Rural Communes of the Wielkopolska Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 123-135, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Nierówności dochodowe, Dochody gminy, Współczynnik Giniego, Obszary wiejskie, Współczynnik Theila
Income inequalities, Local revenues, Gini coefficient, Rural areas, Theil coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Problematyka kształtowania się dochodów w podmiotach sektora samorządowego jest przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców, ale w szczególności praktyków. Zabezpieczenie środków finansowych w samorządach gminnych jest podstawowym zagadnieniem w realizacji zadań tych samorządów. Własny potencjał dochodowy gmin charakteryzuje się jednak dużym zróżnicowaniem, przy czym największe nierówności dochodowe występują w gminach wiejskich. Informacje na temat kształtowania się nierówności dochodowych gmin mogą być przydatne dla celów kreowania polityki redystrybucyjnej państwa. Nadmierne nierówności dochodowe gmin w zakresie dochodów własnych mogą być hamulcem dla rozwoju lokalnego i utrudniać realizację polityki spójności. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zmian w poziomie nierówności dochodowych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w przekroju ich typów funkcjonalnych. Analizowano poziom dochodów własnych oraz dochodów ogółem per capitaw gminach w latach 2005-2014. W badaniu wykorzystano współczynniki nierówności dochodowych Giniego, Theila oraz wskaźniki koncentracji.(abstrakt oryginalny)

Revenues of local governments are the subject that draws attention not just of science but also of economic practice. Securing funds in the communal budgeting is paramount for the proper discharge of the statutory functions of local governments. Still, own income potential is marked by great inequality among all communes and even greater among the rural ones. Excessive inequality of own revenues can be detrimental to local development and cohesion, and their monitoring may be a useful tool for the fine-tuning of the national redistributive policy. The article aimed to analyze changes in income inequality among rural communes of the Wielkopolska province across their functional types. Own revenues and total revenues per capita in 2005-2014 were examined using basic concentration measures along with Gini and Theil indices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/bdl.
 2. Cowell F., Measuring Inequality, Oxford University Press, Oxford 2009.
 3. Kańduła S., Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", 2016 3(4).
 4. Kozera A., Wysocki F., Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, "Roczniki Naukowe SERiA", 2015, tom XVII, zeszyt VI.
 5. Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 6. Shorrocks A. F., The class of additively decomposable inequality measures, Econometrica, 1980, no. 48.
 7. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 8. Verma V., Betti G., Natilli M., Indicators of social exclusion and poverty in Europe's regions, Working Paper, Department of Quantitative Methods, University of Siena 2005.
 9. Wołoszyn A., Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010, "Roczniki Naukowe SERiA, 2013, t. 15, z. 6.
 10. Wołoszyn A., Głowicka-Wołoszyn R., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 395, T.1 Finanse.
 11. Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu