BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Relation between Prices of Food Products and Agriculture Products as an Element of Assess the Economic Trends in Polish Agriculture
Relacje cen artykułów żywnościowych do cen skupu surowców rolnych jako narzędzie oceny koniunktury w rolnictwie
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 30-40, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ceny produktów rolnych, Ceny żywności, Ceny skupu, Mechanizmy cenowe, Rolnictwo
Agricultural prices, Food prices, Purchase prices, Price mechanism, Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy dokonano oceny poziomu i tendencji zmian cen podstawowych surowców rolnych i artykułów żywnościowych na rynkach krajowych wpływających na stan rolnictwa i producentów rolnych. Oceniono wzajemne relacje pomiędzy cenami detalicznymi żywności a cenami produktów (surowców) rolnych, tj. nożyce cen, zbadano siły wpływu cen skupu na poziom cen detalicznych żywności (stopień powiązania między cenami uzyskiwanymi przez producentów rolnych a cenami płaconymi przez konsumentów żywności) oraz określono dominujące kierunki ich zmian. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż udział wartości surowców rolnych w cenach detalicznych przeciętnego koszyka artykułów spożywczych maleje, a zwiększanie stopnia przetwarzania produktów rolnych pogłębia dysproporcje (rozstęp) pomiędzy cenami producenta i cenami płaconymi w detalu. Niekorzystne dla producentów rolnych tendencje potwierdziła analiza dynamiki zmian cen skupu surowców rolnych i cen detalicznych produktów żywnościowych. Na podstawie funkcji trendu stwierdzono, iż zmiany cen bieżących w przypadku wszystkich analizowanych produktów rolnych i żywnościowych charakteryzowały się długookresową tendencją wzrostową, której towarzyszyły wahania sezonowe i koniunkturalne. Wzrosty cen produktu finalnego były jednak w większości przypadków zdecydowanie wyższe od wzrostów cen surowca niezbędnego do jego wytworzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper was created to assess the values and trends for changes in prices of basic agricultural products (produce) and food products on domestic markets that affect the condition of agriculture and agricultural producers. The relationships were evaluated between retail prices of food and prices of agricultural produce, i.e. price scissors, the author studied the strength of impact of procurement prices on retail prices of food (the degree of correlation between prices received by farm producers and prices paid by food consumers), and defined the prevailing directions of change. It was determined through the analysis that the share of the value of agricultural produce in retail prices of an average food basket is decreasing, and the higher degree of processing of produce deepens the disproportion (the gap) between the producer's prices and retail prices paid by consumers. These tendencies, negative for agricultural producers, were supported by analysis of rates of changes of farm produce prices and retail food prices. It was determined on the basis of the trending function that the variations of current prices for all the studied types of farm produce and food products exhibited a long-term increasing tendency, accompanied by seasonal and economic fluctuations. However, the increases of final product prices were in most cases substantially higher than the increases of raw material necessary for its production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Klank L., Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE. Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej [Economical aspects of integration village from EU. Polis village and agriculture in European Union], IRWiR, Warszawa 2008, s. 43-57.
 2. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach [Elements of statistic in tasks], Warszawa 2003.
 3. Kułyk P., Czyżewski A., Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania [Streamlining of prices and income in agriculture in Poland and Russia. The comparison test]. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SGGW, Warszawa 2012, t. 99, z. 2.
 4. Poczta W., Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa [The impact of EU integration on the situation of structural production and economic of Polish agriculture], IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 41.
 5. Poczta W., Wysocki F., Ceny i relacje cenowe jako przesłanka zrównoważonego rozwoju rolnictwa (na przykładzie Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej [Prices and price relations as a condition of sustainable agriculture on the base of Poland and selected countries EU)], "Biuletyn Informacyjny FAPA", Warszawa 2000, nr 4.
 6. Prakash A., Safeguarding food security in volatile global markets, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2011.
 7. Seremak-Bulge J., Zmiany cen i marż cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych [Changes in prices and margins on the basic food markets], "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Warszawa 2012, nr 100.
 8. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie [Logistics company], Warszawa 2003.
 9. Świetlik K., Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004 [Food prices in the market transformation of the Polish economy (1994-2004)], "Studia i monografie IERiGŻ", Warszawa 2008, nr 141.
 10. Tomek W. G., Robinson K. L., Kreowanie cen artykułów rolnych [Creation of agricultural prices], Warszawa 2001.
 11. Zegar J., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej) [Income in strategy of agriculture development (on the threshold of European integration)], Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu