BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sakowska-Baryła Marlena (Urząd Miasta Łodzi, radca prawny; kwartalnik "ABI Expert"), Stasiak Jarosław (Urząd Miasta Łodzi, radca prawny)
Tytuł
Samodzielność gminy i konstytucyjne zasady ustrojowe a realizacja uprawnień wynikających z art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Legal Independence of the Commune and the Constitutional Principles of System and the Execution of the Claims According to the Art. 36 of the Act on Spatial Planning and Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 219-233, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zagospodarowanie przestrzenne, Roszczenia
Local government, Polish Act on Spatial Planning and Development, Spatial development, Claims
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praktyka stosowania art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.], dalej: upzp, uzasadnia wątpliwość, czy przepis ten jest zgodny z art. 1, art. 2 i art. 165 Konstytucji RP. Zagadnienie to pozwala na refleksję nad granicami konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, a także nad realizacją i praktycznym wymiarem takich zasad ustrojowych, jak zasada dobra wspólnego oraz demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. (fragment tekstu)

Due to the increasingly active planning policy of the communes in Poland and adopting new development plans, claims of the owners and perpetual leaseholders whose property was included in the plans, are gaining importance. The legal basis for the above claims is Art. 36 of the Act on Spatial Planning and Development, which considers damages for loss of property value as well as possibility of requesting obligatory purchase of the property by the commune. The general courts have just issued the first rulings, but already some stabilization of judicial practice is noticeable. When evaluating it, one should notice a conflict it creates between the values protected by the Constitution - right of ownership - Art. 64 of the Constitution of the Republic of Poland and legal independence of a commune, as stipulated in Art. 165.2 of the above Constitution as well as in legal regulations related to the activity and powers of local governments in Poland.
In this article there is a summary of judicial decisions of the Polish general Courts and an assumption, arousing no controversy at present, concerning loss of the possibility to use a property in a way it had been used before when a change in the actual way of using the property has only just been planned and a permit has been obtained in the form of a decision on building and land development conditions for a given property. Such view of this issue must trigger controversy given Art. 1 of the Constitution: the rule of common good, and Art. 2: the principles of a democratic state ruled by law as well as the aforementioned principle of the independence of a commune. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz B. (2001), Konstytucyjne prawo do własności [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, Warszawa.
 2. Boć J. (1998), Komentarz do art. 2 [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej. Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław.
 3. Complak K. (1998), Komentarz do art. 2 [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej. Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław.
 4. Garlicki L. (2001), Normatywna wartość ustawy zasadniczej [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, Warszawa.
 5. Giesz M. (2004), Wywłaszczenie planistyczne, "Samorząd Terytorialny", nr 4.
 6. Izdebski H., Zachariasz I. (2013), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Lex.
 7. Morawski L. (1998), Prawa jednostki a dobro wspólne (Liberalizm versus komunitaryzm), "Państwo i Prawo", z. 11.
 8. Sarnecki P. (2005) Komentarz do art. 2 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 9. Skrzydło W. (2013), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lex.
 10. Sokolewicz W. (2007), Komentarz do art. 1 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 11. Sokolewicz W. (2007), Komentarz do art. 2 [w:] L. Garlicki (red), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 12. Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.].
 13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.].
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.].
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu