BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtowicz Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Borycka Joanna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Nierówne szanse edukacyjne ze względu na dochody mieszkańców - na przykładzie województwa mazowieckiego
Unequal educational opportunities because of the income of residents - for example Mazowieckie
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 136-147, tab., bibl., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Dochody, Edukacja, Wyrównywanie szans edukacyjnych
Income, Education, Equal educational opportunities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Dochód stanowi jeden z najważniejszych mierników nierówności społecznych. Ma on duży wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia, jednak najbardziej wpływa na kształtowanie się szans edukacyjnych. Celem pracy jest weryfikacja dochodów i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, zależności między nimi, a także wskazanie kierunków, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie dysproporcji w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego. Do realizacji celu użyto głównie metody statystyczne, ale także metodę opisową oraz porównawczą. Artykuł rozpoczyna się od części teoretycznej, następnie przeprowadzono analizę statystyczną, aby w końcowej części przejść do próby oceny poziomu nierówności szans edukacyjnych w województwie mazowieckiem, a także wskazania sposobów, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia tychże nierówności. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem wniosków. Należy szukać takich rozwiązań, które będą zmierzać do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy mieszkańcami Warszawy, a mieszkańcami pozostałej części województwa, gdyż dysproporcje te są wciąż wysokie.(abstrakt oryginalny)

Income is one of the most important measures of social inequality. It is a big influence on almost all aspects of life, but the most influence on the development of educational opportunities. The aim of the work is to verify the income and educational opportunities for children and young people in Mazowieckie, relations between them and an indication of trends that could lead to a reduction of these disparities in the various districts of the regions of Mazowieckie. To achieve the objective used mainly statistical method, but also the methods of descriptive and comparative. Article begins with a theoretical part, followed by statistical analysis to in the final part of the move to try to assess the level of inequality of educational opportunities in the region Mazowieckie, and identify ways that could help to reduce these inequalities. Article preceded by an introduction and completed the formulation of conclusions. You should look for solutions that will be aimed at leveling the playing field between the inhabitants of Warsaw, and the inhabitants of the rest of the province, because the imbalances are still very high.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P., Szkic teorii praktyki, Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2007.
 2. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne, Impuls, Kraków 2011.
 3. Narodowy Spis Powszechny 2011, GUS, http://www.polskawliczbach.pl/mazowieckie#edukacja-i-szkolnictwo; http://www.polskawliczbach.pl/Warszawa#poziom-wykszta%C5%82ceniamieszka% C5%84c%C3%B3w, [dostęp: 20.10.2016].
 4. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenia społeczne w Polsce, GUS, Warszawa 2013.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
 6. Raport o stanie edukacji 2010, Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
 7. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, Komisja Europejska, Warszawa 2009.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 poz. 483).
 9. Podemski K. (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, UAM, Poznań 2009.
 10. Równe szanse dla dzieci: Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych, Innocenti Report Card 13, UNICEF Office of Research - Innocenti, Florencja 2016.
 11. Portret województwa mazowieckiego 2010-2014, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2015.
 12. Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2015, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2015.
 13. Województwo mazowieckie 2015, podregiony, powiaty i gminy, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2015.
 14. Dzieci w województwie mazowieckim 2010-2014, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2016.
 15. Zawistowska A., Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce, Scholar, Warszawa 2012.
 16. Żłobicki W., Maj B. (red.), Nierówność szans edukacyjnych, Impuls, Kraków 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu