BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczyk-Szpakowska Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jóźwiak Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, student)
Tytuł
Wpływ przyjęcia waluty euro na poziom i jakość życia mieszkańców w Polsce
Impact of the Adoption of Euro on the Standards and Quality of Life of Citizens in Poland = Vliânie prinâtiâ valûty evro na uroven' i kačestvo žizni žitelej w Pol'še
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 88-100, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Konwergencja, Jakość życia
Euro, Economic and Monetary Union (EMU), Convergence, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Z transakcjami przeprowadzanymi w walucie euro spotykamy się bardzo często. Aktualnie korzysta z niej ok. 400 mln obywateli Europy. Euro jest przede wszystkim oficjalną walutą państw Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Celem artykułu jest przedstawienie genezy powstania UGW oraz waluty euro, a także wskazanie wymogów i kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby euro mogło być powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym w danym kraju. W artykule zaprezentowano również korzyści oraz koszty, z jakimi muszą się zmierzyć mieszkańcy Polski, jeśli złoty zostanie wymieniony na euro. (abstrakt oryginalny)

We meet very often transactions carried out in the euro currency. At present, it is used by approx. 400 million citizens in Europe. The euro is primarily an official currency of the member states of the European Union, which have accessed the Economic and Monetary Union (EMU). An aim of the article is to present the genesis of occurrence of the EMU and the euro currency as well as to indicate the requirements and criteria which must be met in order to make the euro the commonly acceptable means of payment in a given country. In their article, the authors also presented the benefits and costs which are to be faced by citizens of Poland if the zloty becomes replaced by the euro. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J. (2001), Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Borowiec J., Wilk K. (2005), Integracja Europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Gronkiewicz-Waltz H. (2011), Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Lexis Neexis, Warszawa.
 4. Kaźmierczak A. (2008), Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Komar A. (1993), Europejska Unia Walutowa, PWE, Warszawa.
 6. NBP, Informacje o euro oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/euro.pdf [dostęp: 24.04.2016].
 7. Proniewski M., Niedźwiecki A. (2003), Integracja gospodarcza w zarysie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 8. Protokół w sprawie kryteriów konwergencji, artykuł 109j. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 9. Raport o konwergencji 2004, https://www.nbp.pl/publikacje/publikacje_ecb/cr2004pl.pdf [dostęp: 25.04.2016].
 10. Raport o konwergencji 2006, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr200612pl.pdf [dostęp: 25.04.2016].
 11. Raport o konwergencji 2008, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr200805pl.pdf [dostęp: 25.04.2016].
 12. Raport o konwergencji 2010, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201005pl.pdf [dostęp: 26.04.2016].
 13. Raport o konwergencji maj 2012, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201205pl.pdf [dostęp: 25.04.2016].
 14. Raport o konwergencji czerwiec 2014, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406pl.pdf [dostęp: 26.04.2016].
 15. Strefa Euro, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/pdf/euro_area_map_pl.pdf [dostęp: 25.04.2016].
 16. Zombrit J. (1999), Perspektywy pogłębienia integracji europejskiej, (w:) Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, J. K. Solarz, D. Daniluk, J. Zombirt (red. nauk.), Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu