BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogucka-Felczak Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Charakter prawny i finansowanie zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów przez marszałka województwa
The Instrument and Financing the Task of Issuing Permits to Remove Trees or Bushes by the Province Marshal
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 235-243, bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja samorządowa, Ochrona środowiska
Local government, Self-government administration, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest określenie charakteru prawnego zadania marszałka województwa, polegającego na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, dokonywania oględzin przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych, naliczaniu i poborze opłat za wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wydawaniu decyzji nakładających obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych za: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. W przekonaniu Autorki nie nosi ono cech zadania własnego, jak przesądzono w ustawie o ochronie przyrody [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.], a ma charakter zadania zleconego. (fragment tekstu)

The aim of this study is to determine the legal nature of the task marshal of the province of issuing permits for the removal of the tree or shrub, inspect before authorizing the removal of the tree or shrub on the occurrence within them protected species, calculation and collection of fees for issuing a permit for tree removal or shrub, issuing a decision imposing an obligation to perform replacement plantings, imposing administrative fines for: the removal of the tree or shrub without the required permit, the removal of the tree or shrub without the permission of the property, the destruction of the tree or shrub, tree damage caused by the execution of works within the tree crown. In the opinion of the author it does not bear the characteristics of their tasks, as been settled in the Nature Conservation Act and the nature of the task is commissioned. Prescribe whether the task is to be executed as its own or commissioned by the local government also determines the manner of its financing. Adequate to the legal nature of the tasks carried out by the marshal of the province form of financing its implementation should be a form of special-purpose subsidies from the state budget, which the legislator did not foresee, and which in turn raises constitutional questions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jurkowska-Zeidler A. (2015), Charakter prawny dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w świetle orzecznictwa, "GSP", nr 2.
  2. Dębowska-Romanowska T. (2012), Prawne i pozaprawne uwarunkowania skuteczności gwarancji wynikających z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji [w:] Finanse komunalne a Konstytucja, Warszawa.
  3. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997.78.483 ze zm.
  4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.
  5. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1045.
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2013. 267 j.t. ze zm.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.
  8. Wyrok TK z dnia 25 lipca 2006 r., K 30/04.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu