BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Edukacja menedżerska i jej rola w kształceniu kreatywnego lidera przyszłości
Management Education and Its Role in Training the Creative Leader of the Future
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 238-251, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie menedżerów, Kreatywność w zarządzaniu, Lider w przedsiębiorstwie
Managers training, Creativity in management, Leader in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy referat ma na celu określenie znaczenia edukacji menedżerskiej w kształceniu kreatywności studentów, jako przyszłych liderów zmian społeczno-gospodarczych oraz porównanie preferencji pracodawców z preferencjami absolwentów co do zdolności jakimi powinien się charakteryzować przyjmowany do pracy absolwent. (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to describe the importance of the management education in developing students as the future leaders of the social and economic changes and their creativity. Another main issue discussed below is the comparison of the preferences of the employers with the preferences of the graduates connected to the skills and abilities they should possess at work. That is why educating creative formal and non-formal leaders, who would use another human's potential in a very creative way, seems to be significant. Creativity is not only a born value - it can be developed through education and training, similarly leadership. In the paper the trait theories, the leadership behavior, and the situational leadership theories are omitted. However, the transformational leadership and self-leadership a re discussed as t he new theoretical approach in the context of educating creative leaders. Although, so far no didactic methods, which could change non-leader in a leader have been developed, the important role in the creative-critical education is played by some searching methods and so called heuristic methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. l. Amitabh J., Kleiner B., New developments in developing creativity, Journal of Managerlal Psychology, 1995, Vol. 10, Issue 8
 2. Anderson R.C., Management Skills, Functions, and Organizational Performance, Allyn and Bacon Inc. 1988
 3. Arends Richard 1., Learning to teach, Me Graw-Hill Inc., New York 1991
 4. Bartz B., Przeobrażenia w świecie pracy i ich wpływ na profil wymagań kwalifikacyjnych, Pedagogika Pracy 25/1995
 5. Bratnicki M., Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Podejście wielowymiarowe, "Problemy Organizacji" 3-4/1990
 6. Cieśliński W., Studia licencjackie - model absolwenta - uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu wałbrzyskiego. [w:] Studia licencjackie dla potrzeb biznesu. Dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, Wybór materiałów konferencyjnych pod red. Dietla J., Sapijaszki Z., FEP, Łódź 5-6 czerwca 1997
 7. Dąbek M., Jamruż S., Witkowski T., Tajemnice polskiego menedżera. Charakterystyka psychologiczna, (w:) Psychologia sukcesu, Witkowski S., (red.), PWN, Warszawa 1994
 8. Dietl J., "Studia zarządzania w świetle wyzwań nadchodzącego stulecia", [w:] Akredytacja kształcenia menedżerskiego, Doświadczenia krajowe i europejskie, Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, 27-28 listopada 1998
 9. Diet) J., Management Education in Poland Facts and Assessments. Task force for training and human resources cooperation. [w:] Academic Management Education. Warsaw 1994
 10. Dietl J., Sapijaszka Z., (red.), Jakość studiów w zakresie ekonomii i zarządzania, Materiały konferencyjne, FEP, Łódź 4-5 czerwca 1998
 11. Drucker P. F., Management and world's work, Harvard Business Review, Septernber-Odober 1988
 12. Freeman R., Stoner A.F., Management, Prentice Hall 1989
 13. Jankowska E., Gehrke., Lider przyszłości, (w:) Menedżer u progu XXI wieku, Borkowska S., Bohdziewicz P., (red.), WSH-E, Łódź 1998
 14. Kryńska E., Sobocka-Szczapa H., Czyżewski A.B., Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji, IPiSS, Warszawa 2001
 15. Kunert O., Postawy kierowników wobec restrukturyzacji swoich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 7,8/1996
 16. Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, (w:) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Kuklinski A., (red.), KBN, Warszawa 2001
 17. Lambert T., Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 18. Listwan T., Polski menedżer w perspektywie międzynarodowej (w): Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Witkowskiego S., (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996
 19. Manz Ch.C., Sims H.P., Leading Workers to Lead Themselves: The External Leadership of Self-Managing Work Teams, Administrative Science Quarterly 32, 1987
 20. Markiewicz K., Zarządzanie sobą. Nowy wizerunek polskiego menedżera, "Personel" 2/1998
 21. Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001
 22. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994
 23. Pawłowski K., Kształcenie menedżerów przyszłości dla dużych przedsiębiorstw, (w:) Menedżer u progu XXI wieku, Borkowska S., Bohdziewicz P., (red.), WSH-E, Łódź 1998
 24. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000
 25. Robbins P. Sephen, Management, Prentice-Hall, 1991
 26. Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacji, (w:) Lider przyszłości, Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., (red.), Business Press, Warszawa 1997
 27. Szabłowski J., Rola uczelni niepaństwowej w kształceniu, badaniach naukowych i kształtowaniu elit intelektualnych; w: Marketing i zarządzanie w dydaktyce i badaniach naukowych, WSFiZ, Białystok 1998
 28. Zaleznik A., Managers and Leaders: Are They Different?, Harvard Business Review, May-June 1977
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu