BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena funkcjonowania wybranych agencji płatniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich
Assessment of the Functioning of Selected Paying Agencies in Poland and Their Impact on Rural Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 366-377, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Regulacje prawne
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono badania autorów dotyczące dwóch agencji płatniczych (ARiMR i ARR). Celem badań było przedstawienie regulacji UE w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych. Następnie w ujęciu przekrojowym przedstawiono funkcjonowanie agencji, których rola uległa istotnej zmianie po wstąpieniu Polski do UE. Czołową rolę odgrywa ARiMR, która odpowiada za dystrybucję ponad 90% środków płatniczych WPR. ARR obok funkcji płatniczej, pełni zasadniczą rolę w zakresie regulacji rynków rolnych. Propozycja fuzji ARR i ANR (2016) w nową agencję rozwoju obszarów wiejskich nie znajduje uzasadnienia, wobec różnic strukturalnych, organizacyjnych i poziomu wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents authors' studies of two paying agencies - Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) and Agricultural Market Agency (AMA). The aim of the study was to present EU regulations on the criteria for the accreditation of paying agencies. Then, in terms of cross-cutting there was presented the functioning of the agencies, whose role changed significantly after Polish accession to the EU. The leading role is played by the ARMA, which is responsible for the distribution of more than 90% of the payment means. AMA, except payment function, plays an essential role in the regulation of agricultural markets. The proposal of fusion of AMA and APA (Agricultural Properties Agency) (2016) and creation of a new agency for rural development is not justified according to structural differences, organizational and salary level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Mickiewicz A., Przebieg i realizacja działań w ramach I i II filara WPR [Process and realization of activities i frames of I and II pillar of CAP], ZUT, Szczecin 2011.
 2. Regulation (EEC) No 729/70 of the Council of 21 April 1970 on the financing of the common agricultural policy.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego jako agencji płatniczej [Regulation of the Minister of Finance dated 19 April 2004 on the establishment of the Agricultural Market Agency as paying agency].
 4. Rozporządzenie RADY (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [Council Regulation (EC) No 1258/99 of 17 May 1999 on the financing of the common agricultural policy].
 5. Rozporządzenie RADY (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej [Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the Common Agricultural Policy].
 6. Rozporządzenie RADY (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej [Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the Common Agricultural Policy].
 7. Rozporządzenie wykonawcze KOMISJI (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości [Commission Implementing Regulation (EU) No 908/2014 of 6 August 2014 on laying down rules for applying Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1306/2013 with regard to the paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, control provisions, security and transparency].
 8. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej, której udziela się warunkowo [Regulation of the Minister of Finance dated 27 April 2004 on the establishment of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture as paying agency which is granted conditionally].
 9. Ustawa z 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego wraz z późniejszymi nowelizacjami [Act of 7 June 1990 on the establishment of the Agricultural Market Agency, along with subsequent amendments].
 10. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z późniejszymi nowelizacjami [The Act of 19 October 1991 on management of Agricultural Property of the Treasury, together with subsequent amendments].
 11. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z późniejszymi nowelizacjami [The Act of 29 December 1993 on establishment of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, together with subsequent amendments].
 12. Uzasadnienie utworzenia Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich [Reason establishment of the Agency for Rural Development], 2016, Rządowe Centrum Legislacji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu