BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Zdzisław (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Charakterystyka procesu inwentaryzacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
Characteristics of Inventory Process in the Logistic System of Large-Area Retail Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 119-130, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Inwentaryzacja, Zarządzanie magazynem, Procesy logistyczne, Handel detaliczny
Inventorying, Supply management, Logistics processes, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka procesu inwentaryzacji w systemach logistycznych przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego, poprzez wskazanie jego celu, zakresu, etapów oraz obowiązujących zasad. Pierwsza jego część będzie zawierać opis badanego podmiotu w trzech wymiarach, tj. podmiotowym, rzeczowym oraz czynnościowym. Wynikiem końcowym będzie identyfikacja jego struktury organizacyjnej oraz opracowanie planu zagospodarowania jego powierzchni. Dodatkowo wskazany zostanie zakres stosowanych urządzeń technicznych oraz zidentyfikowane będą główne procesy logistyczne. Druga część referatu będzie omawiać pojęcie "inwentaryzacja", cele szczegółowe tego procesu oraz zawierać będzie jego charakterystykę, przyjmując kryterium zakresu, rodzaju, sposobu przeprowadzenia oraz metody. Ponadto zostanie wskazany obowiązujący termin realizacji inwentaryzacji, jej zakres przedmiotowy oraz osoby odpowiedzialne. W trzeciej części publikacji wyznaczone zostaną etapy procesu inwentaryzacji na potrzeby badanego systemu wraz z podaniem harmonogramu ich realizacji. Omówione zostaną podstawowe zasady obowiązujące oraz powszechnie stosowane dokumenty. W końcowej części referatu przedstawione będą błędy, jakie mogą wystąpić podczas realizacji tego procesu oraz wskazane zostaną ich przyczyny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the characteristic of an inventory process in the logistic system of a large-area retail enterprises defining a purpose, scope, responsibilities, stages and rules. The first part will contain a description of the audited subject in three dimensions, it means: subjective, objective and functional. The final result will be to identify the organizational structure and to prepare a development plan of its area. Additionally it will be indicated the applied technical equipment and the main logistic processes will be identified. The second part of the paper will be devoted to the concept of inventory, the specific objectives of this process and will include the characteristics of accepting the criteria of scope, type and manner of conducting the method. There will be also indicated a valid inventory deadline, its scope and responsible individuals. In the third part of the paper on the needs of logistics system there will be indicated the stages of this process, together with a timetable for their implementation. We will discuss the basic rules and commonly used documents. In the final part of the paper there will be presented the errors that may occur during the inventory process and there will be indicated their reasons. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz A. i in.: Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
  2. Dudziński Z.: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2012.
  3. Naumiuk T.: Dowody księgowe - obieg i kontrola. Grupa wydawnicza INFOR, Warszawa 2000.
  4. Paczuła C.: Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki gospodarczej. Difin, Warszawa 1997.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu