BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich
The Efficiency of the Financing Strategy in Dairy Cooperatives
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 45-57, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Struktura kapitału, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Cooperative creameries, Capital structure, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - określenie wpływu stosowanej strategii finansowania działalności na wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich. Metodologia badania - wybrano w sposób celowy 70 największych spółdzielni mleczarskich położonych na terytorium Polski. Zgromadzono dane empiryczne za okres badawczy 2009-2014. Przyjętą do badań próbę badawczą można traktować jako "quasi reprezentatywną", z uwagi na marginalny udział w rynku pozostałych obiektów badawczych w całej populacji spółdzielni mleczarskich. Określono strategię finansowania działalności i na tej podstawie wyodrębniono trzy grupy spółdzielni mleczarskich: grupę pierwszą, w której stosowana była strategia konserwatywna, grupę drugą o strategii umiarkowanej oraz grupę trzecią, w której stwierdzono strategię agresywną. Ponadto określono rentowność, płynność finansową oraz sprawność gospodarowania w każdej z grup spółdzielni w celu zbadania efektywności założonej strategii. Wynik - Zarządzający spółdzielniami unikają zaciągania kredytów krótkoterminowych i finansują działalność ze środków własnych lub za pomocą kapitału stałego (środków własnych i kredytów długoterminowych). Wysoki odsetek zobowiązań krótkoterminowych w badanej formie prawnej przedsiębiorstwa to przede wszystkim odroczone płatności wobec dostawców surowca mlecznego, którzy są jednocześnie właścicielami spółdzielni. Stąd również może wynikać krótszy okres realizacji zobowiązań w odniesieniu do cyklu spłaty należności przez kontrahentów, ponieważ właściciele (rolnicy, dostawcy) mają pierwszeństwo w spłacie kwoty za dostarczone mleko. Oryginalność/wartość - nie prowadzono badań w zakresie wpływu strategii finansowania działalności spółdzielni na jej efektywność w latach "pokryzysowych".(abstrakt oryginalny)

Purpose - presents of the impact of the applicable financing strategy for the financial results of the dairy cooperatives. Design/methodology/approach - have chosen 70 largest dairy cooperatives in the Polish territory. Empirical data was collected for the period 2009-2014. Adopted can be thought of as "quasi representative", in view of the marginal market share of other research facilities in the entire population of dairy cooperatives. Set out a strategy for funding and on this basis identify three groups of dairy cooperatives: the first group, in which the conservative strategy was used, a second group of moderate strategy, and the third group, which found an aggressive strategy. More than specified profitability, liquidity and efficiency in the management of each cooperative groups in order to examine the effectiveness of the established strategy. Findings - Managing the co-ops, avoid short-term borrowing and financing operations from its own resources or by using capital (own funds and long term loans). The high proportion of current liabilities in the form of a legal firm is primarily the deferred payments to the suppliers of raw dairy, who are also the owners of cooperatives. Hence, it can also be a shorter period of implementation of commitments in respect of the payment cycle by contractors, because the owners (farmers, suppliers) shall have priority in the repayment amount for delivered milk. Originality/value - not carried out studies on the impact of the financing strategy for cooperative on its effectiveness in the "post-crisis" period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Braeley R.A., Myers S.C. (1991). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill.
  2. Duliniec A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Dworniak J., Pietrzak M. (2014). Spółdzielczość mleczarska-specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym. Łódź: Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCI/2.
  4. Kallberg J., Parkinson K. (1993). Corporate Liquidity. Management and Measurement. Homewood: Irwin
  5. Kubiak J. (2005) Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
  6. Kreczmańska-Gigol K. (2011). Zobowiązania i należności handlowe, struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 107.
  7. Modigliani F., Miller M.H. (1958). The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu