BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frydrych Ludmiła (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Non-Returnable and Returnable Instruments of European Union's Public Aid for Entrepreneurs
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 341-357, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Środki pomocowe UE, Pomoc publiczna
EU aid funds, Public aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
The role of the state within the economy, its range and form of activities have long been in the center of disputes on economic theory among many outstanding economists. Different functions and tasks were assigned to the state depending on the economic school of thought and the applied policy. This article deals with the questions of public aid within the economic theory as well as with the non-returnable and returnable instruments of the public aid, it also presents the tendencies in their applications in the financial perspective of 2007-2013 and 2014-2020. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. (2012). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 2. Breński, W., Oleksiuk, A. (2008). Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: Difin.
 3. Choroszczak, J., Mikulec M.( 2009). Pomoc publiczna a rozwój firmy-szanse i zagrożenia. Warszawa: Poltext.
 4. Dylewski, M., Filipiak, B., Guranowski A., Hołub-Iwan, J. (2009). Zarządzanie finansami projektu europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Eucken, W. (2005). Podstawy polityki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Famielec, J.( 2007). Pomoc Publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw. Kraków. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 732.
 7. Friedman, M., Friedman, R.( 2006). Wolny wybór. Sosnowiec: Aspekt.
 8. Gwiazdowski, R.( 2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakres i forma. (2013). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Jankowska, A.(2005). Pomoc publiczna w świetle uregulowań wspólnotowych - zasady i ograniczenia udzielania. Warszawa: PARP.
 11. Kosikowski, C., Rusikowski, E.( 2008). Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna.
 12. Kożuch, M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 860.
 13. Kożuch M. (2010). Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska. In: M.G. Woźniak (Ed.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Kożuch, M. (2013). Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego, w gospodarce rynkowej. Doświadczenia Polski. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 15. Kwaśnicki, W. (2001). Zasady ekonomii rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku. (2010). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 17. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 18. Pełka, W. (2012). Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej. Studia BAS, 3.
 19. Podsiadło, P. (2011). Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na ochronę środowiska. Zeszyty naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 862.
 20. Postula, M. (2012). Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 21. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku. (2013). Warszawa: UOKIK
 22. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L210 z 31.07.2006, z późn. zm
 23. Siwińska, J. (2007). Sektor publiczny w gospodarce. In: M. Bednarski and J. Wilkin, (Eds.), Ekonomia dla prawników i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 24. Wernik, A. (2012). Finanse publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 25. Ziółkowska, W.(2012). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 26. Zombirt, J. (2008). Mechanizmy Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu