BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młynarski Stanisław (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
Management of Fixed Assets in Terms of Changes to the Durability and Reliability of its Components
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 179-190, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Majątek trwały przedsiębiorstwa, Optymalizacja, Niezawodność, Eksploatacja
Company's fixed assets, Optimalization, Reliability, Exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja i efektywne gospodarowanie majątkiem trwałym stanowią główny obszar zainteresowania w artykule. Ekonomika eksploatacji i szeroko rozumiana gospodarka majątkiem trwałym obejmuje całość zagadnień techniczno-organizacyjnych związanych z jego pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem, likwidacją i odnową w aspekcie stosowanych technologii i postępu technicznego. Analiza problematyki optymalizacji w zarządzaniu technicznymi składnikami majątku sprowadzona jest do działania, które przy najmniejszym zużyciu zasobu, pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia produkcji i obniżki kosztów własnych. Ekonomika eksploatacji i procesy ją determinujące podczas użytkowania obiektów technicznych poddano szczegółowej analizie w celu wskazania metod zapewnienia wymaganej efektywności przedsięwzięć z udziałem technicznych składników majątku trwałego. Efektywność ściśle połączona jest z eksploatacją, a w efekcie z właściwościami składników majątku, ponieważ niezawodność, trwałość i jakość majątku trwałego łączone są z kosztami użytkowania. Charakterystyka ekonomiki eksploatacji stanowi wpływ wskaźników niezawodności na kształtowanie się kosztów ponoszonych na obsługę i naprawę składników majątku i bezpośrednio determinowana jest zmianami stosowanej techniki i technologii. Efektem prowadzonego wnioskowania jest konkluzja wskazująca na wpływ dynamiki technologii na strategię gospodarowania technicznymi składnikami majątku oraz na znaczenie tych zmian w rachunku ekonomicznym przedsięwzięć z wykorzystaniem majątku trwałego.(abstrakt oryginalny)

The organization and effective management of fixed assets constitute the main area of analysis in the article. The economics of the operation and widely understood fixed assets management covers all techno-organizational issues related to its acquisition, operation, utilization, liquidation and renewal in terms of the technologies used and technical progress. The analysis of optimization problems in the management of the technical components of the property is reduced to the action that the least resource consumption allows you to achieve specific economic effect in the form of increased production and cost reduction. Economics of operation and processes determining it during utilization of technical objects shall be subject to a thorough analysis in order to indicate the methods to ensure the required effectiveness of projects with the participation of technical components of fixed assets. The effectiveness is closely connected with the operation, and as a result, with the properties of those assets because the reliability, durability and quality of fixed assets are combined with the costs of utilization. The characteristics of the operation economics describes an impact of the reliability indicators on the evolution of the costs incurred on both, maintenance and repair of assets and is determined directly by the evolution of applied techniques and technology. The end result is a conclusion indicating the impact of the technology dynamics on the management strategy of the property technical components and the importance of these changes in the economic calculation of the investments in business ventures with the use of fixed assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz W., Hempel L., Podsiadło A., Śliwiński R. (1983). Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 2. Borowiecki R. (1988). Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa-Kraków: PWN.
 3. Borowiecki R. (1993). Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Kraków: Secesja.
 4. Borowiecki R. (1998). Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 507.
 5. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. W: Zagadnienia wybrane. Warszawa-Kraków: TNOiK.
 6. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S. (2004). Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 7. Czarnek J. (1982). Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle. Warszawa: PWE.
 8. Iwin J., Niedzielski Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Janasz W. (1991). Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 10. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T. (1988). Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 11. Migdalski J. (1992). Inżynieria niezawodności (1992). Bydgoszcz-Warszawa: ATR/ZETOM.
 12. Młynarski S., Kaczmarek J. (2011). Effectiveness of the means of production - construction, technology and use aspects. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), In Global and regional challenges of the 21st century economy: studies from economics and management. Cracow: Cracow University of Economics.
 13. Moczarski M. (1996). Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych. TTS, 8.
 14. Okrąglicki W., Łopuszański B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
 15. Piasecki F.S. (1996). Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportowych. Lublin: PNTTE.
 16. Rokita J. (red.) (1990). Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 17. Urbańczyk E. (1985). Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
 18. Wodniak-Sobczak B. (red.) (1994). Gospodarowanie kapitałem w firmie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 19. Zarzecki D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.
 20. Zarzecki D. (red.) (2001). Zarządzanie finansami - cele, organizacja, narzędzia. Warszawa: Uniwersytet Szczeciński.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu