BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Mateusz (University of Agriculture in Krakow), Salamon Jacek (University of Agriculture in Krakow), Brzychczyk Beata (University of Agriculture in Krakow), Famielec Stanisław (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Assessment of Water Supply and Wastewater Infrastructure Development Dynamics in Poland in the Years 2003-2013
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1911-1922, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Sieć wodociągowa, Wodociągi miejskie, Obszary wiejskie, Analiza zużycia wody
Water supply network, Urban water supply, Rural areas, Water consumption analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents an analysis of a chain index of water supply and wastewater infrastructure development dynamics in Poland in the years 2003-2013. The work aimed at determining the development index rate (relative growth) of water supply and sewage systems in Poland divided into 3 basic territorial units (rural, urban-rural and urban districts). Moreover, the paper describes the dynamics of changes concerning water consumption, share of population using water supplied by water supply systems, percentage of households possessing a bathroom and flush toilet and the share of population using sewage system during the analysed period. Conducted analyses used among others the chain index of dynamics to determine the rate of observed changes. The analysis revealed the greatest rate of changes for the indices characterising sewage system and the share of population using the system and wastewater treatment plants. Despite the fact that rural areas were characterized by definitely the highest values of the rate of changes and chain index of changes dynamics, the differences between rural and urban areas concerning water supply and wastewater infrastructure in Poland are still considerable.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S. (1976). Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. Prace AE we Wrocławiu 84.
 2. Bergel T., Kaczor G., Bugajski P. (2013). Stan techniczny sieci wodociągowych w małych wodociągach województwa małopolskiego i podkarpackiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2013/3/IV: 291-304.
 3. Charlton C., Vowels T. (2008). Inter-Urban and Regional Transport. [in:] R. Knowles, J. Shaw, I. Docherty (eds), Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 120-136.
 4. Chojnicki Z., Czyż T. (2004). Główne aspekty regionalnego rozwoju społecznogospodarczego. [w:] J. J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 13-24.
 5. Churski P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia nr 79. Wyd. Naukowe UAM. Poznań.
 6. Cieślak M. (1974). Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane. Przegląd Statystyczny.
 7. Gorzelak G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne. 2(36):5-27.
 8. Gruszczyński J. (2001). Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 377/78: 435-446.
 9. CSO (Central Statistical Office) - GUS (2013). Ochrona środowiska 2012. Warszawa.
 10. Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny.
 11. Kłos L. (2011). Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 24: 75-87.
 12. Krakowiak-Bal A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 2005/3: 71-82.
 13. Krakowiak-Bal A. (2009). Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową a wyposażenie infrastrukturalne gmin powiatu nowotarskiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 2008/8: 187-197
 14. Kwapisz J. (2005). Ocena stanu infrastruktury wodno-ściekowej w gminach powiatów limanowskiego i nowosądeckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2005/4:39-46.
 15. Jarosz Z. (2008). Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej. Inżynieria rolnicza. 2(100): 51-55.
 16. Jóźwiakowski K., Pytka A., Marzec M., Gizińska M., Dąbek J., Głaz B., Sławińska A. (2012). Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w województwie lubelskim w latach 2000-2011. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2012/03: 73-86.
 17. Markowski T. (2007). Podstawowe problem zagospodarowania przestrzennego Polski w kontekście europejskim. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 233: 24-46.
 18. Mikołajczak M., Krajewski P. (2014). Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gmin wiejskich powiatu jeleniogórskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2014/ II/1: 307-318 DOI: 10.14597/infraeco.2014.2.1.023
 19. MIiR - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014).. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju.
 20. Nijkamp P. (1986). Infrastructure and Regional Development: A Multidimensional Policy Analysis, Empirical Economics, 11: 1-21
 21. Pawełek J. (2015). Water management in Poland in view of water supply and sewage disposal infrastructure development. Infrastructure and ecology of rural areas. 2015/II/2: 367-376. DOI: 10.14597/infraeco.2015.2.2.029
 22. Pawełek J. (2016). Degree of development and functionality of the water supply and sewage systems in rural Poland. Barometr Regionalny 14(1): 141-149
 23. Perdał R., Borowczak A. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej na tle sytuacji finansowej samorządów lokalnych w Polsce (w:) Ciok S., Raczyk A. (red.), Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, Rozprawy Naukowe IGiRR UWr nr 27: s. 59 - 74
 24. Piszczek S. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego Acta Universitatis Lodziensis - Folia Geographica Sociooeconomica 13: 237-250
 25. Salamon J., Krakowiak-Bal A. (2013). Ocena infrastruktury obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/IV: 337-351
 26. Sikora J., Malinowski M., Szeląg M. (2013). Analiza zależności przestrzennych pomiędzy wybranymi elementami infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/IV: 275-290
 27. Strahl D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny.
 28. Vickerman R., Spiekermann K., Wegener M. (1999). Accessibility and Economic Development in Europe. Regional Studies, vol. 33 (1): 1-15.
 29. Zeliaś A., Malina A. (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej. Taksonomia 4.
 30. Zeliaś A. (2000). Metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.144
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu