BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korbiel Karolina (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej
Manifestations of Social Imitative Behaviour among Participants of Travel Discussion Forums
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 40, s. 99-118, tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Informacja turystyczna, Proces decyzyjny
Consumer behaviour, Tourist information, Decision proces
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Analiza przejawów zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce "Turystyka zorganizowana".
Metoda. Badania zostały przeprowadzone metodą etnografii wirtualnej, należącą do grupy metod jakościowych. Analizie zostało poddane forum portalu "Gazeta.pl" o tematyce "Turystyka zorganizowana", w szczególności 90 wątków, które zostały skategoryzowane według trzech kryteriów: tematu, etapu procesu podejmowania decyzji i potrzeby, która kierowała autorem wpisu inicjującego dyskusję. Kolejnym etapem było wyszukanie takich treści w poszczególnych wątkach, dzięki którym można było odpowiedzieć na pytania badawcze.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, iż zachowania naśladowcze częściej przejawiają się jako pozytywna lub negatywna identyfikacja, ze względu na fakt, iż naśladowanie w ramach forum spowodowane było potrzebą uzyskania informacji. Zdarzają się jednak wpisy mogące świadczyć o zaistnieniu "efektu demonstracji". Badania potwierdziły, iż w różnych fazach doświadczenia turystycznego przejawiane są różne zachowania naśladowcze. Forum dyskusyjne jest znaczącym źródłem informacji turystycznej dla jego użytkowników, dbają oni bowiem o zachowanie jego wiarygodności.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Użyta metoda badań nie pozwala na uogólnienie uzyskanych wyników.
Implikacje praktyczne. Badania dowiodły, iż forum dyskusyjne jest ważnym kanałem informacji turystycznej dla jego użytkowników. Może ono być także źródłem wiedzy o konsumentach dla biur podróży. Wyniki przeprowadzonych badań powinny skłonić pracowników marketingu turystycznego do modyfikacji swoich narzędzi dystrybucji informacji w kierunku większego wykorzystania mediów społecznościowych oraz działających w ich ramach jednostek lub grup wzorcotwórczych.
Oryginalność pracy. Praca wypełnia lukę w literaturze dotyczącej przejawiania zachowań naśladowczych przez konsumentów produktów turystycznych.
Rodzaj pracy. Wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Analysis of manifestations of imitative behavior among participants of "Organized tourism" forums.
Methods. The survey was conducted using the virtual ethnography method, which belongs to the group of qualitative methods. The discussion forum on the "Gazeta.pl" website was analyzed, in particular 90 conversations were categorized according to three criteria: theme, stage of the decision making process and needs of the person who initialized a discussion. The next step was to find the content in different threads, so that an answer to the research questions could be found.
Findings. The study shows that imitative behavior is often manifested as positive or negative identification, due to the fact that the imitation among discussion forum users was caused by a need to obtain information. However, there are entries that might indicate the existence of a "demonstrative effect". Studies have shown that in different phases of the tourist experience, different imitative behaviour is manifested. Discussion forums are an important source of tourist information for its users because they aim to preserve its credibility.
Research and conclusions limitations. The method that was used does not allow for generalization of the results.
Practical implications. Studies have shown that forums are important sources of tourist information for its users. It can also be a source of knowledge about consumers for travel agencies. The results of this study should encourage tourism marketers to modify their tools for information distribution towards greater usage of social media and cooperating with reference individuals or groups.
Oryginality. The work fills a gap in literature on the consumers of tourism products and their manifestations of imitative behavior.
Type of paper. A research paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Aronson J. (2009), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Becherer R., Morgan F., Richard L. (1982), Informal group influence among situationally/dispositionally-oriented consumers, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 10, No. 3, s. 269-280.
 3. Boyer M. (1972), Le tourisme, Paris.
 4. Burgiel A. (2001), Naśladownictwo społeczne i jego przejawy jako determinanty zachowań konsumentów (wyniki badań), [w:] Zachowania konsumentów a marketing, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe", nr 17, Katowice, s. 117-160.
 5. Chan K.K., Misra S. (1990), Characteristics of the Opinion Leader: A New Dimension, "Journal of Advertising", Vol. 19, No. 3, s. 53-60.
 6. Cho M.-H., Kerstetter D.L. (2004), The influence of sign value on travel-related information search, "Leisure Sciences", Vol. 26, s. 19i34.
 7. Cialdini R.B. (2000), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 8. Cichocki P., Jędrecki T., Zydel R. (2012), Etnografia wirtualna, [w:] Jemielniak D., red., Badania jakościowe, PWN, Warszawa, s. 203-220.
 9. Crotts J.C. (1990), Prepurchase information acquisition of resort pleasure travelers. Dissertation Abstracts International. "The Humanities and Social Sciences", Vol 50, No. 9, s. 3056-3057.
 10. Currie R.R., Wesley F., Sutherland P. (2008), Going where the Joneses go: understanding how others influence travel decision - making, "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", Vol. 2, No. 1, s. 12-24.
 11. Dey B., Sarma M.K. (2010), Information source usage among motive-based segments of travelers to newly emerging tourist destinations, "Tourism Management", No. 31, s. 341-344.
 12. Doliński D. (2000), Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.
 13. Doliński D. (2005), Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 14. Doliński D., Błoch B. (2006), Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 15. Duesenberry J.S. (1949), Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 16. Fall, L.T., Knutson, B.J. (2001), Personal values and media usefulness of mature travelers, "Journal of Hospitality & Leisure Marketing", Vol. 8, No. 3/4, s. 97-112.
 17. Feick L.F., Price L.L., Higie R.A. (1986), People who use people: the other side of opinion leadership, "Advances in Consumer Research", Vol. 13, s. 301-305.
 18. Feick L.F., Price L.L. (1987), The market maven: A diffuser of marketplace information, "Journal of Marketing", Vol. 51, No. 1, s. 83-97.
 19. Gilbert D., Abdullah J. (2002), A study of the impact of the expectation of a holiday on an individual's sense of well-being, "Journal of Vacation Marketing", Vol. 8, No. 4, s. 352-361.
 20. Grilo I., Shy O., Thisse J.-F. (2001), Price competit ion when consumer behavior is characterized by conformity or vanity, "Journal of Public Economics", Vol. 80, Issue 3, s. 385-408.
 21. Hsieh S., O'Leary J.T. (1993), Communication channels to segment pleasure travelers, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 2, Issue 2-3, s. 57-75.
 22. Hsu C.H.C., Kang S.K., Lam T. (2006), Reference group influences among Chinese travelers, "Journal of Travel Research", Vol. 44, No. 4, s. 474-484.
 23. Hyun M.Y., Lee S., Hu C. (2008), Mobile-mediated virtual experience in tourism: concept, typology and applications, "Journal of Vacation Marketing", Vol. 15, No. 2, s. 149-164.
 24. Jamrozy U., Backman S.J., Backman K.F. (1996), Involvement and opinion leadership in tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 23, No. 4, s. 908-924.
 25. Joinson A. (2005), Deviance and the Internet: New Challenges for Social Science, "Social Science Computer Review", Vol. 23 Issue 1, s. 5-7.
 26. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 27. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk.
 28. Kozinets R.V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne on-line, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Lantos G.P. (2010), Consumer Behavior in Action: Real-Life Applications for Marketing, M.E., Sharpe, Inc, New York.
 30. Lazarsfeld P. F., Berelson B., Gaudet H. (1944), The people's choice: How the voter make up his mind in a presidential campaign, Columbia University Press, New York.
 31. Levy D.A., Collins B.E., Nail P.R. (1998), A new model of interpersonal influence characteristics, "Journal of Social Behavior and Personality", Vol. 13, No 4, s. 715-733.
 32. Lipovetsky G. (1994), The Empire of Fashion, Princeton University Press, New Jersey.
 33. Litvin S.W., Goldsmith R.E., Pan B. (2008), Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, "Tourism Management", Vol. 29, s. 458-468.
 34. Maciuszek J. (1998), Naśladownictwo i konformizm, [w]: W. Szewczuk, red., Encyklopedia psychologii, WSSE i Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 299-303.
 35. Maksymiuk R.A. (2008), Porównania społeczne - przegląd teorii, motywów, strategii, [w]: Kwiatkowska G.E., red., Pomiędzy manipulacją a wpływem społecznym. Typowe i nietypowe przejawy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 51-66.
 36. Markham A. N. (2010), Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa, s. 219-256.
 37. Marshall G. (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 38. Matthey A. (2010), Imitation with intention and memory: An experiment, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 39, s. 585-594.
 39. Mazzolini M., Maddison S. (2003), Sage, guide or ghost? The effect of instructor intervention on student participation in online discussion forums, "Computers and Education", Vol. 40, s. 237-253.
 40. McCabe S., Stokoe E. (2010), Have you been away? Holiday talk in everyday interaction, "Annals of Tourism Research", Vol. 37, No. 4, s. 1117-1140.
 41. Pan B., MacLaurin T., Crotts J.C. (2007), Travel blogs and their implications for destination marketing, "Journal of Travel Research", Vol. 46, s. 35-45.
 42. Pesutié A. (2008), The features of tourism relevant for consumer protection in tourism, "Acta turistica", Vol. 20, No. 1, s. 93-121.
 43. Peter J. P., Olson J.C. (1994), Understanding consumer behavior, Irwin. Boston.
 44. Pratkanis A. ,Aronson E. (2004), Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na codzień, PWN, Warszawa.
 45. Reber A.S., Reber E.S. (2005), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 46. Reber A.S., Reber E.S. (2008), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 47. Reisinger Y. (2009), International Tourism: Cultures and Behavior, Elsevier, USA.
 48. Sánches J., Callarisa L., Rodríguez R.M., Moliner M.A., (2006), Perceived value of the purchase of a tourism product, "Tourism Management", Vol. 27, s. 394-409.
 49. Schor J.B. (1999), The Overspent American. Why We Want What We Don't Need, Harper Perennial, New York, za: Szlendak T. (2008) Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 50. Simmel G. (1957), Fashion, "The American Journal od Sociology", Vol. LXII, No. 6., s. 541 -558.
 51. Swarbrooke J., Horner S. (2007), Consumer behavior in tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 52. Wong C.K.S., Kwong W.Y. (2004), Outbound tourists' selection criteria for choosing all-inclusive package tours, "Tourism Management", Vol. 25, Issue 5, s. 581-592.
 53. Wosińska W. (1998), Wpływ społeczny, [w:] Szewczuk W., red., Encyklopedia psychologii, WSSE i Fundacja Innowacja, Warszawa.
 54. Zimbardo P.G., Leippe M.R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu