BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowal Robert (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Osmilovska Nadia (Ivan Franko National University of Lviv), Yeleyko Yaroslav (UJK), Byhrij Nikołaj (National University "Lviv Polytechnic", Ukraine)
Tytuł
Randomized Distribution in Portfolio Analysis
Losowy rozkład w analizie portfela
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 35-43, rys., bibliogr. 5 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Funkcja użyteczności, Analiza portfelowa, Studium przypadku
Decision making under uncertainty, Utility functions, Portfolio analysis, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie wyboru optymalnej decyzji w warunkach niepewności utożsamianej tu z wielokrotnym wyborem. Spotyka sieje między innymi w analizie portfela. Celem, który postawiono i starano się osiągnąć miało być podjęcie lepszej decyzji w kontekście finansowym bądź ekonomicznym przez osobę ją podejmującą. Do rozwiązania tego problemu wprowadzono koncepcje funkcji użyteczności, losowej funkcji użyteczności oraz ważonej funkcji użyteczności. Uwzględniono też zmiany otoczenia zewnętrznego w czasie określane tu jako wpływ środowiska poprzez różne jego stany. Stany te charakteryzowane są jednorodnym łańcuchem Markowa. Jako kryterium wyboru decyzji wykorzystano losową funkcję użyteczności. Ona też stanowi funkcję celu do rozwiązania właściwego tu problemu optymalizacyjnego z ograniczeniami. Zaprezentowany został też przykład praktyczny dla funkcjonowania proponowanej metodyki w oparciu o zadane funkcje użyteczności.(abstrakt oryginalny)

In the article an issue of choice about the optimum decision in conditions of the uncertainty identified here with multiple choice was discussed. They are being met among others in the portfolio analysis. With purpose which was put and they were trying to achieve taking the best decision in the financial or economic context by the person entertaining her was supposed to be. For solving this problem the concepts of the utility function, the random utility function and the weighed utility function were implemented. Also determined here changes of the external environment in the time as the influence of the environment were taken into account through different his states. These states are characteristic with homogeneous Markov chain. As the criterion for the choice of the decision a random utility function was exploited. She also constitutes the objective function of the optimization problem with constraints. Also a practical example for functioning of proposed methodology was expressed based on the specified set of utility functions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Prigent, Jean-Luc, 2007, Portfolio optimization andperfomance analysis. Chapman & Hall, Boca Raton
  2. Markowitz H., 1952, Portfolio selection, The Journal of Finance , 77-91.
  3. Gikhman I.I., Skorokhod A.V., Yadrenko M.I., 1998. Probability theory and mathematical statistics, Kyiv
  4. Fabozzi F.J., Svetlozar T., Rachev S., Stoyanov V., 2008 Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization, John Willey and Sons.
  5. 5 Sharpe W., Alexander G. J., Bailey J. W., 1998, Investments, sixth edition, Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu