BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach
The Significance of Educational Subsidy in the Financing of Educational Tasks in Communes
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 711-719, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Subwencje, Finansowanie oświaty, Samorząd terytorialny, Gmina
Subsidies, Financing of education, Local government, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach w Polsce. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono analizę literatury oraz aktów prawnych oraz wykorzystano wskaźniki, które charakteryzują znaczenie omawianych kategorii budżetowych. W celu określenia wielkości tych mierników wykorzystano informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych. Wynik - Przedstawiono kształtowanie się wysokości otrzymywanej przez gminy (bez miast na prawach powiatu) subwencji oświatowej na tle dokonywanych tam wydatków na zadania oświatowe. Wskazano również na pewne nieprawidłowości określania tej subwencji, które mogą wynikać z niewystarczających jej środków na finansowanie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w gminach. Oryginalność/wartość - Zidentyfikowano uwarunkowania znaczenia subwencji oświatowej na tle wydatków na zadania oświatowe, które realizowane są przez gminy w Polsce. Stąd przeprowadzone badanie może być wykorzystywane w procesie dokonywania modyfikacji finansowania oświaty w Polsce bądź jako benchmark w ocenie tej problematyki w gminie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the significance of educational subsidy in the financing of educational tasks in the communes in Poland Design/methodology/approach - The article analyses the literature and legal acts as well as the indicators that characterize the significance of discussed budget categories. In order to determine the level of these indicators, the author took advantage of the Local Data Bank. Findings - It is presented the evolution of the educational subsidy in the communes (without cities with county status) against the background of the spending on educational tasks. Certain irregularities of the determination of the subsidy, which may result from insufficient funds for financing the education and the educational care in the communes, were indicated. Originality/value - Determinants of the significance of the educational subsidy against the background of the spending on educational tasks, which are realized by the communes in Poland, were identified. Hence, the research might be applied in the process of making modifications in financing of the education in Poland, either as a benchmark in assessing this issue in a commune.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016 (2015). Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Anannikova L., Suchecka J. (2014). Szkoły mają oddać subwencję dla niepełnosprawnych. Gazeta Wyborcza, 285.
 3. Bank Danych Lokalnych (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 4. Czechowicz E. (2014). Struktura oświaty w jst a otrzymywana subwencja. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrano z: http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-85916/category/162-zarzdzanie-owiat-ii?download=2 751:struktura-owiaty-w-jst-a-otrzymywana-subwencja&start=60.
 5. Grabek A. (2014). Oświata coraz droższa. Rzeczpospolita, 132.
 6. Herczyński J., Gorzelak-Siwińska J. (2010). Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Raport dla Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa.
 7. Informacja o wynikach kontroli gromadzenia danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej. Nr ewid. 124/2011/P11158/LPO (2011). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 8. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Nr ewid. 92/2015/P/15/001/KAP (2015). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 9. Klawenek A. (2008). System finansowania zadań oświatowych - wybrane zagadnienia. Kontrola Państwowa, nr specjalny (1).
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997). Dz.U. nr 78 poz. 483.
 11. Kurzyna-Chmiel D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Kurzyna-Chmiel D. (2009). Podstawy prawne i organizacyjne oświaty: Prawo oświatowe w zarysie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Lachiewicz W., Pawlikowska A. (2015). Ustalenie wysokości dotacji oświatowej. W: P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska (red.), Dotacje oświatowe. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Levitas A., Herczyński J. (2012). Decentralizacja oświaty w Polsce w latach 1990-1999: tworzenie systemu. W: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 15. Maćkowiak E. (2015). Zasady finansowania oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tychy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1930.
 16. Ofiarski S. (2012). Dochody budżetu j.s.t. z subwencji. W: C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Przybycień P. (2010). Realizacja zadań gminy w zakresie oświaty na przykładzie Osieka Jasielskiego w latach 2007-2010. W: J. Gajda (red.), Studencka Konferencja Naukowa nr 2. Rzeszów-Przemyśl: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 18. Przyczyny zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej przeprowadzonych za lata 2009-2012 (2014). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrano z: http://wartowiedziec. org/attachments/article/22665/przyczyny%20zwrotu%20subwencji%20UKS%202009-2012.pdf.
 19. Realizacja wybranych dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2011-2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu zmniejszenia zadłużenia, I/14/002 (2014). Zielona Góra: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.
 20. Smołkowska U. (2010). Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008. Studia Biura Analiz Sejmowych, 2.
 21. Świrska A. (2008). Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 65.
 22. Tomczak A. (2008). Finansowanie zadań oświatowych. Kontrola Państwowa, nr specjalny (1).
 23. Ulatowski W. (2014). Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2004. Finanse Komunalne, 10.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2009). Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (2003). Dz.U. nr 203 poz. 1966 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). Dz.U. nr 95 poz. 425 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1990). Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm.
 28. Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (2015). Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu