BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Mościcki Marcin (Seifert Polska Sp. z o.o.)
Tytuł
Identyfikacja profilu kultury organizacyjnej usługodawcy logistycznego z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących
Identification of Organizational Culture Profile of Logistics Service Provider Using the Competing Values Model
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 20-33, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Usługi logistyczne, Przedsiębiorstwo logistyczne, Tożsamość przedsiębiorstwa, Opinia pracowników, Badania ankietowe
Organisational culture, Logistic services, Logistics enterprise, Enterprise identity, Employees' opinion, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma charakter studium przypadku. Jego głównym celem jest zaprezentowanie obecnego i pożądanego profilu kultury organizacyjnej jednego z czołowych przedstawicieli sektora usług logistycznych. Podjęty problem zrealizowano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Badania bezpośrednie przeprowadzono na próbie liczącej 43 pracowników firmy. Próba ta stanowiła ponad 40% ogółu zatrudnionych. W analizie statystycznej wykorzystano standardowe miary statystyki opisowej. Wyniki wskazują, że usługodawca jest przykładem organizacji, w której dominuje kultura rynku. W badaniu odnotowano także istnienie znacznych rozbieżności między kulturą obecną a pożądaną. Świadczy to o raczej małym zadowoleniu respondentów i wiąże się z potrzebą przesunięcia nacisku w stronę kultury klanu i adhokracji.(abstrakt oryginalny)

This article provides a case study analysis which main goal was to present the current and preferred organizational culture profiles of one of the leading representatives of logistics service providers. The research problem was realized on the basis of primary and secondary data sources. Direct research was conducted on a sample of 43 employees of the company. This sample represented more than 40% of total employees. Standard measures of descriptive statistics were used in the statistical analysis. The results indicate that the service provider is an example of an organization which is dominated by culture market. The study also noted the existence of significant differences between the current and preferred culture, which indicates rather small satisfaction of respondents and it is connected with a shift in focus towards the clan and adhocracy-type organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1986), Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage? "The Academy of Management Review", No. 11/3, s. 656-665.
 2. Brdulak H. (2015), 20. edycja rankingu firm TSL, "Dziennik Gazeta Prawna. Dodatek", nr 120.
 3. Brdulak H. (2016), 21. edycja rankingu firm TSL, "Dziennik Gazeta Prawna. Dodatek", nr 122.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E. (2015), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Daft R.L. (2003), Management, 6th edition, Thomson South-Western West, Mason, OH.
 6. Deshpande R., Parasuraman A. (1986), Linking Corporate Culture to Strategic Planning, "Business Horizons", No. 29, s. 28-37.
 7. Flamholtz E., Randle Y. (2011), Corporate Culture: The Ultimate Strategic Asset, Stanford University Press, Stanford.
 8. Forslund H. (2012), Performance Management in Supply Chains: Logistics Service Providers' Perspective, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", No. 42/3, s. 296-312.
 9. Gregory B.T., Harris S.G., Armenakis A.A., Shook C.L. (2009), Organizational Culture and Effectiveness: A Study of Values, Attitudes, and Organizational Outcomes, "Journal of Business Research", No. 62, s. 673-679.
 10. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hanus P., Kempny D., Kasperek M., Niestrój K. (2010), Kierunki rozwoju obsługi logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomcznego, Katowice.
 12. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, Sage Publications, London.
 13. Hogan S.J., Coote L.V. (2014), Organizational Culture, Innovation, and Performance a Test of Schein's Model, "Journal of Business Research", No. 67, s. 1609-1621.
 14. Jacques E. (1951), The Changing Culture of a Factory, Routledge, London.
 15. Kosiorek D. (2013), Kultura doskonałości w zarządzaniu jakością [w]: S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki (red.), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 213-227.
 16. Ližbetinová L., Lorincová S., Caha Z. (2016), The Application of the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) to Logistics Enterprises, "International Journal of Maritime Science & Technology", No. 63/3, s. 170-176.
 17. Lund D.B. (2003), Organizational Culture and Job Satisfaction, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 18/3, s. 219-236.
 18. Marek A. (2014), Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych, "Roczniki Ekonomi i Zarządzania", nr 6/42, s. 289-299.
 19. Marjański A., Staniszewska K. (2009), Kultura organizacyjna jako podstawa wdrażania współczesnych koncepcji zarządzania [w]: M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 224-231.
 20. Naranjo-Valencia J.C., Jimenez-Jimenez D., Sanz-Valle R. (2016), Studying the Links between Organizational Culture, Innovation, and Performance in Spanish Companies, "Revista Latinoamericana de Psicologia", No. 48, s. 30-41.
 21. Niestrój K. (2014), Pozycja oraz działalność usługodawców logistycznych 3PL w łańcuchach dostaw. Raport z badań, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 22. Sackmann S.A. (2011), Culture and Performance [w:] N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (eds.), The Handbook of Organizational Culture and Climate, Sage Publications, London.
 23. Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 24. Świtała M. (2013), Marketing in the Business Activity of Logistics Service Provider, "LogForum", No. 9/3, s. 153-159.
 25. Świtała M., Klosa E. (2015), The Determinants of Logistics Cooperation in the Supply Chain - Selected Results of the Opinion Poll within Logistics Service Providers and Their Customers, "LogForum", No. 11/4, s. 329-340.
 26. Thai V.V. (2013), Logistics Service Quality: Conceptual Model and Empirical Evidence, "International Journal of Logistics: Research and Applications", No. 16/2, s. 114-131.
 27. Zbiegień-Maciąg L. (2013), Kultura w organizacji: identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Zowada K. (2015), Bariery rozwoju współpracy usługodawców logistycznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, "Logistyka", nr 3, s. 5859-5863.
 29. [www 1] http://www.seifert-magazyny.pl (dostęp: 10.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu