BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji
The Concept of the Development Management of the Organization
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 33-41, rys., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Modelowanie struktury organizacyjnej, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise development, Organisational structure modeling, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą prezentacji ogólnego zarysu koncepcji zarządzania rozwojem organizacji. Przedstawia wybrane zagadnienia związane z tą koncepcją. Jako główne podejście badawcze przyjęto krytyczną analizę literatury przedmiotu. Na wstępie przedstawiono sposoby pojmowania zarządzania rozwojem organizacji, głównie w odniesieniu do państwa i firmy. Następnie opisano wybrane funkcje zarządzania rozwojem organizacji, tj. modelowanie, prognozowanie, programowanie, planowanie i sterowanie. Zwrócono uwagę na wykorzystanie metod scenariuszy, wnioskowania poprzez analogię, strategicznej gry, jako najbardziej użytecznych narzędzi analitycznych w planowaniu rozwoju organizacji. Na zakończenie poruszono kwestię dotyczącą strategii zarządzania jako obszaru programowania rozwoju organizacji. Zawarte w artykule rozważania z pewnością przyczynią się do rozwoju teorii zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Article is an attempt to the presentation of an overview of the concept of the development management of the organization. Shows the selected issues related to this concept. As the main research approach adopted a critical analysis of the literature. The ways of the understanding of the development management of the organization were introduced first of all, mainly in the reference to state and firms. Then describes the selected functions of the development management of the organization: modeling, forecasting, programming, planning and control. Drew attention to the use of scenarios methods, inference by analogy, strategic games, as the most useful analytical tools in planning the development of the organization. Matter relating management strategy as the area of programming of the development of the organization to the was moved on the end. Included in the article considerations will contribute to the development of the theory of management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Anderson J., 1997, Technology Foresight for Competitive Advantage, Long Range Planning, Vol. 30, No. 5, s 665-677.
 3. Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 53
 4. Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., 2005, Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ABRYS, Kraków.
 5. Brinkerhoff D.W. , 2008, The State and International Development Management: Shifting Tides, Changing Boundaries, and Future Directions, Public Administration Review, No. 68 (6), s. 985-1001.
 6. Chodynski A. (2002), Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
 7. Day G.S., Schoemaker P.J.H. (2006), Skanowanie peryferii, Harvard Business Review Polska, Nr 37, s. 96-111.
 8. Dyduch W., 2014, Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności przedsiębiorstwa, w: Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho- Pelc L., (red.) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 108-118.
 9. Fabiańska K., Rokita J., 1984, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Friedrich R., Moneta J., Oriesek D.F., 2007, Gry wojenne: planowanie w warunkach dużej niepewności, Harvard Business Review Polska, Nr 49, s.50-61.
 11. Farjoun, M., 2008 , Strategy Making, Novelty and Analogical Reasoning - Comentary on Gavetti, Levinthal, and Rivkin, Strategic Management Journal, Vol. 29, s. 1017-1021.
 12. Gavetti G., Levinthal D., Rivkin J., 2005, Strategy Making in Novel and Complex Worlds: The Power of Analogy, Strategic Management Journal, Vol. 26, s. 691-712.
 13. Jacobides M.G., 2010, Tworzenie strategii w zmiennym krajobrazie rynkowych, Harvard Business Review Polska, Nr 87, s. 64-65.
 14. Kaleta A, 2010, Współczesna strategia-kierunek czy reguła rozwoju, w: Krupski R., (red), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe WWSZiP, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych.
 15. Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 16. Machaczka J., 1999, Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Nr 531, s. 11-20.
 17. Obłój K., 2000, Strategia sukcesu organizacji, PWE, Warszawa, s.11-12.
 18. Obłój K., 2003, Dominująca logika firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 19. Pawlak P., 2012, Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące - różnice, podobieństwa i możliwość zintegrowanego zastosowania, w: Urbanek P., (red.) Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, Tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 220-244.
 20. Rojek T., 2012, Wykorzystanie modelu Ansoffa do identyfikacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w: Borowiecki R., Jaki A., (red.) Zarządzanie procesami restrukturyzacji: koncepcje, strategie, analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 21. Romanowska M, 1995 Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 22. 22 Sharpe B., Van Der Heijden K., 2007, Scenarios for Success: Turning Insights into Action John Wiley & Sons, New York.
 23. Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 243.
 24. Stabryła A., 2005, Zarządzanie rozwojem firmy w kontekście globalizacji i konkurencyjności, w: Borowiecki R., Jaki A., (red.) Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków, s. 21-30.
 25. Stabryła A., 2009, Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa w: Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, Zarządzanie rozwojem organizacji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, Nr 2(13). S. 11-30.
 26. Stabryła A. , 2011, Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 9-12.
 27. Stacey R.D., 2007, Strategie Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking about Organisations, Pearson Education Limited, Prentice Hall
 28. Surma J., 2010, Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 29. Sysko-Romańczuk S., 2005, Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.(DCXLIV), Nr 570, t. 664, Szczecin.
 30. Thomas A., 1996, What is Development Management?, Journal of International Development, Vol. 8(1), s. 95-110.
 31. Witek-Crabb A., 2014, Trwałość rozwoju organizacji jako jeden z tzw. zawiłych problemów zarządzania w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 366, s. 582-592.
 32. Wyrwicka M.K., 2003, Endogeniczne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, Rozprawy Nr 374.
 33. Zuber R. , 2008, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu