BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig-Moskwa Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Nogieć Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wrażliwość ekologiczna i społeczna konsumenta jako nowy trend na rynku polskim
Customer Ecological and Social Sensitivity as a New Trend in the Polish Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 425-442, wykr., bibliogr. 37 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Analiza wrażliwości, Preferencje zakupowe
Customer behaviour, Sensitivity analysis, Purchase preferences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest podejście konsumenta i jego empatia w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych. Głównym celem jest zaprezentowanie trendów rynkowych, które odnoszą się do budzącej się wrażliwości ekologicznej i społecznej konsumentów na rynku polskim. Artykuł prezentuje wnioski z badań własnych prowadzonych przez Autorki dotyczących zwyczajów zakupowych. (fragment tekstu)

In classical economic theory, the consumer is called the homo oeconomicus, who is rational, has a full access to the information, and his economic choices are neither related to emotions, nor influenced by the external environment. The consumer marketing concept is based on the opposite approach, where homo oeconomicus does not exist and purchasing decisions are not optimized, but full of emotion, sensitivity. Emotionality and sensitivity of the consumer may be self-centered and express themselves in consumerism, but it can also be directed in the entire process of the service or product and affect the social sphere and the environment. The goal of this article is to present consumer sensitivity to social and environmental issues. The primary objective is to present market trends that relate to the first environmental sensitivity and social users on the Polish market. The article presents the findings of research conducted by the authors on the buying habits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott R. (1997), Food and nutrition information: a study of sources, uses, and understanding, "British food journal", nr 99(2).
 2. Bankier.pl (2014), Nie tylko Ciechan. Głośne bojkoty konsumenckie ostatnich lat, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-tylko-Ciechan-Glosne-bojkoty-konsumenckie-ostatnich-lat-7218442,5.html.
 3. Boczar K. (1991), Zasady spółdzielcze, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego, Warszawa.
 4. Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań Grant Fundacji "Fundusz Współpracy", Konferencja "Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości", Ożarow Mazowiecki.
 5. Cwynar K.M. (2012), Kooperatyzm jako idea demokracji uczestniczącej, "ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajow Słowiańskich", nr 12.
 6. Czubała A. (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 7. Ćwik N. (red.) (2012), Wspolna odpowiedzialność rola marketingu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 8. Dla Klimatu (2014), Alternatywne systemy żywnościowe: rolnictwo wspierane przez społeczność, http://dlaklimatu.pl/alternatywne-systemy-zywnosciowe-rolnictwo-wspierane-przez-spolecznosc/.
 9. Dobre Zakupy (2006), Poradnik odpowiedzialnego konsumenta, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Kraków.
 10. Ekorynek (2012), Polska moda na gospodarstwa ekologiczne, http://ekorynek.com/agrobiznes/162-polska-moda-na-gospodarstwa-ekologiczne.
 11. Food-related risks (2010), Special Eurobarometer 354, European Comission, TNS Opinion and Social, Brussels.
 12. Fryzel B. (2014), CSR i emocjonalność konsumenta - czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne?, "Studia Ekonomiczne", nr 180.
 13. Giddens A. (2007), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Hampel L. Bojkot konsumencki, czyli o wyższości marchewki nad kijem, http://biznes.pl/magazyny/handel/bojkot-konsumencki-czyli-o-wyzszosci-marchewki-nad-kijem/en2t6, dostęp: 15 marca 2016.
 15. Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Koszewska M. (2012), Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na sposób zachowania konsumentów na rynku tekstylno-odzieżowym, "Handel Wewnętrzny", nr 5, t. 3.
 17. Kowalski J., LOHAS W Polsce. Lohasi - Młodzi, Bogaci I... Ekologiczni?, http://www.ekologia.pl/wywiady/lohas-w-polsce-lohasi-mlodzi-bogaci-i-ekologiczni,13062.html, dostęp: 15 marca 2016,
 18. Krukowska M. (2014), Syndrom LPP, czyli echo z Bangladeszu, http://csr.forbes.pl/syndrom-lpp-czyli-echo-z-bangladeszu,artykuly,168956,1,1.html.
 19. Mierzwa D. (2006), Spółdzielnie socjalne w krajach UE i w Polsce, jako forma aktywności obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 2.
 20. Mierzwa D., Mierzwa D. (2014), Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(33).
 21. Niewczas M. (2013), Kryteria wyboru żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(91).
 22. Norgaard M., Brunso K. (2009), Families' use of nutritional information on food labels, "Food Quality and Preferences", nr 20.8.
 23. Piechowski A. (2013), Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, "Ekonomia Społeczna", nr 1.
 24. Potkańska D. (2013). Zmierzch epoki tradycyjnego konsumenta, czyli jak wspólne zakupy ekologicznej żywności kształtują tożsamość społeczną młodych Polaków. Odradzający się ruch żywieniowy kooperatyw spożywczych w Polsce - przykład Warszawy [w:] A. Drzał-Sierocka (red.), W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 25. Raczkowska M. (2013), Spółdzielczość socjalna w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics", nr 307.
 26. Rok A., Niegrzeczni konsumenci dostają to, czego chcą, http://www.crnavigator.com/art36/niegrzeczni_konsumenci_dostaja_to_czego_chca.html, dostęp: 15 marca 2016.
 27. Rolnictwo Wspierane Przez Społeczność (2014), Rolnictwo Wspierane Przez Społeczność - partnerstwo między rolnikami a konsumentami, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa.
 28. Rozporządzenie Rady UE (2006), w sprawie produktów rolnych z dnia 20 marca 2006 r., nr 509.
 29. Szymańska-Brałkowska M. (2012), Konsument wobec zagrożeń bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse", nr 10.3, cz. 2.
 30. Tkaczyk S., Kołuda J. (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24.97.
 31. TNS Polska (2012), TNS Polska: 30% Polaków deklaruje, że kupuje żywność ekologiczną, http://biokurier.pl/aktualnosci/1734-tns-polska-30-polakow-deklaruje-ze-kupuje-zywnosc-ekologiczna.
 32. Ustawa (2006) o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r., Dz. U. Nr 94, poz. 651.
 33. Wandel M. (1997), Food labelling from consumer perspective, "British food journal", No. 99 (6).
 34. YPI Consulting (2013), Analiza rynku zdrowej żywności z Polsce.
 35. Załuska M., Boczoń J. (red.) (1996), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart.
 36. Żakowska-Biemans S. (2011), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", nr 56.4.
 37. Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(82).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu