BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Role of Africa in the Global Economy - Trends and Drivers of Change
Rola Afryki w gospodarce światowej : tendencje i czynniki zmian
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 71-91, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Ekonomia polityczna, Polityka gospodarcza państwa
World economy, Political economy, State economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka
Africa
Abstrakt
Do najważniejszych przemian we współczesnej gospodarce światowej należą zmiany strukturalne, polegające na wyodrębnianiu się nowych ośrodków wzrostu oraz przesuwaniu centrów produkcji i handlu z krajów rozwiniętych gospodarczo do krajów rozwijających się. W XXI wieku do grona najszybciej rozwijających się krajów świata z Azji, Ameryki i Europy Środkowo-Wschodniej dołączyły państwa afrykańskie, które zaliczono do grupy tak zwanych nowych rynków wschodzących. Celem artykułu jest określenie tendencji oraz podstawowych czynników zmian roli Afryki w gospodarce światowej w latach 2000-2015. W pierwszej części opracowania przedstawiono kształtowanie się tempa wzrostu oraz poziomu rozwoju gospodarczego krajów afrykańskich, w drugiej określono udział regionu w globalnych przepływach (towarów, usług, i kapitału), w trzeciej natomiast zaprezentowano ocenę czynników determinujących zmiany pozycji Afryki w światowej gospodarce. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2000-2015 gospodarkę Afryki charakteryzowało wysokie tempo wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszył dynamiczny wzrost wartości zagranicznych obrotów handlowych i kapitałowych. W efekcie zwiększył się udział Afryki w globalnym PKB oraz międzynarodowych przepływach towarów, usług i kapitału. Przyjmując wielkość tych udziałów za miarę roli Afryki w światowej gospodarce można stwierdzić, że rola ta uległa zwiększeniu, jednak była relatywnie bardzo mała w całym badanym okresie - zarówno w stosunku do potencjału gospodarczego Afryki, jak i do udziałów pozostałych regionów świata. Czynniki zmian pozycji Afryki w globalnej gospodarce miały charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Do najważniejszych zewnętrznych uwarunkowań zaliczono: wzrost cen produktów podstawowych w handlu międzynarodowym, wybuch i skutki globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego oraz ekspansję gospodarczą rozwijających się krajów Azji. Do najważniejszych wewnętrznych czynników zmian należały: poprawa stabilności politycznej, makroekonomicznej i w zakresie polityki gospodarczej; rozwój rynku wewnętrznego i wewnątrzregionalnej integracji.(abstrakt oryginalny)

The most important changes in the modern global economy are structural, resulting in the formation of new centers of growth and shifting manufacturing and trade from developed economies to developing countries. In the 21st century, emerging markets from Asia, America, and Central and Eastern Europe were joined by African countries, including a group of so-called frontier markets. The aim of this article was to identify the trends and key drivers of change in the role of Africa in the world economy in the years 2000-2015. The first part of the study presents the development of growth and the level of economic development of African countries, the second shows the region's share in global flows of goods, services and capital, while the third is an assessment of the factorsdetermining the repositioning of Africa in the global economy. The conducted research has revealed that in the years 2000-2015 the economy of Africa was characterized by a high economic growth, accompanied by a dynamic increase in the value of foreign trade and capital. As a result, Africa increased its share in the global GDP and international flows of goods, services and capital. However, despite the increase, its role remained relatively very small throughout the period - both in relation to the economic potential of Africa, as well as to the other regions of the world. Changes the position of Africa in the global economy were driven by internal and external factors. The most important external conditions included an increase in the prices of commodities in international trade, the effects of the outbreak of the global financial and economic crisis, and the economic expansion of Asian developing countries. The most important internal factors included improved political and macroeconomic stability, more favorable economic policies, the development of the internal market, and intra-regional integration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. African Economic Outlook 2015: Regional Development and Spatial Inclusion, OEC D Publishing, Paris 2015.
 2. African Economic Outlook 2016: Sustainable Cities and Structural Transformation, OEC D Publishing, Paris 2016.
 3. Beck T., Fuchs M., Uy M., Finance i n Africa - A chievements a nd Challenges, "The World Bank Policy Research Working Paper" 2009, No. 5020.
 4. Chen G., Geiger M., Fu M., Manufacturing FDI in Sub-Saharan Africa: Trends, Determinants, and Impact, World Bank Group, Washington 2015.
 5. Economic Development in Africa Report 2014: Catalysing Investment for Transformative Growth in Africa, UN, Geneva 2015.
 6. Economic Report on Africa 2013, United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa 2013.
 7. Haraguchi N., Cheng C.F.C., Smeets E., The Importance of Manufacturing in Economic Development: Has this Changed?, UN DO ISI D Working Paper 2016, No. 1.
 8. Lall S., The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998, "Oxford Development Studies" 2000, Vol. 28, Issue 3.
 9. Rodrik D., An African Growth Miracle?, NBER Working Paper 2014, No. 20188.
 10. Straus S., Wars Do End! Changing Patterns of Political Violence in Sub-Saharan Africa, "African Affairs" 2012, No. 111 (443).
 11. The Africa Competitiveness Report 2015, WE F, Geneva 2015.
 12. UNCT ADstat, http://unctadstat.unctad.org.
 13. World Investment Report 2015 UNCTAD, New York and Geneva 2015.
 14. World Investment Report 2016 UNCTAD, New York and Geneva 2016.
 15. World Investment Report 2016: Annex Tables, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ World%20Investment%20Report/ Annex-Tables.aspx.
 16. WTO Statistics Database, http://stat.wto.org.
 17. Zamfir I., Africa's Economic Growth. Taking off or Slowing Down?, European Parliamentary Research Service 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu