BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Małgorzata, Stecko Justyna (Rzeszow University of Technology)
Tytuł
Simulations of Production-Delivery Models Using Conventional Methods of Dynamic Systems: Zelgraf Company as a Case Study
Symulacyjny model produkcja-zbyt w konwencji metody dynamiki systemów. Przypadek przedsiębiorstwa Zelgraf
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (3), s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Modelowanie symulacyjne, Dynamika systemowa, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Production, Simulation modelling, System dynamics, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kolejne kroki budowy modelu symulacyjnego systemu produkcji i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Początkowo wytłumaczono istotę procesów produkcji i zbytu, czyli kluczowych procesów wchodzących w skład działalności podstawowej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wskazano i krótko scharakteryzowano najważniejsze reguły decyzyjne powiązane bezpośrednio z tymi procesami. Następnie przedstawiono profil działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego Zelgraf, w którym przeprowadzono badania mające na celu praktyczne zapoznanie się z wymienionymi procesami. Dzięki tej znajomości wyłoniono zmienne modelu myślowego związanego z procesami produkcji i zbytu, które zestawiono tabelarycznie. Zmienne modelu myślowego powiązano w diagram przyczynowo-skutkowy, będący podstawą do opracowania modelu symulacyjnego. W diagramie zaznaczono charakterystyczne rodzaje sprzężeń zwrotnych działających w badanym systemie świadczących o ciągłych procesach regulacji. Na podstawie diagramu przyczynowo - skutkowego opracowano docelowy model symulacyjny. Wykorzystano tu metodę dynamiki systemów. Zarówno do budowy modelu, jak i symulacji wykorzystano oprogramowanie Vensim® DSS. Posługując się językiem oprogramowania podano poszczególne definicje zmiennych oraz wartości stałych dla modelu. Wartości te wynikały bezpośrednio z przeprowadzonych badań empirycznych w wybranym przedsiębiorstwie. W kolejnym kroku dokonano walidacji modelu symulacyjnego w oparciu o trzy metody: oceny poprawności wyboru granic modelowania, poprawności struktury modelu oraz spójności przyjętych wartości parametrów (stałych modelu) w porównaniu z dostępną wiedzą na temat modelowanego systemu; testu poprawności i spójności jednostek zmiennych przyjętych w modelu oraz testu działania modelu przy narzuconych warunkach skrajnych. Metody potwierdziły poprawność modelu. W ostatnim etapie przeprowadzono symulację modelu dla przyjętego kroku, przedstawiono przebiegi zmiennych akumulacyjnych oraz wybranych zmiennych systemu i dokonano analizy otrzymanych wyników. Przedstawiono także jeden scenariusz testów związanych z badanym systemem. W podsumowaniu wskazano praktyczne możliwości wykorzystania opracowanego modelu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the subsequent steps in developing a simulation model of the productiondelivery system in a manufacturing company. Initially, the essence of the production-delivery process, namely all key processes that constitute the core business of a manufacturing company was explained. The most important decision principles directly related to these processes were identified and briefly characterized. This was followed by a presentation of the business profile of Zelgraf manufacturing company, where tests aimed at a practical understanding of the processes were carried out. This knowledge was useful in selecting variables of the mental model related to production-delivery processes, which are presented in tabular forms. The variables of the mental model, linked in a cause-effect diagram formed the basis for designing the simulation model. A target simulation model was developed relying on the cause-effect relationship diagram. This involved the application of the method of dynamic systems. The Vensim® DSS software was made use of both in designing the model and simulation. The different definitions of variables and the constant values for the model were provided using the programming language. These values were the direct outcome of empirical studies conducted in a given company. This was followed by the validation of the simulation model based on three methods. The last stage involved conducting a simulation of the model for an adopted stage, the presentation of the path of the accumulatory variables, including chosen variables of the system and finally an analysis of the results obtained was conducted. Possible practical applications of the designed model were mentioned in the conclusion. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Stecko J., Symulacyjny model gospodarki - przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem, "Humanities and Social Sciences" 2013, XVIII/20, 29-40.
 2. Baran M., Śliwa K., System theories and practise, "Journal of Enterpreneurship, Management and Innovation" 2013, 9/3. http://jemi.edu.pl/all-issues/vol9/issue2 (access: 04.01.2015).
 3. Coyle R.G., Management System Dynamics, John Wiley & Sons, Chichester 1977.
 4. Forrester J., Industrial Dynamics. Cambrigde: MIT Press, Cambridge 1961.
 5. http://vensim.com
 6. http://www.zelgraf.com.pl
 7. Kasperska E., Dynamika systemowa. Symulacja i optymalizacja, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 8. Kucińska K., Rynkowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa [in:] J. Kortan (Ed.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 9. Liwowski B., Działalność podstawowa przedsiębiorstwa i jej wyspecjalizowane zakresy [in:] J. Kortan (Ed.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 10. Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 11. Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 12. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 13. Śliwa, K.R., O Organizacjach Inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2001.
 14. Souček Z., Modelowanie i Projektowanie Systemów Gospodarczych, PWE, Warszawa 1979.
 15. Sterman J., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
 16. Tarajkowski J. (Ed.), Elementy Dynamiki Systemów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu