BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Katarzyna (University of Applied Science of Western Switzerland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism
Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego : wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2014, nr 33, s. 35-61, ryc., tab., bibliogr. 87 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój turystyki, Polityka turystyczna, Ekonomika turystyki, Socjologia turystyki, Gospodarka turystyczna, Strategia rozwoju turystyki, Organizacje turystyczne, Współpraca
Tourism, Tourism development, Tourism policy, Tourism economics, Sociology of tourism, Touristic economy, Tourism development strategy, Tourism organisation, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Szwajcaria
Poland, Switzerland
Abstrakt
Cel pracy. Ukazanie rosnącej roli państwa we wprowadzaniu rozwiązań strategicznych w celu stymulowania holistycznego rozwoju turystyki w Szwajcarii.
Metoda. Jako metodę badawczą zastosowano analizę jakościową danych źródłowych pochodzących ze Szwajcarskiego Departamentu ds. Ekonomii (SECO) oraz Szwajcarskiej Federacji Turystycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Organizacji Turystycznej. Dokonano także porównawczej analizy stron internetowych 49 szwajcarskich oraz 16 regionalnych i 50 lokalnych polskich organizacji turystycznych.
Wyniki. W artykule zaprezentowano przekrojowe studium dotyczące pro-turystycznej polityki państwa implementowanej w Szwajcarii w okresie ostatnich 19 lat. Ponadto analiza porównawcza stosowanych rozwiązań strategicznych w zakresie stymulowania rozwoju turystyki w Szwajcarii oraz w Polsce pozwoliła ukazać zdecydowane różnice jeśli chodzi o rolę partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu turystyką oraz w zakresie komercjalizacji produktów turystycznych przez szwajcarskie oraz polskie organizacje turystyczne.
Ograniczania badań i wnioskowania. Analiza porównawcza dotyczyła jedynie porównań w zakresie polityki pro-turystycznej Szwajcarii i Polski oraz roli polskich oraz szwajcarskich organizacji turystycznych.
Implikacje praktyczne. Opisane w artykule przykłady mogą stanowić zestaw dobrych praktyk dla decydentów i organów rządowych zajmujących się wspieraniem rozwoju turystyki w Polsce, w celu stworzenia efektywniejszego systemu zarządzania turystyką.
Oryginalność. Innowacyjne rozwiązania pro-turystyczne stosowane w Szwajcarii są rzadko prezentowane w opracowaniach naukowych publikowanych w Polsce.
Rodzaj pracy. Artykuł o charakterze przeglądowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this paper is to analyze growing importance of the state in the implementation of strategic solutions to stimulate holistic development in the tourism sector in Switzerland.
Method. The research method is a qualitative analysis of source documents and data coming from the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) as well as from the Swiss Tourist Federation, the Ministry of Sport and Tourism in the Republic of Poland, and the Polish Tourism Organization. Moreover, the comparative analysis of the websites from 49 Swiss and 16 regional and 50 local Polish tourism organizations was conducted.
Findings. The paper presents the actual study of tourism policy implemented in Switzerland within the last 19 years. Moreover comparative analyses of strategic solutions implemented in Swiss and Polish tourism reveal important differences regarding the role of public-private partnership in tourism management and as well in the commercialization of tourism products.
Research and conclusions limitations. Qualitative analyses refer exclusively to the comparison between Swiss and Polish tourism policy and the role of Swiss and Polish tourism organizations in the destination management.
Practical implications. Swiss strategic solutions presented in the paper may constitute a solid benchmark for decision makers and governmental authorities dealing with support for the tourism development in Poland.
Originality. The innovative solutions implemented in Swiss tourism are usually neglected in various analyses and comparative reports published in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abegg, B., Agrawala, S., Crick, F., & de Montfalcon, A. (2007), Climate Change Impacts and Adaptions in Winter Tourism, [in:] Agrawala S., ed., Climate Change in the European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management, OECD, Paris, pp. 25-60.
 2. Agrawala, S. (2007), Climate Change in the European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management, OECD, Paris.
 3. Anastasiadou, C. (2008), Tourism interest groups in the EU policy arena: characteristics, relationships and challenges, [in:] " Current Issues in Tourism", 11(1), pp. 24-60.
 4. Augustyn, M.M., Knowles T. (2000), Performance of tourism partnerships: A focus on York, [in:] "Tourism Management", 21, pp. 341-351.
 5. BAKBASEL. (2012), Auswirkungen von Preisreduktion im Agrar- und Nahrungsmittelbereich auf das Schweizer Gastgewerbe, Ein Beitrag zur Diskussion der Einfuhrung eines FHAL CHEU (Management Summary), etude non publiee, mandatee par hotelleriesuisse, Bale.
 6. Bevir, M. (2009), Key concepts in governance, London: Sage. Beritelli, P. (2011), Cooperation among prominent actors in a tourist destination, [in:] "Annals of Tourism Research", 38(2), pp. 607-629.
 7. Bieger, T., Freyer, W. (ed.), (2005), Management von Destinationen. Munchen: Oldenbourg.
 8. Bieger, T., Lasser, C., & Beritelli, P. (2010), Destinations Strukturen der 3. Generation - Der Anschluss zum Markt, Working Paper, Universitat St. Gallen, p. 11.
 9. Bornhorst, T., Ritchie, J. R. B., Sheehan, L. (2010), Determinants of tourism success for DMOs & destinations: an empirical examination of stakeholders' perspectives, [in:] "Tourism Management", Vol. 31 No. 5 pp. 572-589.
 10. Bramwell, B., Meyer, D. (2007), Power and tourism policy relations in transition, [in:] "Annals of Tourism Research", 34 (3), pp. 766-788.
 11. Buhalis, D. (2000), Marketing the competitive destination of the future, [in:] "Tourism Management", Vol.21, pp. 97-116.
 12. Cassidy, K., Guilding, Ch. (2011), Management models and differential agency challenges arising in Australian multi-titled tourism accommodation properties, [in:] "Tourism Management", Vol. 32, Issue 6, December 2011, pp. 1271-1278.
 13. Connell, J., Page, S. J., Bentley T. (2009), Towards sustainable tourism planning in New Zealand: monitoring local government planning under the resource management act. [in:] "Tourism Management", 30 (6) (2009), pp. 867-877.
 14. Conseil federal. (1995), Loi federal concernant l'Office National du Tourisme du 21 decembre 1995, Berne.
 15. Conseil federal. (1996), Rapport du 29 mai 1996 sur la politique du tourisme de la Confederation, Berne.
 16. Conseil federal. (1998), La loi federal du sur l'encouragement de l'innovation et de la collaboration dans le domaine du tourisme, Berne.
 17. Conseil federal. (2003), La loi federal sur l'encouragement du secteur d'hebergement. Berne.
 18. Dredge, D. (2006), Networks, conflict, and collaborative communities, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 14(6), pp. 562-581.
 19. Dredge, D., & Jenkins, J., eds. (2007), Tourism planning and policy, Wiley, Sydney and Melbourne.
 20. Edgell, D.L. (1990), Charting a Course of International Tourism in the Nineties An Agenda for Managers and Executives, US Department of Commerce.
 21. Edgell, D.L., Del Mastro, M, Smith. G., Swanson. J.G. (2008), Tourism Policy and Planning. Yesterday, Today and Tomorrow, Oxford, Elsevier.
 22. European Travel Commission (ETC) (2013), European Tourism - Trends and Prospects. Quarterly Report, Brussels.
 23. European Travel Commission (ETC) (2014), Tourism industry sub-sectors Country Report Poland, Brussels.
 24. Federation suisse du tourisme (FST) (2014), Tourisme suisse en chiffres 2013, Berne.
 25. Greenwood, G. (2005), What are the Important Global Change Themes and Issues in Mountain Biosphere Reserves?, Global Change Impacts in ountain Biosphere Reserves, Paris.
 26. Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., Formica S., & O'Leary, J. T. (2006), Searching for the Future: Challenges Faced by Destination Marketing Organizations, [in:] "Journal of Travel Research", 45 (2), pp. 116-26.
 27. Goeldner, Ch. R., & Ritchie, J.R.B. (2006), Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Hoboken (N.J.), John Wiley & Sons, Chichester.
 28. Gualini, E. (2006), The Rescaling of Governance in Europe: New Spatial and Institutional Rationales, [in:] "European Planning Studies", Vol. 14, No. 7, pp. 881-904.
 29. Hall, M. (1994), Tourism and Policy, Power and Place, John Wiley&Sons, Chichester.
 30. Hall, M., Page S. (2006), The geography of tourism and recreation - Environment, place and space (3rd ed.), Routledge, London.
 31. Hall, M., Jenkins. J. (2008), Tourism and Public Policy, [in:] Lew A., Hall M. & Williams A., eds., Companion to Tourism, Blackwell Publishing, Ltd., Oxford, pp. 523-540.
 32. Healey, P. (2006), Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies, (2nd Ed.) Macmillan, London.
 33. Herbst, I., Jadach-Sepioło, A. (2012), Analizy potencjału podmiotow publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektow Partnerstwa Publiczno- Prywatneg dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Analysis of the potential of public and private bodies to develop projects based on PPP principles for the Polish Agency of Enterprenership Development] PARP, Warszwa.
 34. Herbst, I., Jagusztyn-Krynicki, T., Szewczyk, P. (2012), Rynek PPP w Polsce, 2012 [PPP market in Poland], Raport Fundacji Centrum PP. Warszawa.
 35. Institute of Tourism. (2013), Arrivals of foreign tourism to Poland, http:// www.intur.com.pl/itenglish/arrivals.php?r=99, (08.11.2014)
 36. Jessop, B. (2005), Critical realism and the strategic-relational approach, New Formations, 56, pp. 40-53.
 37. Jessop, B. (2008), State power. Cambridge and Malden: Polity Press.
 38. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt Turystyczny [Tourism product], PWE, Warszawa.
 39. Kaspar, C. (1996), Die Tourismuslehere im Grundriss, Verlag Paul Haupt (194), Bern.
 40. Kimbu N., Ngoasong M. Z. (2013), Centralised Decentralisation of Tourism Development: A Network Perspective, [in:]"Annals of Tourism Research", Vol. 40, pp. 235-259.
 41. Klimek, K. (2010), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii. Wnioski dla Polski [Tourism as a factor of socio-economic development of Switzerland, Conclusions for Poland], PWE, Warsaw.
 42. Klimek K., Scaglione M., Schegg, R., & Matos-Wasem R. (2011), Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations, [in:] New Challenges in Tourism Promotion: Tackling High Competition and Multimedia Changes, Erich Schmidt Verlag (6-18) pp.155-169, Berlin.
 43. Klimek K. (2013a), Destination Management Organisations and their shift to sustainable tourism development, [in:] "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", Vol 4: Issue 2, pp. 27-47.
 44. Klimek K. (2013b), Destination Management and Sustainable Tourism Development. A cross-country analysis, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken.
 45. Klimek K. (2014), La creation de communautes d'interets et l'utilisation adequate des TIC sont-elles des solutions a la fragmentation du systeme touristique pour la commercialisation de produits touristiques? Les resultats de l'etude de benchmark (udder the way of publication).
 46. Krippendorf, J. (1987), La-haut sur la montagne. Kummerly&Frey, Berne.
 47. Krutwaysho, O., Bramwell B. (2010), Tourism policy implementation and society, [in:] "Annals of Tourism Research", 37 (3), pp. 670-691.
 48. Laesser, Ch., Bieger, T., Beritelli, P. (2007), The impact of the Internet on information sourcing portfolios: Insights from a mature market, [in:] "Journal of Travel and Tourism Marketing" 22, pp. 63-80.
 49. Lee, C. & Schaaf, Th. (2005), Global Change Impacts in Mountain Biosphere Reserves. Proceedings of two international thematic workshops, held in l'Aquila, Italy, 29 Nov. - 2 Dec. 2004; and Sierra Nevada Biosphere Reserve, 14 - 17 March 2005, UNESCO, Paris.
 50. Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2012), Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011 [Report on the state of the tourism economy in the years 2007-2011], Warszawa.
 51. Muller, H. (2005), Freizeit und Tourismus - eine Einfuhrung in Theorie und Politk. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus, Heft 41, Bern.
 52. Office federal de la statistique (OFS) (2008), Compte satellite du tourisme de la Suisse 2001 et 2005, Neuchatel.
 53. Office federal de la statistique (OFS) (2012a), Encyclopedie statistique de la Suisse 2012, Neuchatel.
 54. Office federal de la statistique (OFS) (2012b), Indicateurs importants du tourisme: evolution 1970-2012, Neuchatel.
 55. PARP. (2013), Raport z badania rynku PPP wśrod przedsiębiorcow, Warsaw.
 56. Pastras P., Bramwell B. (2013), A Strategic-Relational Approach To Tourism Policy, [in:] "Annals of Tourism Research", Vol. 43, October 2013, pp. 390-414.
 57. Pechlaner, H., Tschurtschenthaler, P. (2003), Tourism Policy, Tourism Organizations and Change Management in Alpine Regions and Destinations: A European Perspective, [in:] "Current Issues in Tourism" 6, pp. 508-539.
 58. Pike, S. (2004), Destination Marketing Organizations, Elsevier, London.
 59. Priskin, J. (2009), Developpement durable et tourisme : un portrait international. Rapport redige dans le cadre d'un cahier du participant pour le Symposium international sur le developpement durable du tourisme et produit par la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM pour le ministere du Tourisme du Quebec. Ministere du Tourisme du Quebec, Quebec.
 60. Ritchie, B. C. G. (2003), The competitive destination. A sustainable tourism perspective, CABI Publishing, Oxon.
 61. Rutter & Partner. (2000), Importance du tourisme pour l'economie vaudoise, Zurich.
 62. Rutter & Partner. (2001), Etude sur la valeur ajoutee pour le tourisme en Valais, Zurich.
 63. Rutter & Partner. (2008), Importance du tourisme pour la Grison, Zurich.
 64. SECO. (1996), Rapport sur la politique touristique de la Confederation du 26.05.1996, Berne.
 65. SECO. (2000), Politique du tourisme de la Suisse du 07. 2000, Berne.
 66. SECO. (2010), Nouvelle politique de croissance pour la place touristique suisse, Berne.
 67. SECO. (2012), Strategie de croissance pour la place touristique suisse. Programme de mise en oeuvre 2012-2015, Berne.
 68. SECO. (2013), La vie economique, Revue de la politique economique, Berne.
 69. Serquet, G., & Rebetez, M. (2011), Relationship between tourism demand in the Swiss Alps and hot summer air temperatures associated with climate change, [in:] "Climatic Change", pp.10-28.
 70. Shone, M., & Memon, A. (2008), Tourism, public policy and regional development: A turn from neo-liberalism to the new regionalism, [in:] "Local Economy", 23(4), pp. 290-304.
 71. Stanek R., Toft, D. (2011), Public-private Partnerships in Poland: Overcoming Psychological Barriers and Rigid Regulation (in:) Damjanovic D., Pavlovic-Križani T., Peteri G., eds., Public-Private Partnerships, Successes and Failures in Central and South Eastern Europe, Open Society Foundations, Budapest.
 72. Switzerland Tourism. (2003), L'economie touristique suisse. Etat des lieux et perspectives, Zurich.
 73. Switzerland Tourism. (2008), 2030: le tourisme suisse face aux changements climatiques, Zurich.
 74. Tosun C., Dallen J.T. (2001), Shortcomings in planning approaches to tourism development in developing countries: The case of Turkey, [in:] "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 13 (7) (2001), pp. 352-359.
 75. Tosun, C. (2001), Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey, [in:] "Tourism Management", Volume 22, Issue 3, June 2001, pp. 289-303.
 76. Tosun C. (2006), Expected nature of community participation in tourism development, [in:] "Tourism Management", 27 (3) (2006), pp. 493-504.
 77. UNWTO, WTTC, & Earth Council. (1996), Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry. Towards Environmentally Sustainable Development, Madrid.
 78. UNWTO. (2007), A Practical Guide to Tourism Destination Management, Madrid.
 79. UNWTO. (2008), Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges, Madrid.
 80. UNWTO. (2010), UNWTO Tourism Highlights, 2010 Edition, Madrid.
 81. UNWTO. (2011), Policy and Practice for Global Tourism, Madrid.
 82. UNWTO. (2014), UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, Madrid.
 83. Wang, D., Ap, J. (2013), Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China, [in:] "Tourism Management", Volume 36, June, pp. 221-233.
 84. World Economic Forum (WEF). (2013), The Travel & Tourism Competitiveness Report (TTCR), Geneva.
 85. World Travel and Tourism Council (WTTC). (2014), Travel & Tourism Economic Impact 2014, Poland, London.
 86. Wray, M. (2009), Policy communities, networks and issue cycles in tourism destination systems, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 17(6), pp. 673-690.
 87. Yasarata, M., Altinay, L., Burns, P., & Okumus, F. (2010), Politics and sustainable tourism development - can they co-exist? Voices from North Cyprus, [in:] "Tourism Management", 31(3), pp. 345-356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu