BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)
Tytuł
The European Union Customs System in the 21 st Century - Challenges and Trends
System celny Unii Europejskiej w XXI wieku - wyzwania i kierunki zmian
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 39-56, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Polityka celna, Unie celne, System celny
Customs policy, Customs unions, Customs system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
System celny można sprowadzić do działań określonego państwa, a w przypadku Unii Europejskiej do działań UE i poszczególnych państw członkowskich, regulujących obrót towarowy z zagranicą, podejmowanych na podstawie prawa celnego przy zaangażowaniu administracji celnych. Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania systemu celnego Unii Europejskiej w świetle nowych wyzwań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oprócz wyzwań wynikających z rozwoju wewnętrznego unii celnej (kolejne rozszerzenia EWG/UE: z 6 do 28 państw członkowskich, a zwłaszcza wdrażania technologii informacyjnych), administracje celne państw członkowskich muszą sprostać również wyzwaniom zewnętrznym. W ostatnich dwóch dekadach nasiliły się bowiem zagrożenia w międzynarodowym obrocie towarowym, związane nie tylko z terroryzmem, ale też z napływem towarów nielegalnych czy stanowiących nieuczciwą konkurencję, obrotem towarami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (np. prekursory narkotyków), wreszcie zagrażających środowisku naturalnemu.(abstrakt oryginalny)

Customs system can be perceived with respect to actions taken by a specific state, and in the case of the European Union - actions of the EU and individual Member States, which are aimed at governing trade with foreign countries and are taken according to the customs law, with customs administrations being involved. This article aims to present the functioning of the customs system of the European Union in respect of new challenges, both internal and external ones. Apart from the challenges arising from the internal development of the EU's customs union (further expansions of the EEC/EU: from 6 to 28 Member States, and particularly the implementation of information technology), customs administrations of Member States have to face also external challenges. Throughout the past two decades, the threats to international trade in goods have increased in intensity, and they are not only related to terrorism, but also to an inflow of illicit goods, or those which are considered unfair competition. Those threats are also connected with trading goods that pose a threat to human health or life (e.g. drug precursors), or to the natural environment..(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Regulation (EC ) No. 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC ) No. 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC ) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJL 360, 19.12.2006.
 2. Commission Regulation (EC ) No. 312/2009 of 16 April 2009 amending Regulation (EEC) No. 2 454/93 l aying d own p rovisions for t he i mplementation of Council Regulation (EEC ) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJL 98, 17.04. 2009.
 3. Commission Regulation (EEC ) No. 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC ) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJL 253, 11.10.1993.
 4. Communication from the Commission concerning autonomous tariff suspensions and quotas, OJC 363, 13.12.2011.
 5. Council Decision No. 2014/335/EU, Euratom: of 26 May 2014 on the system of own resources of the European Union, OJL 168, 7.06.2014.
 6. Council Regulation (EEC ) No. 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, OJL 302, 19.10.1992.
 7. Council Regulation (EU) No. 1231/2012 of 17 December 2012 a mending Regulation (EU) No. 7/2010 o pening a nd p roviding f or t he m anagement of a utonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products, OJL 350, 20.12.2012.
 8. Czermińska M., Program e-Customs - nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorstw europejskich, "Współczesna Gospodarka" 2016, No. 3.
 9. Czermińska M., Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej - elektroniczny system celny, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, No. 41.
 10. Czermińska M., Wspólna polityka handlowa w XXI wieku - implikacje dla liberalizacji handlu i integracji z krajami trzecimi, in: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, eds. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 11. Czermińska M., Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" 2012, No. 4 (IX).
 12. DG Taxation and Customs, http://ec.europa.eu/taxation_customs.
 13. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 14. Mosiej G., System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 15. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 16. Regulation (EC ) No. 450/2008 of the European Parliament and of the of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code), L 145, 4.06.2008.
 17. Regulation (EC ) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC ) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJ L 117, 4.05.2005.
 18. Regulation (EU) No. 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code, OJ L 269, 10.10.2013.
 19. Trade Policy Review: European Communities 2004, Report by the Secretariat WTO, WT /TPR/S/136.
 20. Trade Policy Review: European Communities 2007, Report by the Secretariat WTO, WT /TPR/S/177.
 21. Trade Policy Review: European Communities 2009, Report by the Secretariat WTO, WT /TPR/S/214.
 22. Trade Policy Review: European Communities 2015, Report by the Secretariat WTO, WT /TPR/S/317.
 23. Waschko S., Systemy celne, PWN , Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu