BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znojek Monika (University of Szczecin, Poland, doctoral student)
Tytuł
Issues in the Internationalisation of Cultural and Creative Entities - Resource Based Approach
Problemy internacjonalizacji podmiotów sektora kultury i kreatywnego - podejście zasobowe
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 201-214, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Kultura, Przemysł kreatywny, Internacjonalizacja
Culture, Creative industry, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie wewnętrznych czynników funkcjonowania podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych (SKK), które mogą wywierać negatywny wpływ na proces internacjonalizacji. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza to identyfikacja zasobów organizacji na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Druga to analiza wyróżnionych zasobów w podmiotach sektora kultury i kreatywnego, dokonana na bazie dotychczasowych badań z zakresu przedsiębiorczości kulturowej i kreatywnej, głównie o zasięgu krajowym. Część drugą podzielono na dwa segmenty: zasoby materialne oraz zasoby niematerialne. Analiza wykazała, że zasoby organizacji SKK są niewystarczające do podejmowania próby ekspansji na rynki międzynarodowe. Szczególnym problemem są niewystarczające zasoby finansowe oraz niedobory w wiedzy i umiejętnościach przedstawicieli analizowanego sektora. Identyfikacja wykazanych w artykule problemów może stanowić podstawę do opracowania strategii rozwoju kreatywnego podmiotu, którego celem jest rozszerzenie działalności na rynki międzynarodowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the internal factors of the functioning of the entities of the cultural and creative industries (CCI), which may have a negative impact on the process of internationalization. Article is divided into two parts. The first one is the identification of resources of the organization based on the analysis of literature. The second is the analysis of the cultural and creative entities' resources based on existing research in the field of cultural and creative entrepreneurship, mainly on a national scale. The second part is divided into two segments: the tangible resources and intangible resources. The analysis showed that resources of CCI organizations are insufficient to attempting to expand into international markets. A particular problem is the inadequate financial resources and lack of knowledge and skills of representatives of the sector. Identification of the problems may form the basis for the development strategy of CCI entities, which aims to expand into international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyer K., Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa - koncepcja i modele zarządzania, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2010, No. 17, pp. 171-182.
 2. Bilans kompetencji. Wybrane segmenty branży kreatywnej. Raport końcowy z przeprowadzonych badań. Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, http://www.krakow.pl/zalacznik/71487.
 3. Cieślik J., Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 4. European Agenda for Culture, Good Practices. Report on Cultural and Creative Sectors' Export and Internationalisation Support Strategies, 2014.
 5. European Commission, The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Brussels 2010.
 6. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU, Brussels 2012.
 7. Gajewski M., Grochowski M., Kubajek R., Szczucki J., Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Raport z analizy danych zastanych, Policy & Action Group Uniconsult, ResPublic, Warszawa 2014.
 8. Kasprzak, R., Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa 2013.
 9. KE A, The Economy of Culture in Europe. Raport KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej, 2006.
 10. Kinas P., Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" 2013, No. 1, pp. 129-140.
 11. Krapiński B. Aktywność międzynarodowa, in: Kreatywny łańcuch - powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, ed. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014, pp. 93-98.
 12. Krapiński B. Znaczenie ograniczeń rozwojowych, in: Kreatywny łańcuch - powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, ed. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014, pp. 101-102.
 13. Kurowska-Pysz J., Transgraniczny klaster kulturalny - uwarunkowania działalności, wnioski z badań, in: J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikoláš, Ł. Wróblewski, Perspektywy rozwoju sektora kultury w euroregionie Śląsk Cieszyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, pp. 9-35.
 14. Kuźniar-Żyłka K., Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, No. 43, pp. 281-289.
 15. Michna A., Męczyńska A., Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP - przegląd literatury, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2014, No. 68, pp. 83-92.
 16. Namyślak B., Zróżnicowanie poziomu rozwoju sektora kultury w miastach wojewódzkich w Polsce, "Prace Geograficzne" 2013, No. 134, pp. 101-120.
 17. Narodowe Centrum Kultury, Pracuj w Kulturze, http://pracujwkulturze.nck.pl/praca.html (19.08.2016).
 18. Obłąkowska-Kubiak K., Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" 2014, No. 13, pp. 33-45.
 19. Oczkowska R., Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, No. 677, pp. 17-31.
 20. Radke-Kozłowska H., Sieciowe umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako kooperacyjna forma ekspansji międzynarodowej. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, No. 226, pp. 194-203.
 21. Ratalewska M., Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, No. 401, pp. 421-430.
 22. Śliwiński R., Podejście zasobowe a kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw szybko rosnących, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, No. 116, pp. 241-252.
 23. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju dla sektora kreatywnego w województwie kujawsko-pomorskim, 2012, https://kreatywni.arp.gda.pl/plik,67,rekomendacje-dzialan-i-kierunkow-wsparcia-przemyslow-kreatywnych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf.
 24. Winkler R., Bariery internacjonalizacji organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, No. 747, pp. 75-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu