BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarzewska Kinga Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Potrójna helisa jako model współpracy w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast
The Triple Helix as a Model of Cooperation in Building Investment Attractiveness
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 5-20, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Innowacje, Nauka, Outsourcing, Inwestycje
Regions competitiveness, Innovations, Science, Outsourcing, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Budowanie konkurencyjności regionu wymaga nie tylko wspierania przedsiębiorczości i działalności badawczo-rozwojowej oraz współpracy między tymi podmiotami, ale przede wszystkim stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu obejmującego wszystkie podmioty, które przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków nowoczesnych usług biznesowych. System ten opiera się na współpracy podmiotów reprezentujących trzy środowiska: administracji publicznej, nauki i biznesu. Współpraca tych trzech sfer określana jest w literaturze mianem potrójnej helisy. Obecność dużych graczy branż priorytetowych jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoją destynacje inwestycyjne w Polsce. Ośrodki nowoczesnych usług biznesowych dążą do roli potentata, budując swój potencjał i wymiary atrakcyjności inwestycyjnej. Jednym z wymiarów atrakcyjności inwestycyjnej jest współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu tworząca efekty synergetyczne definiujące wartość dodaną dla ośrodków BPO w postaci kumulacji inwestycji. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania modelu potrójnej helisy w destynacji inwestycyjnej zlokalizowanej w Polsce wschodniej. (abstrakt oryginalny)

Building competitiveness of the region requires not only the support of business and R&D, with these two entities cooperating between each other, but above all the creation of a functioning system for all entities that contribute to enhancing the investment attractiveness of modern business services areas. This system is based on the cooperation of entities representing three groups: universities, business and public administration. The cooperation of these three areas is referred to in the literature as the Triple Helix Model. The presence of large players in priority industries is a response to the challenges faced by investment destinations in Poland. Business services centres strive to the role of tycoon by building their capacities and dimensions of investment attractiveness. One dimension of investment attractiveness is the cooperation between public administration, universities and business, creating synergy effects that define the added value for BPO centres in the form of cumulative investment. This article aims to analyze the functioning of the triple helix model in the investment destination located in eastern Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABSL: Business Services and ICT Sector in Lublin. Warszawa 2013.
 2. Bogdanienko J.: Nowe trendy w innowacjach, [w:] Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomiczne Problemy Usług", Nr 93. Szczecin 2013.
 3. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The Dynamics of innovation: From National System and Model to a Triple Helix of university - industry - government relations. "Research Policy", No. 29, 2000.
 4. Everest Group: Global Locations Compass - Poland, 2013.
 5. Goold M., Campbell A.: Taking Stock of Synergy. A Framework for Assessing Linkages Between Business. "Long Range Planning", No. 33, 2000.
 6. Gotlib D., Olszewski R.: Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. PWN, Warszawa 2016.
 7. Lublin - przedsiębiorczość wpisana w DNA miasta. Harvard Business Review, Lublin 2015.
 8. Hays, Invest in Poland: 10 lat sektora BPO w Polsce. Warszawa 2014.
 9. KPMG: 20 lat Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Warszawa 2014.
 10. Leydesdorff L., Etzkowitz H.: The Triple Helix as a Model for Innovation Studies. "Conference Report, Science & Public Policy", No. 25(3), 1998.
 11. Nakwa K., Zawdie G.: Structural holes, knowledge intermediaries and evolution of the triple helix system with reference to the hard disk drive industry in Thailand. "International Journal of Technology Management & Sustainable Development", No. 1, 2015.
 12. Pastuszak Z.: Katalizatory synergii. Współpraca Wydziału Ekonomicznego z otoczeniem administracyjnym i biznesowym, [w:] Sitko-Lutek A., Pastuszak Z.: Synergia nauki i biznesu. Interesariusze-kompetencje-innowacje. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 13. Pszczołowski T.: Synergia i jej miejsce w teorii organizacji. "Prakseologia", Nr 3-4, 1973, [w:] Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. TNOiK, Toruń 2002.
 14. Sagan M., Skrzypek M.: Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Urząd Miasta Lublin, Lublin 2013.
 15. Urząd Miasta Lublin. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów - wewnętrzna baza danych i dokumentacja urzędowa.
 16. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - wewnętrzna baza danych.
 17. Zhou Ch.: On Science and Technology Field. "Science of Science and Management of S&T", No. 22(4), 2001.
 18. Etzkowitz H.: University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Business School Newcastle University 2007, http://www.eoq.org/fileadmin/user_upload/Documents/Congress_proceedings/Prague_2007/Proceedings/007_EOQ_FP_-_Etzkowitz_Henry_-_A1.pdf.
 19. The Hackett Group, http://www.thehackettgroup.com/solutions/business-process-outsourcing.jsp.
 20. Tholons: 2015 Top 100 Outsourcing Destinations, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6M-NgcDKAhWmpnIKHX3qDRMQFgghMAA&url=http www.tholons.com nl_pdf Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf&usg=AFQjCNGRC6YMEjYcw7W6P08hfceMragmMQ&sig2=nDWahTCMsvrgZikrfI2NOg, http://www.tholons.com/Tholons Top100/, 15.02.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu