BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Inżynier XXI wieku w wymiarze nie tylko technicznym
Engineer of Twenty-First Century in Not Only Technical Dimension
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 181-194, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie inżynierów, Szkolnictwo wyższe, Efektywność
Education of engineers, Higher education, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy referat przedstawia przemyślenia autora dotyczące problemów i wyzwań, przed którymi stoją współcześni inżynierowie. Pierwsza część artykułu to próba diagnozy wyzwań stawianych inżynierom przez różne, nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, techniczne uwarunkowania współczesności. W tym kontekście autor podejmuję próbę identyfikacji wyzwań dla wybranych kategorii problemów. Wyniki identyfikacji stanowią punkt wyjścia dla zawartych w kolejnej części referatu propozycji działań ukierunkowanych na doskonalenie i rozwój wiedzy i kompetencji inżynierów aktywnych zawodowo oraz - przede wszystkim - na konieczne do podjęcia, zdaniem autora, działania doskonalące i modyfikujące system przygotowania do realizacji zadań inżynierskich studentów uczelni technicznych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę szerszego uzupełnienia treści kształcenia na uczelniach technicznych o zagadnienia nietechniczne oraz - na zasadzie wzajemności - uwzględnienia problemów techniki w kształceniu studentów na kierunkach nietechnicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the author's thoughts on the problems and challenges facing today's engineers. The first part of the article is an attempt to diagnose the challenges posed to engineers by different, not only or even primarily, by the technical challenges of modernity. In this context, the author tries to identify such challenges for some categories of problems. Identification results provide a starting point for the choice of presented in the next, the third part of the paper, proposals for action aimed at the improvement and development of knowledge and expertise of engineers professionally active, and - above all - to the need to take improvement actions and modifying the system to prepare for the implementation of engineering tasks students of technical universities. In summary the request is highlighted for greater performing of content of education at technical universities of non-technical issues and - on the principle of reciprocity - take into account the problems of technology in the education of "non-technical" students. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banse G., Grunwald A., Hronszky I., Nelson G. (eds.): Assessing Societal Implications of Converging Technological Development, Geseltschaft - Technik - Umwelt. Neue Folge 11, Edition Sigma, Berlin 2007.
 2. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M.: Making eco-innovation measurable - are we moving towards diversity or uniformity of tools and indicators? 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2. Albena, Bulgaria 2015, p. 787-798.
 3. Bartnicka J.: Knowledge-based ergonomic assessment of working conditions in surgical ward - A case study. "Safety Science", Vol. 71, pt. B, 2015, p. 178-188.
 4. Dietrych J.: Projektowanie i konstruowanie. WNT, Warszawa 1974.
 5. Dietrych J.: System i konstrukcja. WNT, Warszawa 1978.
 6. Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Myśl Filozoficzna. WAM, Kraków 2011.
 7. Grunwald A.: Technology Assessment for Responsible Innovation, [in:] van den Hoven et al. (eds.): Responsible Innovation 1: Innovative Solutions for Global Issues, Chapter 2, p. 15-31, Springer ScienceBusiness Media, Dordrecht 2014.
 8. http://bigdatagt.org/.
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0.
 10. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inżynier.
 11. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inżynieria.
 12. Jain R.K., Triandis H.C., Weick C.W.: Managing Research, Development and Innovation. Managing Unmanageable. John Wiley & Sons Inc., 2010.
 13. Janik A.: The role of Environmental Life Cycle Costing in Sustainability Assessment of the Technologies. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016. SGEM2016 Conference Proceedings, Book 5, Vol. 3. Albena, Bulgaria 2016.
 14. Kaźmierczak J.: "Technology Assessment" jako przykład nowego wyzwania w kształceniu inżynierów: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań. "General and Professional Education Journal", No. 2, 2015, s. 18-27.
 15. Kaźmierczak J.: Engineering of Needs (EoN): the role of identifying and analyzing needs in Engineering and Engineering Management, keynote presentation, ESME 2016 International Conference on Economic Science and Management Engineering, Guilin/ China, November 2016.
 16. Kaźmierczak J.: Społeczne oddziaływanie innowacji jako nowe zagadnienie w kształceniu inżynierów, [w:] Fries J., Biały W. (red.): Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku. P.A. NOVA, Gliwice 2015, s. 11-20.
 17. Kaźmierczak J.: Technology Assessment: Educational Challenge, [w:] Knosala R. (red.) i in.: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom II. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 949-955.
 18. Kaźmierczak J.: Zagadnienia interdyscyplinarne w programie studiów na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", [w:] Knosala R. (red.) i in.: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom II. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 877.
 19. Knosala R. (red.) i in.: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom II. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 877.
 20. Loska A.: Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques. "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability", No. 14(2), 2012, p. 5-11.
 21. Porter A.L.: How "Tech Mining" can enhance R&D Management? "IEEE Engineering Management Review", March-April 2010, p. 15-20.
 22. Roper A.T., Cunningham S.W., Porter A.L., Mason T.W., Rossini F.A., Banks J.: Forecasting and Management of Technology. John Wiley & Sons Inc., 2011.
 23. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, tekst jednolity, Dz.U. 2008 Nr 116, poz. 730.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu