BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kierunki zmian w zarządzaniu luką pokoleniową w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Basic Changes in Generation Gap Management in Manufacturing Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 31-46, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo hutnicze
Human Resources Management (HRM), Personnel process, Metallurgical enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na problematykę luki pokoleniowej w przedsiębiorstwie hutniczym. Luka pokoleniowa jest traktowana jako nadmiar pracowników w wieku dojrzałym nad pracownikami młodymi. Pojęcie "zarządzania luką pokoleniową" jest formą zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w kierunku ograniczania negatywnych skutków luki pokoleniowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule analizie poddano zmiany w strukturze wiekowej zasobów ludzkich oraz podejmowane działania w obszarze fluktuacji kadr. Na danych empirycznych dotyczących sytuacji kadrowej w przemyśle hutniczym wskazano na kierunki zmian w polityce kadrowej hutnictwa. (abstrakt oryginalny)

Some problems connected with the generation gap in manufacturing enterprises were presented in the article. Generation gap is surplus of old workers in relation to young workers. The term "generation gap" is a form of Human Resources Management (HRM) to limit negative results of the gap for enterprise activity. The changes in age staff structure were analyzed and the best practices as applied in the companies in the field of generation gap management were characterized in the article. This analysis was performed in construction of the changes in personal policy. In the case study was used steel industry in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Freifeld L.: Solving today's skill gaps, Best practices, organizational strategies, and case studies to help solve the skill gap puzzle, https://trainingmag.com/solving-todays-skill-gaps.
 3. Gajda J., Seroka-Stolka O.: Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, 2014.
 4. Gajdzik B. : Zarządzanie nieplanowaną absencją pracowników. "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik Naukowy, nr 1(29), Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 5. Gajdzik B., Wyciślik A.: Crossing stanowiskowy w chemicznych laboratoriach badawczych. "Przemysł Chemiczny", nr 7(92), 2013.
 6. Gajdzik B.: Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia. "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik Naukowy, nr 3(27). Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 7. Gajdzik B.: Programy pomocy i promocji zdrowia dla pracowników 50+ w miejscu pracy. Zeszyty Naukowe, nr 1(10). Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2014.
 8. Gajdzik B.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 9. Gajdzik B.: Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, 2014.
 10. Gajdzik B.: Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(96), 2014.
 11. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 12. Głodek P.: Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej, [w:] Głodek P., Kornecki J., Ropęga J.: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 13. http://ec.europa.eu, wyniki Eurostatu.
 14. http://plushr.pl/zarzadzanie.
 15. Juchnowicz M.: Zarządzanie przez zaangażowanie. PWE, Warszawa 2010.
 16. Kuciński M., Rutkiewicz M.: Zarządzanie wiekiem sposobem aktywizacji osób 50+. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2012.
 17. Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych. Poltext, Warszawa 1997.
 18. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedańsk J.: Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności - metody diagnozy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(10), 2015.
 19. Martin D.C., Bartol K.M.: Managing turnover strategically. Na podstawie "Personnel Administrator" z listopada 1985 roku. Copyright 1985, The American Society for Personnel Administration, 6060 N. Washington Street, Alexandria, VA 22314.
 20. Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 21. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 roku, https://psz.praca.gov.pl/.../ Osoby powyżej% 2050% 20roku życia, 15.01.2015.
 22. Słownik języka polskiego, t. II. PWN, Warszawa 1979.
 23. Šmid W.: Leksykon menedżera. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 24. Stephey M.J.: Gen-X. The ignored generation. "Time Magazine", 2008, http://www.timemcom/time/arts/article/0,8599,1731528,00.html, 20.01.2015.
 25. Stiglitz J., Weiss A.: Credit rationing in market with imperfect information. "American Economic Review", Vol. 71, 1981.
 26. Szałkowski A. (red.): Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Poltext, Warszawa 2002.
 27. Zięba M., Szuwarzyński A.: (red.): Zarządzanie wiekiem 50+. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu