BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lutek Wojciech (KOM-EKO RECYCLING Sp. z o.o.)
Tytuł
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w świetle nowej ustawy w Lublinie : studium przypadku
Waste Management Minicipal in the Light of a New Act of Lublin : Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 261-273, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Gmina, Odpady komunalne
Waste management, District, Commercial wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne problemy przed jakimi stanęły gminy po wdrożeniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Autor wskazuje na rozwiązania, jakie przyjęła gmina Lublin we wdrożeniu nowych wytycznych przyjętych przez polski rząd w stosunku do gospodarki odpadami komunalnymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents major problems faced by communities after introducing new act on keeping clean and order. The author indicates main solutions applied by the community of Lublin after implementation of the new guidelines adopted by Polish government according to waste resources management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarski L.: Pojemniki pod specjalnym nadzorem. "Przegląd Komunalny", nr 3, 2015.
 2. Bujok M., Jaśkiewicz J., Płuska E.: Gospodarka cyrkulacyjna a problemy gospodarki odpadami. "Przegląd Komunalny", nr 5, 2016.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy, COM(2014) 398 final.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym COM(2015) 614 final.
 5. Matlak D.: W drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym. "Logistyka Odzysku", nr 4, 2015.
 6. Michniewska K.: Analiza cen surowców wtórnych w Polsce 2013 roku - badanie trendu. "Logistyka Odzysku", nr 2, 2014.
 7. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy: w sprawie odpadów, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w sprawie składowania odpadów, w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumula-torów oraz zużytych baterii i akumulatorów, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, COM (2014) 397.
 8. Radecki W.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Komentarz. Wolters Kluwer SA, 2016.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowiskach odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r., poz. 110).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).
 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897).
 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
 14. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, Fundacja Ellen MacArthur, listopad 2015, http://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/ 2016/05/Ku-gospodarce-o-obiegu-zamkni%C4%99tym-biznesowe-uzasadnienie-przyspieszonej-zmiany.pdf.
 15. Uchwała nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, http://bip.lublin.eu/ bip/um/index.php?t=200&id=264450.
 16. Uchwała nr 553/XXIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Lublin na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174406.
 17. Uchwała nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php? t=200&id=264460.
 18. Uchwała nr 486/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=264454.
 19. Uchwała nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłat, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=184184.
 20. Uchwała nr 487/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=264457.
 21. Stawki za odpady komunalne, http://www.lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/zasady-odbioru-odpadow/.
 22. www.bip.lublin.eu.
 23. Uchwała nr 207/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 26.06.2003 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=48080.
 24. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Lublin za rok 2015, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=262897.
 25. Stani M.: Selektywna zbiórka odpadów systemem lubelskim - wzorem dla innych gmin. Wdrażanie nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami w Lublinie przy współpracy samorządu z prywatnymi przedsiębiorcami. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty lubelskiego systemu gospodarki odpadami, www.pigo.org.pl/darek/lublin.ppt.
 26. Rycaj M.: Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/2015/28/Gospodarka_odpadami_na_terenie_miasta_Lublin.pdf.
 27. Strycharz Z. i zespół: Informacja dotycząca oceny funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Lublin za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=206587.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu