BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koralewski Michał (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Finansowanie zakupu środków trwałych przez beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego
Financing the Purchase of Fixed Assets by Beneficiaries of the European Social Fund
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 95-109, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Środki trwałe, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
EU funds, Fixed assets, European Social Fund (ESF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problematyce finansowania zakupu środków trwałych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiono w nim zarówno problemy ze zdefiniowaniem samego pojęcia środka trwałego, jak też regulacje dotyczące jego zakupu w ramach projektów europejskich. Przedstawiono i omówiono również wyniki badań decyzji podejmowanych przez organizacje w kwestii zakupu środków trwałych w trakcie realizacji projektów. (abstrakt oryginalny)

Article focuses on the problems of financing the purchase of fixed assets in projects co-financed from the European Social Fund. It discusses both the problems of defining the concept of the fixed asset, as well as regulations concerning the purchase of assets in European projects. It is presented and discusses the results of research in terms on decisions made by organizations on the purchase of fixed assets during project implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa 2015.
  2. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Warszawa 2016.
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350).
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21, poz. 86).
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330).
  8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warszawa 2015.
  9. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa 2014.
  10. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu