BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Sondaż opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia - studium przypadku
Employee Opinion Poll about Working Conditions - Case Study
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 111-126, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Warunki pracy, Opinia pracowników, Badanie opinii, Studium przypadku
Working condition, Employees' opinion, Opinion research, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca przedstawia wyniki badań opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia panujących w jednym z działów przedsiębiorstwa z sektora usług oraz listę zaleceń, których realizacja może mieć wpływ na poprawę jego funkcjonowania. Przedmiotem badań były m.in. poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ocena relacji interpersonalnych, system motywacyjny i możliwości rozwoju zawodowego. Informacje zebrano za pomocą wywiadów indywidualnych. W badaniach wykorzystano również ankietę typu exit-interview. W swoich wypowiedziach pracownicy badanego działu najczęściej wymieniali problemy związane z przydziałem obowiązków, brakiem perspektyw rozwoju zawodowego i możliwości awansu oraz brakiem wpływu na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, ponadto wskazywali niskie płace jako jeden z kluczowych powodów problemów kadrowych. (abstrakt oryginalny)

The study is presenting the results of an opinion poll conducted among employees in a department of a company in tertiary sector. The poll assessed the level of job satisfaction of employees, interpersonal relations, motivation system, and opportunities of professional development. Information was collected during individual unstructured interviews that were conducted informally. Exit-interviews were also used in the study. The research shows that low wages can be one of the key factors influencing shortage of staff. Moreover, the most frequent problems reported by staff were related to division of work, no opportunities for development and promotion, and no influence on the decision making in the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becla A., Czaja S.: Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych. Optimum. "Studia Ekonomiczne", nr 2(68), 2014.
 2. Białas S., Litwin J.: Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku. "Zarządzanie i Finanse", nr 4(1), 2013.
 3. Białkowska A.: Koniec rynku pracodawcy. "Nowy Przemysł", nr 1, 2007.
 4. Bilińska J.: Badania satysfakcji pracowników na przykładzie Volkswagen Motor Polska. Prace Naukowe, nr 31. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 5. Cewińska J.: Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych. Prace Naukowe, nr 223. Uniwersytet Ekonomiczny. Wrocław 2011.
 6. Ćwiklicki M., Pawlina A.: Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu. "Organizacja i Kierowanie", nr 4(169), 2015.
 7. Dawid-Sawicka M.: Zaangażowanie pracowników - czy jest się czym martwić? "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 2008.
 8. Domański R.: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa 1993.
 9. Filip P.: Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 7, 2005.
 10. Glińska-Neweś A.: Kształtowanie klimatu organizacji a jej sukces. Zeszyty Naukowe, s. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, nr 2/3. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 11. Hazlerig A.: Introduction to Mystery Shopping: The Perfect Home-based Business. Booksurge Publishing, North Charleston 2007.
 12. Hirschman A.O.: Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press, Cambridge 1970.
 13. Huang X., Van de Vliert E., Van der Vegt G.: Breaking the silence culture: Stimulation of participation and employee opinion withholding cross-nationally. "Management and Organization Review", Vol. 1, No. 3, 2005.
 14. Januszek H.: Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 15. Juchnowicz M.: Satysfakcja z pracy w sektorze usług w realiach polskiej gospodarki. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 2(24), 2012.
 16. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.: Opinie pracowników dużych przedsiębiorstw na temat procesów restrukturyzacyjnych. "Organizacja i Kierowanie", nr 3, 2003.
 17. Lee S.Y., Whitford A.B.: Exit, voice, loyalty, and pay: Evidence from the public workforce. "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 18, No. 4, 2008.
 18. Łochnicka D.: Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe, nr 4(36). Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2013.
 19. Macko M.: Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 20. Malarski M., Czapla T.: Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji. "Zarządzanie i Finanse", nr 10(4, cz. 1), 2012.
 21. Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1993.
 22. Mikuła B.: Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć. Zeszyty Naukowe, nr 3. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 2000.
 23. Morrison E.W., Milliken F.J.: Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. "Academy of Management Review", Vol. 25, No. 4, 2000.
 24. Mrówka R.: Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo - strategie działania, rozwoju i konkurencji, t. 1. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2000.
 25. Naus F., Van Iterson A., Roe R.: Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty and neglect model of employees' responses to adverse conditions in the workplace. "Human Relations", Vol. 60, No. 5, 2007.
 26. Radosławska J.: Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 2005.
 27. Rogowski W.: Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes. "Przegląd Corporate Governance", nr 1(9), 2007.
 28. Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K.: Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy. Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.
 29. Skorupińska K.: Dlaczego partycypacja pracownicza? "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, 2004.
 30. Szpor A.: Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej. "Kontrola Państwowa", No. 5(340), 2011.
 31. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk, Katowice 1999.
 32. Taylor F.W.: Scientific Management. Routledge, New York 2003.
 33. Turnley W.H., Feldman D.C.: The impact of psychological contract violations on exit, loyalty and neglect. "Human Relations", Vol. 52, No. 7, 1999.
 34. Warszewska M., Widerszal-Bazyl M.: Formy bezpośredniej partycypacji pracowników w zarządzaniu firmą. "Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka", nr 4, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu