BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Competitiveness of Economy vs. Energy Efficiency
Konkurencyjność gospodarki a efektywność energetyczna
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 123-144, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Konkurencyjność gospodarki, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony
Energy efficiency, Economy competitiveness, Environmental protection, Sustainable development
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania było pokazanie korzystnych zmian w efektywności energetycznej w latach 1997-2008, gdyż jest ona jednym z kluczowych czynników determinujących konkurencyjność gospodarki. Do przedstawienia zmian w efektywności energetycznej wykorzystano wybrane wskaźniki dotyczące energochłonności gospodarki. Przedstawiono istotę konkurencyjności gospodarki i determinujące ją czynniki (ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej), uregulowania UE dotyczące efektywności energetycznej, pozycję konkurencyjną Polski w rankingu WEF oraz zmiany w efektywności energetycznej polskiej gospodarki w latach 1997-2008. W końcowej części przedstawiono różnego rodzaju działania prowadzące do poprawy efektywności w poszczególnych obszarach i sektorach polskiej gospodarki, których efektem są zmiany w poziomie efektywności energetycznej ilustrowane za pomocą wybranych wskaźników zużycia energii i energochłonności przemysłu i produkcji w latach 1997-2008.(abstrakt oryginalny)

The dynamic changes in the economic, social, and political environment create a strong incentive for companies and economies to retain their competitive edge. The high level of competitiveness facilitates the development and implementation of various economic, environmental and social solutions. We could even say that "being competitive" is a sign of our times. Nobody asks any more: "why be competitive?" there is only a question of what to do to be more competitive. The increasing integration and globalization of the global economy have given competitiveness a broader sense; not only microeconomic but also macroeconomic one. We are now talking about the competitiveness of regions, countries or even groups of countries. One important element of com-petitiveness of the economy is energy efficiency. In the European Union, improved energy efficiency is one of the priorities of the renewed Lisbon Strategy. It can be achieved at various stages of the electricity chain, i.e. in generation, transmission, distribution and consumption of electricity. A very important area in improving energy efficiency is the final stage of electricity consumption, as the efficiency ratio is the amount of saved and consequently not produced electricity. The implementation of the policies aiming at the improved energy efficiency and savings is important because of their potential to weaken the positive correlation between economic growth and energy demand.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne, in: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, ed. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, ZMSG, Białystok 2000.
 2. Bossak J., Bieńkowski W, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwanie dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
 3. Competitiveness Factors and Criteria, http://www.imd.ch 30.12.2008.
 4. Climate Action Energy for the Changing Word, Komunikat Komisji Europejskiej COM 2007.
 5. Efektywność wykorzystania energii w latach 1998-2008, GUS, Warszawa 2010.
 6. Enhancing European Report to the President of the Comission the Prime Minister and the Heads of State, Competitiveness Advisory Group (Ciampi Group), Italy 1995.
 7. European Commision: Energy for the Futurę: Reneweble Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM (97)599, Finał 26X11997.
 8. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Zielona Księga, Komisja Europejska, COM (2006) 105 wersja ostateczna, Bruksela 2006.
 9. Globalny raport konkurencyjności 2010-11, Światowe Forum Ekonomiczne, http://inzynieria.com 19.02.2011.
 10. IMD Word Competitiveness Yearbook 2003.
 11. Kłosiński K., Sektor usług w procesie podnoszenia konkurencyjności gospodarki, part I, IRWiK, Warszawa 2003.
 12. Komunikat Komisji i Parlamentu Europejskiego COM (2002)321 z 26 czerwca 2002 w sprawie ogłoszenia raportu końcowego tekstu Zielonej Księgi: Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (Green Paper: Towards a european Strategy for a Security of Energy Supply), Bruksela 2001.
 13. Motowidlak T., Działania Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej, ''Gospodarka Narodowa" 2007, No. 5-6.
 14. Narodowe strategiczne ramy odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 15. Odnowiona strategia UE dotycząca zrównoważonego rozwoju(2006), Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
 16. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 17. Rechul H., Konkurencyjność polskich firm ABB a Unia Europejska, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, No. 11.
 18. Skawińska E., Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, in: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, ed. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 19. The Competitivneness Indexes, http:// www.weforum.org 30.12.2008.
 20. Żukrowska K., Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, in.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, seria: Raporty Studia nad Konkurencyjnością, z. 35, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu