BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola kapitału społecznego w zarządzaniu zasobami miasta
The Role of Social Capital in Managing Cities Resources
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 19-35, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój gospodarczy
Social capital, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest próba oceny poziomu kapitału społecznego w mieście Lublin oparta na wskaźnikach przedstawionych w raporcie z 2015 r. dotyczącym polskich metropolii. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały wybrane koncepcje kapitału społecznego zaproponowane przez badaczy z dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych, tj. socjologii, politologii oraz koncepcję opracowaną przez Bank Światowy. W następnej części artykułu opisane zostały zależności pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiono wskaźniki mierzenia kapitału społecznego zaproponowane w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 oraz pozostałej literaturze. Druga część artykułu poświęcona jest ocenie poziomu kapitału społecznego w mieście Lublin z wykorzystaniem wybranych wskaźników mierzenia kapitału społecznego na podstawie danych z raportu z 2015 roku dotyczącego polskich metropolii. (abstrakt oryginalny)

This article examines evaluation of social capital in the City of Lublin basing on indexes provided in 2015 report on Polish metropolises. The first part of the article explores not only selected social capital concepts introduced by scholars specialising in management and related sciences, i.e. sociology, political science, but also the concept developed by the World Bank. Further, the article explains the relations between social capital and socio-economic development. Additionally, it details social capital measurement indexes used provided in a number of publications, including the Social Capital Development Strategy for the year 2020. In the second part, the author of this article evaluates social capital in Lublin by applying selected social capital measurement indexes, basing on 2015 report on Polish metropolises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierwiaczonka K., Nawrocki T., Szczepański M.: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. WUŚ, Katowice 2008.
 2. Blokland T., Savage M.: Networked Urbanism: Social Capital in the City. Routledge, New York 2016.
 3. Bokajło W.: Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] Klimowicz M., Bokajło W. (red.): Kapitał społeczny - inspiracje, impresje, operacjonalizacja. CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Działek J.: Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(45), 2011.
 5. Frąckiewicz L., Rączaszka A.: Kapitał społeczny. AE, Katowice 2004.
 6. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 7. Fukuyama F.: Social Capital and Civic Society. IMF Working Paper, 2000.
 8. Fukuyama F.: Kapitał społeczny, [w:] Harrison L.E., Huntington S.P. (eds.): Kultura ma znaczenie. Zysk i S-ka, Kraków 2003.
 9. Januszek H.: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. AE, Poznań 2004.
 10. Kostro K.: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 2005.
 11. Kozłowski P.: Gospodarka nieformalna w Polsce. INE PAN, Warszawa 2004.
 12. Libertowska A.: Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty. "Economics and Management", nr 2, 2014.
 13. Pawłowska E.: Kapitał społeczny - diagnoza i pomiar. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63a. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 14. Pogonowska B.: Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] Januszek H. (red.): Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 15. Putnam R.D.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak, Warszawa-Kraków 1995.
 16. Putnam R.D.: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 17. Raport o polskich metropoliach 2015, PwC 2015, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/ raport-o-polskich-metropoliach-2015.html, 30.09.2016.
 18. Fazlagic J. (red.): Raport Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015. Warszawa 2015.
 19. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 20. Rymsza A.: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 2007.
 21. Sabatini F.: Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises? La Sapienza, Roma 2006.
 22. Sierocińska K.: Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, Nr 1(I,XVIII), 2011.
 23. Społeczna gmina. Ranking aktywności społecznej w samorządach. Wspólnota Moja Polis, Agata Miazga, Piotr Teisseyre, http://www.wspolnota.org.pl/.
 24. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013.
 25. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 2007.
 26. Sztaudynger J.J.: Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce. "Ekonomista", nr 2, 2009.
 27. Sztaudynger J.: Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. PWN, Warszawa 2005.
 28. Theis M.: Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 29. Understanding and Measuring Social Capital: a Multidisciplinary Tool for Practitioners, Vol. I. World Bank, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu