BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Polands Innovation Capacity in the Years 1990-2009 .
Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki w latach 1990-2009
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 221-244, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Innowacyjność gospodarki, Polityka badawczo-rozwojowa
Human capital, Innovation economy, R&D policy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono ocenę zdolności innowacyjnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w okresie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem okresu naszego członkostwa w UE. W pierwszej części omówiono finansowanie działalności badawczo-rozwojowej - wielkość, dynamikę i strukturę nakładów na B-i-R oraz znaczenie kapitału wysokiego ryzyka. W drugiej części analizie poddano rolę zasobów ludzkich w kształtowaniu zdolności innowacyjnej Polski, w trzeciej zaś zbadano środowisko wspierające innowacje.(abstrakt oryginalny)

The directions of changes in the contemporary world economy point out the increasing significance of innovation and innovativeness. Technological progress and dynamie development of knowledge exert a considerable impact on the contemporary international relations. Knowledge - next to labour, capital and land - has become another factor of production, and individual countries are forced to increase its base constantly and quickly. Those which are not active in this process contribute to the opening of a technological gap and as a result become less significant players in the world economy. In this context an analysis and evaluation of innovation capacity of individual economies appears of great importance. The aim of the paper is to evaluate the innovation capacity of the Pohsh economy against the EU performance during the transition period, particularly in the post-accession period. Evaluation of innovation capacity of an economy is based on a variety of indicators which describe mostly innovation inputs. Those measures may be classified into three groups, which refer to financial resources, human resources and innovation-supporting environment. The papers outline corresponds to this classification.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication from the Commission: More Research for Europe towards 3% ofGDP, COM (2002) 499 final. Brussels 11.09.2002.
 2. Dworak E. Grzelak M., Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a PKB w krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2010, No. 7-8.
 3. European Innovation Scoreboard 2009 (http://www.proinno-europe.eu/page/ european-innovation-scoreboard-2009).
 4. Fagerberg J., Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, "Research Policy" 1987, Vol. 16.
 5. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. CMR Working Papers No 33/91, Warszawa 2008.
 6. Heller J., Bogdański M., Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, No. 4.
 7. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2009, GUS, Warszawa 2010.
 8. Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
 9. Main Science and Technology Indicators (MSTI) 2010/1. OECD 2010. (www. oecd.org/sti/msti).
 10. Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
 11. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa 2003. http://www.mrr.gov.pl.
 12. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Warszawa 2005, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr/npr_caly.pdf.
 13. Okoń-Horodyńska E., Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce in: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Raport nr 26, Suplement, Zakład Wydawnictw i Poligrafii. Warszawa 2005.
 14. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007.
 15. Przegląd wskaźników monitorowania i systemów wspierania innowacyjności w krajach UE i wybranych krajach pozaeuropejskich - wnioski i rekomendacje dla Polski, PARR Warszawa 2005.
 16. Ranking przedsiębiorstw finansujących B+R. The Global Innovation 1000, http://www.booz.com/global/home/what_we_do/services/innovation/ innovation_thought_leadership/global_innovation_1000.
 17. Rejn B., Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R). "Wiadomości Statystyczne" 2002, No. 7.
 18. Roczne mierniki gospodarcze, GUS, Warszawa 2010.
 19. Weresa M., Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 20. Wiankowski S., Okrasa Z., Boguta M., Borowicz L., Borzęcki J., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Orgmasz, Warszawa 2005.
 21. World Development Indicators. The World Bank, Washington 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu