BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paruzel-Czachura Mariola (Uniwersytet Śląski), Chełkowska Maria (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Damski i męski świat biznesu - merkantylizm psychiczny oraz percepcja kryzysu ekonomicznego i własnego sukcesu
The masculine and feminine business world - psychological mercantilism and perceptions of economic crisis and one's own success
Źródło
Kobieta i Biznes, 2014, nr 1-4, s. 5-15, s. 36-46, tab., wykr., bibliogr. poz. 47 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Sukces zawodowy, Kluczowe czynniki sukcesu, Płeć, Metody badawcze
Career success, Key success factors, Gender, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przekonanie, że w dzisiejszym zindywidualizowanym świecie każdy, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia, może wpływać na swoją przyszłość i osiągnąć sukces, widoczne jest nie tylko w codziennym życiu, lecz także w nauce, czego przejawem może być rozwój nurtu psychologii pozytywnej. Z perspektywy badań psychologicznych, w których osadzone są niniejsze rozważania, pojawiają się jednak pytania o to, czy wszystko zależy od siły motywacji, czy osoby realizujące te same zadania podobnie odczuwają swój sukces. (fragment tekstu)

The belief that in the contemporary individualized world everyone, regardless of sex, age, or background, may decide their future and achieve success is evident not only in everyday life, but also in science.The manifestation of this may be the development of current positive psychology. However, from the perspective of psychological studies, in which our debate is embedded, the question emerges whether everything depends on the strength of motivation, and whether persons performing the same tasks perceive their success in a similar way. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. [1997], Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Bartkowiak G. [2007], Człowiek w pracy: od stresu do sukcesu w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Baudrillard J. [2006], Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, Sic!, Warszawa.
 4. Bem S.L. [1983], Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender-aschematic children in a gender-schematic society, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 8, 598-616.
 5. Chrupała-Pniak M. [2000], Psychologiczne i etyczne aspekty sukcesu w biznesie, w: Współczesne problemy zarządzania ludźmi, red. B. Kożusznik, M. Adamiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 6. Cooper A.C., Artz K.W. [1995], Determinants of satisfaction for entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 10(6), 439-457.
 7. De Graaf J., Wann D., Naylor T.H. [2005], Affl uenza. The All- Consuming Epidemic, Barrett-Koehler Publishers, Inc, San Fransisco.
 8. Dej D. [2007], Personality and competences of entrepreneur, w: Psychology of Enterpreneurship, eds. J.A. Leon, M. Gorgievsky, Universidad Nacional de Education a Distancia, Madridt.
 9. Dej D. [2010], Defi ning and measuring entrepreneurial success, w: Entrepreneurship: A Psychological Approach, eds. M. Lukes, M. Laguna, Oeconomica, Prague.
 10. Dej D. [2011a], Jak przedsiębiorcy defi niują sukces? Walidacja skali do badania subiektywnego sukcesu przedsiębiorców, w: Innowacyjna przedsiębiorczość, red. A. Strzałecki, A. Lizurej, Wydawnictwo Academica, Warszawa.
 11. Dej D. [2011b], Psychological and Economic Success and it's realtions to Well-being in Polish and German Entrepreneurs, praca doktorska otrzymana za zgodą autorki, University in Dresden, Dresden.
 12. Dej D., Stephan U., Gorgievski M.J. [2012], Subjective entrepreneurial success: Development of a multi dimensional measurement instrument, Academy of Management Annual Meeting, Boston, MA.
 13. Dej D., Stephan U., Gorgievski M.J., Wegge J. (w przygotowaniu), Development and validation of subjective entrepreneurial success scale (SESS), praca udostępniona przez autorów.
 14. Eagly H., Beall E.B., Sternberg R.J. [2004], The Psychology of Gender, The Guilford Press, London, New York.
 15. Falenta P., Polinceusz Ł., Kryzys gospodarczy w Polsce i na świecie, http://ibap.pl/raporty-i-analizy/raporty/kryzys-gospodarczy- w-polsce-i-na-swiecie.html, pobrano 28.05.2014.
 16. Field A.P. [2009], Discovering Statistics Using SPSS, 3rd edition, Sage, Los Angeles.
 17. Fromm E. [2012], Mieć czy być, Rebis, Poznań.
 18. Górnik-Durose M. [2002], Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 19. Górnik-Durose M. [2007], Nowe oblicze materializmu, czyli Z deszczu pod rynnę, Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4(3), 211-226.
 20. Górnik-Durose M. [2008], The Emperor's New Clothes - searching for the meaning of materialism. Economics and Psychology: Methods and Synergies, IAREP/SABE World Meeting 2008, LUISS University Press, Rome.
 21. King B.M., Minium E.W. [2009], Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Linley P.A., Joseph S. [2007], Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Lisowska E. (red.) [2007], Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa
 24. Locke E.A., Latham G.P. [1984], Goal setting: A motivational technique that works!, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York.
 25. Mandal E. [2003], Kobiecość i męskość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 26. Mandal E. [2007], Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa, w: W kręgu gender, red. E. Mandal, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 27. Mandal E. [2012], Masculinity and feminity in everyday life, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 28. March J.G., Simon H.A. [1958], Organizations, Wiley, New York.
 29. Marody M. [2000], Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 30. Marody M. [2007], Trzy Polski - Instytucjonalny Kontekst Strategii Dostosowawczych, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 31. Marody M., Hauser J. [1999], Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 32. Mowday R.T., Porter L.W., Steers R.M. [1982], Employeeorganization linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover, Academic Press, New York.
 33. Nickerson C., Schwarz N., Diener E., Kahneman D. [2003], Zeroing in on the dark side of the American dream: A Closer Look at the Negative Consequences of the Goal for Financial Success, American Psychological Society, 14(6), 531-536.
 34. Paruzel-Czachura, M. [2011], A sense of success, perception of economic crisis and the form of occupational activity, Polish Psychological Bulletin, 42(3), 140-149.
 35. Paruzel-Czachura M. [2013a], Jakość życia a poczucie sukcesu i merkantylizm psychiczny u osób aktywnych zawodowo, Chowanna, 1(40), 36-64.
 36. Paruzel-Czachura M. [2013b], Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego wśród aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn, Studia Psychologica, 13(1), 5-24.
 37. Rogacka-Trawińska B., Leśniowski M. [1980], Adaptacyjność jako kryterium w psychospołecznej diagnostyce i prognostyce sposobu uczestnictwa pracowników w zakładzie pracy jako organizacji, w: Psychologia w służbie człowieka, red. Z. Ratajczak, PWN, Warszawa.
 38. Rosenthal R. [1991], Meta-analytic procedures for social research, Sage, Newbury Park CA.
 39. Sedlak K. [2014, styczeń 20], Wynagrodzenia Polaków w 2013 roku. Podsumowanie ogólnopolskiego badania wynagrodzeń (OBW), http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_ glowna.503/wpis.2825, pobrano 28.05.2014.
 40. Seligman M. [2002], Optymizmu można się nauczyć: jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
 41. Sęk H. [2007], Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Springer A. [2011], Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34), 162-180.
 42. Stephan U., Lukeš M., Dej D., Richter P.G. [2007], Attitudes towards and Perceptions of Entrepreneurs in Central Eastern Europe (Poland, the Czech Republic, East-Germany), w: Perspectives and Progress in Contemporary Cross-Cultural Psychology, eds. G. Zheng, K. Leung, J. Adair, China Light Industry Press, Beijing.
 43. Szlęzak-Matusewicz J. [2011], Pieniądze? Co motywuje do zakładania firm?, http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/3900/pieniadze_ co_motywuje_do_zakladania_fi rm, pobrano 07.10.2014.
 44. Tryka P. [2014, marzec 3], Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2013 roku, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_ glowna.503/wpis.2867, pobrano 28.05.2014.
 45. Trzebińska E. [2008], Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 46. Wrona A. [2014], Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2013 roku, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_ glowna.503/wpis.2828, pobrano 28.05.2014.
 47. Zawadzka A.M. [2006], Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki, Roczniki Psychologiczne, 9(2), 61-80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu