BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Borrowed Capital in Companies Operating in Branch Purchasing Groups
Kapitał obcy w przedsiębiorstwach handlowych działających w branżowych grupach zakupowych
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 151-160, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo handlowe, Grupa zakupowa, Wskaźniki finansowe
Foreign capital in enterprises, Commercial enterprises, Purchasing group, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie polityki zarządzania kapitałem obcym w przedsiębiorstwach handlowych działających w branżowych grupach zakupowych. W artykule dokonano szczegółowej charakterystyki i klasyfikacji kapitałów obcych. Zostały one podzielone na zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe oraz rezerwy na zobowiązania. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych obcych źródeł finansowania. Następnie zaprezentowano wybrane wskaźniki służące ocenie polityki zarządzania kapitałem w wybranych przedsiębiorstwach. Do badań wykorzystano wskaźniki ilustrujące strukturę kapitałów obcych oraz wybrane mierniki analizy finansowej. Były to wskaźniki zadłużenia, płynności finansowej i rotacji. Badania zostały przeprowadzone na grupie 17 małych i średnich jednostek z branży budowlanej. Firmy poddane badaniom działały w branżowej grupie zakupowej. Okres badań dotyczył roku 2014. Przeprowadzone badania wykazały, że w większości badanych firm udział kapitałów obcych w pasywach jest niewielki. Wyraźną przewagę mają kapitały własne. W strukturze kapitałów obcych wyraźna jest przewaga zobowiązań krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych. W ponad połowie przedsiębiorstwach zobowiązania długoterminowe nie występują, a w kilku pozostałych przedsiębiorstwach stanowią śladowy udział w stosunku do zobowiązań ogółem. Najwyższy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania wobec dostawców, czyli najtańsze źródło finansowania. Badania wykazały, że obecnie w przeanalizowanych jednostkach nie występują zagrożenia dotyczące utraty płynności finansowej. Jest to wynik stosowania dobrej, bezpiecznej polityki zarządzania obcymi źródłami finansowania firm. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present a foreign policy of capital management in commercial companies operating in the branch purchasing groups. In the article a detailed characteristics and classification of borrowed capital was done. Borrowed capitals were divided into short-term liabilities, long-term liabilities and provisions for liabilities. The advantages and disadvantages of various external sources of financing were presented. Then selected indicators to evaluate capital management policy in selected companies were presented. In the study the indicators showing the structure of borrowed capitals and selected measures of financial analysis were applied. These were debt, liquidity and turnover ratios. The study was conducted on a group of 17 small and medium-sized units in the construction industry. The companies tested belonged to the branch purchasing group. The period of study concerned the year 2104. The study showed that in the majority of the companies involved the share of borrowed capitals in liabilities was little. A clear advantage have the equities. In the structure of borrowed capital a clear predominance have short-term liabilities and shortterm loans. In more than half of companies long-term liabilities do not exist, and several other companies are a negligible part in relation to the total liabilities. The highest share in current liabilities are liabilities to suppliers, which is the cheapest source of financing. The studies have shown that in the analyzed units there is no threat of the loss of liquidity. This is the result of the application of good and safe management policy of external sources of companies financing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 2. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
 3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 4. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 5. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC Sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CDEWU, Warszawa 2013.
 6. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 8. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE Warszawa 2007.
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 10. Szczęsny W. Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2010.
 11. Zimon G., Płynność finansowa w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. A. Kopiński, P. Kowalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 321, Wrocław 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu