BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Delekta Anna (Pedagogical University of Cracow, Poland), Stecko Justyna (Rzeszow University of Technology)
Tytuł
Social and Economic Conditions of Tourism Activity of Students in Krakow
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej krakowskiej młodzieży uniwersyteckiej
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (3), s. 23-35, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Studenci
Tourist activity, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Badania identyfikują uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży uniwersyteckiej, szczególnie skupiając się na analizie niektórych czynników społecznych i ekonomicznych. Postawiono hipotezę (H1) o występowaniu istotnej zależności między wybranymi czynnikami społecznymi i ekonomicznymi a poziomem aktywności turystycznej badanych studentów krakowskiego ośrodka akademickiego. Postanowiono zweryfikować również hipotezę (H2) głoszącą, że czynniki ekonomiczne mają największy wpływ na uczestnictwo w turystyce. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. Badania ilościowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego na 521 studentach losowo wybranych uczelni krakowskiego ośrodka akademickiego. Badania jakościowe wykonano, opierając się na założeniach metody storytellingu. Ta część badań miała postać wywiadów ze studentami prezentującymi różny poziom aktywności turystycznej. Szczegółowym wywiadom poddano po 4 studentów z każdego z założonych typów. Analiza statystyczna oparta na metodach statystycznych (test niezależności chi-kwadrat, współczynnik zbieżności T-Czuprowa) pozwala na przyjęcie hipotezy H1 oraz nakazuje odrzucić hipotezę H2. (abstrakt oryginalny)

Research has identified conditions of tourism activity of university students, with a particular focus on the analysis of certain social and economic factors. A hypothesis (H1) has been formulated that there is a significant relation between selected social and economic factors and the level of tourism activity of examined students from the academic centre of Krakow. Another hypothesis (H2) that has been verified states that economic factors are of the greatest influence on participation in tourism. Research was conducted with the use of quantitative and qualitative methods. Quantitative research used the method of diagnostic survey with 521 subjects who were students of randomly chosen Krakow universities. Qualitative research was based on the story-telling method. This part of research took the form of detailed interviews with students who demonstrated varied level of activity in tourism. Detailed interviews were conducted with four students of each of the assumed types. The statistical analysis was based on statistical methods (chi-squared test of independence, Tschuprow's T measure of association), which enabled the author to adopt H1 hypothesis and forced her to reject H2 hypothesis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków 2009.
 2. Andrykiewicz-Feczko Z., Psychospołeczne podstawy wartościowania cech jakości produktu, Raport nr III.41 z badań na temat "Relacje między jakością towarów rynkowych a potrzebami konsumentów", Kraków 1986.
 3. Boje D.M., The Storytelling Organization: A Study of Story Performance in an Office-Supply Firm, Administrative Science Quarterly, 36(1), 1991, s.106-126.
 4. Boje D.M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Borkowski K., Pilot a grupa, [w:] Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2000.
 6. Boyer M., Le tourisme, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 1999.
 7. Chudoba T., Wprowadzenie do teorii turystyki, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1998.
 8. Cooper C., Fletcher J., Gibler D., Wanhill S., Tourism Principles and Practice, Pitman Publishing, Surrey 1993.
 9. Delekta A., Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 10. Delekta A., Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego, Humanities and Social Sciences, vol. XIX, nr 21(4), Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 25-35.
 11. Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2000.
 12. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
 13. Kamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 14. Kulesza W., Rodzina jako źródło kształtowania się i wyboru turystycznych form wypoczynku w środowisku studenckim, [w:] Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
 15. Łopaciński K., Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej, Problemy Turystyki, nr 2, Warszawa 1986.
 16. Łopaciński K., Poziom aktywności turystycznej studentów, [w:] Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J.A. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
 17. Marcinkowski M., Zachowania wolnoczasowe wskaźnikiem jakości życia, [w:] Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003.
 18. Mróz F., Rettinger R., Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku "turystyka i rekreacja" wybranych szkół wyższych w Małopolsce, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2015, s. 373-386.
 19. Różycki P., Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, Problemy Turystyki, nr 1-4, 2006.
 20. Senyszyn J., Koszty okołokonsumpcyjne i ekonomiczna efektywność konsumpcji turystycznej, [w:] Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 75, Kraków 1998.
 21. Skorny Z., Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 22. Taboł S., Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego, "Życie Szkoły", nr 3, 2002.
 23. Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
 24. Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 25. UNWTO, Tourism Hightlights, Edition 2016.
 26. Urry J., Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 27. Walczak M., Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1996.
 28. Wartecka-Ważyńska A., Rola wybranych organizacji społecznych w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, Turystyka i Hotelarstwo, nr 8, 2005.
 29. Wasiak H., Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 130, Wrocław 1978.
 30. Wolańska T., Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, [w:] Rekreacja i turystyka w rodzinie, red. T. Łobożewicz, T. Wolańska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1994.
 31. Woźniak E., Pedagogika czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, [w:] Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, red. M. Walczak, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1996.
 32. Zaffran J., Le temps de l'adolescence. Entre contrainteetliberté, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu