BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński), Tokarz-Kocik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane determinanty satysfakcji z pracy i efektywności pracowników w branży hotelarskiej
Selected Factors of Work Satisfaction and Employees' Efficiency in the Hospitality Industry
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 25-44, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Zasoby ludzkie, Efektywność pracy, Zadowolenie z pracy
Hotel industry, Human resources, Work effectiveness, Job satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Identyfikacja wybranych uwarunkowań i właściwości procesu pracy w branży hotelarskiej i ich wpływu na pożądane wyniki pracy.
Metoda. Realizacji przedstawionego celu dokonano przez zastosowanie metody badawczej desk research oraz metody ankietowej. Do badań ankietowych zaproszono hotele od 3 do 5 gwiazdek z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego (badania przeprowadzono w 11 hotelach wśród 356 respondentów).
Wyniki. Wyniki badań ujawniły następujące zależności: poczucie autonomii sprzyja postrzeganiu pracy jako zróżnicowanej, dającej większe możliwości do wykorzystania różnorodnych umiejętności/talentów pracowników związanych z jej realizacją (zależność dodatnia), możliwość wykorzystania przez pracowników ich różnorodnych umiejętności/talentów w procesie pracy pozytywnie wpływa na jakość obsługi gości hotelowych (zależność dodatnia), poczucie autonomii pracy istotnie obniża przeciążenie pracą (zależność ujemna).
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne nie są reprezentatywne, stąd ich wyników nie można uogólniać na całą branżę.
Implikacje praktyczne. Wyniki badań dostarczają informacji o zależnościach pomiędzy charakterystykami procesu pracy w branży hotelarskiej i ich wpływu na wyniki pracy, stanowiąc tym samym podstawę do sformułowania rekomendowanych działań dla branży w kierunku optymalizacji uwarunkowań procesu pracy.
Oryginalność pracy. Opracowanie charakteryzują znamiona oryginalności, gdyż zaproponowane zależności zostały potraktowane w sposób holistyczny i umiejscowione w kontekście specyfiki pracy w branży hotelarskiej.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Puropse. The aim of the study is to analyse the impact of selected work determinants and processes in the hotel industry on employee's performance.
Method. This study consists of two parts: the theoretical one, where the research-desk method was applied, and the empirical one, which was based on the survey method. The empirical research was conducted in the 11 hotels of Northern Poland (Pomeranian and West Pomeranian Voivodeship) among 356 hotel employees.
Findings. The study results confirmed 3 of 4 hypotheses. H1: Autonomy in work place promotes a favourable perception of the work environment and allows better utilization of employees' talents and skills. H3: Work conditions that encourage the staff to use their unique skills and talents have a positive impact on the quality of the customer service. H2: Job autonomy lowers perceived workload among the hotel employees.
Research and conclusions limitations. The research is not representative, so the results cannot be generalized to the entire industry. Nevertheless, the findings shed light on the relations between selected job characteristics and overall performance of employees engaged in operational positions in the hospitality industry.
Practical implications. The research results provide information about the relationship between the job characteristics in the hospitality industry and their impact on work performance (the quality of service). It is the basis for discussion and formulation of recommendations for the industry how to optimize successfully the conditions of the work process in hospitality.
Originality. The study is characterized by signs of originality, as proposed dependences, usually analysed separately, were treated holistically and placed in the context of the specifics of work in the hospitality industry.
Type of paper. The article presents the results of empirical research and it is a case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M. (1998), How to Kill Creativity, [w:] "Harvard Business Review", Vol. 76(5), s. 77-87.
 2. Brzyski P., Knurowski T., Tobiasz-Adamczyk B. (2003), Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny ogólnego stanu zdrowia sf-20 w populacji osób w podeszłym wieku, [w:] "Przegląd Epidemiologiczny", nr 57, s. 693-70 (www.pzh.gov.pl - 04.07.2014).
 3. Choi K. (2006), A structural relationship analysis of hotel employees' turnover intention, [w:] "Asia Pacific Journal of Tourism Research", Vol. 11, No. 4, s. 321-337.
 4. Christian M., Garza A.S., Slaughter J.E. (2011), Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, [w:] "Personnel Psychology", nr 64, s. 95-101.
 5. Ciesielski B.W. (2000), Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 6. Faulkner B., Patiar A. (1997), Workplace induced stress among operational staff in the hotel industry, [w:] "International Journal of Hospitality Management", 16 (1), s. 99-117.
 7. Grobelna A. (2014a), Selected antecedents and consequences of emotional exhaustion among hotel employees. Manuscript.
 8. Grobelna A. (2014b), Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie, [w:] B. Meyer (red.), Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 807, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3 (27), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Grobelna A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2015), Job satisfaction among hotel employees: analyzing selected antecedents and job outcomes. Case study of hotels from Northern Poland, Manuscript.
 10. Hackman J.R., Oldham G.R., Janson R., Purdy K. (1975), A New Strategy for Job Enrichment, [w:] "California Management Review", nr 4 (17), s. 58.
 11. Hackman J.R., Oldham G.R. (2005), How job characteristics theory happened. The Oxford handbook of management theory: The process of theory development, Oxford University Press.
 12. Hwang J., Lee J.J., Park S., Chang H., Kim S.S. (2014), The Impact of Occupational Stress on Employee's Turnover Intention in the Luxury Hotel Segment, [w:] "International Journal of Hospitality and Tourism Administration", 15(1), s. 60-77.
 13. Knowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Konsewicz G., Grabowski J. (1980), Hotelarstwo, Część I, Wydawnictwo C.K.U, Jelenia Góra.
 15. Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 16. Kozak A. (2008), Czy Herzberg miał rację, czyli przyczyny zaangażowania ludzi w pracę, [w:] "Personel i Zarządzanie", nr 8, s. 58-59.
 17. Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 18. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Kwok L., Adams Ch.R., Feng D. (2012), A comparison of graduating seniors who receive job offers and those who do not according to hospitality recruiters' selection criteria, [w:] "International Journal of Hospitality Management", 31, s. 500-510.
 20. Locke E.A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally College Publishing Company, Chicago, s. 1319, [za:] Springer A. (2011), Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, [w:] "Problemy Zarządzania", nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 21. Martin W. (2006), Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Panasiuk A., Szostak D. (red.) (2008), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Rapacz A. (1994), Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Rapacz A. (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 25. Rapacz A. (red.) (2001), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Rizzo J.R., House R.J., Lirtzman S.I. (1970), Role conflict and ambiguity in complex organizations, [w:] "Administrative Sciences Quarterly", 15 (2), s. 150-163.
 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 28. Sarnowski J., Kirejczyk E. (2007), Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 29. Savant M.V. (2014), Success is archived by developing our strengths, not by eliminating our weaknesses, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 30. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy, PWE, Warszawa.
 31. Spector P.E., Jex S.M. (1998), Development of Four Self-Report Measures of Job Stressors and Strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constrains Scale, Quantitative Workload Inventory and Physical Symptoms Inventory, [w:] "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 3 (4), s. 356-367.
 32. Tokarz A. (2007), Miejsce personelu w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich, [w:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 473, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 12, Szczecin, s. 256-263.
 33. Vroom V.H. (1964), Work and Motivation, Wiley, New York.
 34. Witkowski C. (2002), Hotelarstwo, Część I: Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 35. Wong S., Pang L. (2003), Motivators to creativity in the hotel industry - perspectives of managers and supervisors, [w:] "Tourism Management", Vol. 24, Iss. 5, s. 551-559.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu