BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowska Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Karkowski Tomasz Adam (Uniwersytet Łódzki), Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Polepszenie obsługi pacjenta w perspektywie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept
Improvement of Patient Service in View of Extending Nurses Competences to Dispense Medicines and Issue Prescriptions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 149-161, bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Leki, Wiedza
Health service, Drugs, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z usługami wiedzochłonnymi, w tym z opieką zdrowotną, i pokazanie możliwości jej zastosowania poprzez rozszerzenie kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept dzięki odpowiedniej wiedzy. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz aktualnych aktów prawnych. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)

Nurses are often perceived as an important element of the interdisciplinary team, as a professional group which has its own knowledge and experience in terms of managing patient care and is prepared to perform more specialized functions. As an example of this, on 1st January 2016 the nurses' competences were extended so that they are allowed to dispense medicines and issue prescriptions, competences which require an extensive knowledge. The nurses and midwifes, who have an appropriate level of education and who have received an adequate training in terms of medicine prescription, are allowed to dispense medicines in two professional fields: to provide preventive, diagnostic, treatment and rehabilitation services independently, and to carry out doctor's recommendations in the process of diagnosis, treatment and rehabilitation. The aim of the article is to discuss the issues related with knowledge-intensive services, which include healthcare, and to show its possible application by extending nurses competences to dispense medicine and issue prescripttion. The study is based on the latest subject literature and the current legal acts. The analysis method applied in the article is a desk research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choromańska I. (2015), Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - wystawianie recept i skierowań, Serwis Prawo i Zdrowie, Warszawa.
 2. Grütter R., Steurer J. (2000), Supporting Knowledge Management in an Online Community of Healthcare Professionals - The Evimed Project, Electronic Markets, Vol. 10.
 3. Jedynak M. (2013), Wiedza i umiejętności jako elementy składowe kompetencji menedżerskich [w:] Z. Nęcki, M. Kęsy (red.), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem, Kraków.
 4. Jończyk J. (2013), Istota innowacji w publicznych szpitalach [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 169.
 5. Karkowska D. (2013), Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa.
 6. Kilańska D. (2016), Wstęp I [w:] I. Dominiak, A. Gaworska-Krzemińska, D. Kilańska (red.), Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych, Edumetriq, Sopot.
 7. Knowledge Management for Healthcare (2004), "Asia Pacific Biotech News", No. 3, Vol. 8, Iss. 6.
 8. Lewandowski R. (2010), Uwarunkowania kształtowania struktury organizacyjnej ukierunkowanej na procesy w polskich szpitalach [w:] A. Adamik, M. Matejun, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Łódź.
 9. Morgan L.J., Doyle M.E., Albers J.A. (2005), Knowledge Continuity Management in Healthcare, "Journal of Knowledge Management Practice", April, www.tlainc.com/articl84.htm.
 10. Perechuda K. (2008), Coaching wiedzy medycznej jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych [w:] K. Perechuda, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Warszawa.
 11. Pietrzak B. (2013), Zespoły lekarsko-pielęgniarskie w systemie opieki nad przewlekle chorym [w:] T. Karkowski, B. Pietrzak (red.), Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane, Warszawa.
 12. Program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, część I i II (2015), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (2015a) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. poz. 1739),
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (2015b) z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (2015c) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).
 16. Sagan A. (2013), Marketing relacyjny, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/relacyjny.pdf [dostęp: 20 marca 2013], za: Karkowski T. (2013), Zarządzanie relacjami pielęgniarka - pacjent w usługach medycznych [w:] T. Karkowski, B. Pietrzak (red.), Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane, Warszawa.
 17. Sienkiewicz Ł. (red.) (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa.
 18. Sienkiewicz Ł. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w usługach wiedzochłonnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 4.
 19. Sułkowski Ł, Morawski P. (2014), Obsługa klienta w procesach zarządzania logistycznego [w:] K. Kolasińska-Morawska (red.), Zarządzanie logistyczne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 5, cz. III.
 20. Urban K., Warmińska E. (2015), Kontynuacja farmakoterapii realizowana przez pielęgniarkę i położną od 1 stycznia 2016 r., Serwis Prawo i Zdrowie, Warszawa.
 21. Urban K., Warmińska E. (2015), Ordynacja pielęgniarska od 1 stycznia 2016 r. - zakres praw i obowiązków, Serwis Prawo i Zdrowie, Warszawa.
 22. Ustawa (2011) z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251).
 23. Ustawa (1991) z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496).
 24. Ustawa (2009) z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 522).
 25. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Dz. Urz. UE C 111 z 6.05.2008, s. 1, załącznik I.
 26. Zimna T. (2015), Recepty - zasady wystawiania, Serwis Prawo i Zdrowie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu