BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Krzysztof (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne
Infrastructure at the Organised Entries to Tourist Trails
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 83-114, rys., fot., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Szlaki turystyczne, Zagospodarowanie turystyczne
Tourism, Tourist routes, Development of tourist facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Identyfikacja istniejących oraz społecznie pożądanych rozwiązań z zakresu zagospodarowania punktów wejściowych na szlaki turystyczne.
Metoda. Przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto obszar gór średnich w Polsce, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii: 1) inwentaryzację terenową istniejącego zagospodarowania przy pieszych i rowerowych szlakach turystycznych oraz 2) ankietyzację użytkowników szlaków turystycznych obydwu rodzajów w celu rozpoznania pożądanych przez nich rodzajów i lokalizacji infrastruktury na trasach.
Wyniki. Turyści przywiązują dużą wagę do zagospodarowania punktów wejścia na szlaki turystyczne, podczas gdy istniejąca infrastruktura (zwłaszcza w Polsce i Republice Czeskiej) nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom. Na podstawie uzyskanych wyników i wskazań literaturowych przedstawiono schemat zagospodarowania zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczyły wyłącznie szlaków turystycznych w górach średnich Polski, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii, stąd zaproponowany schemat może być stosowany tylko dla tych i podobnych obszarów.
Implikacje praktyczne. Zaproponowany schemat może być wykorzystywany podczas projektowania nowych i remontu już istniejących tras, a także programowania zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych.
Oryginalność pracy. Problem zagospodarowania szlaków turystycznych przy węzłach początkowych nie został, jak dotąd, kompleksowo opracowany. W niniejszym przypadku uwzględniono zarówno przegląd istniejących rozwiązań europejskich (analiza wybranych przypadków), jak i oczekiwania osób z nich korzystających.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Identification of existing and socially anticipated solutions for programming organised entries to tourist trails.
Method. Empirical studies were conducted in medium-size mountains in Poland, Czech Republic and Great Britain. Within those studies the following were carried out: 1) field cataloguing of existing facilities connected with hiking and cycling tourist trails; 2) questionnaire survey among users of trails of both mentioned types focused on desired by them types and localisation of infrastructure along the trails.
Findings. Tourists find the infrastructure at the beginnings of tourist trails quite important, however existing facilities (especially in Poland and Czech Republic) do not always meet expectations. Basing on study results and literature proposals an infrastructure scheme of organised entries on tourist trails was presented.
Research and conclusions limitations. Both were conducted only on tourist trails marked in medium-size mountains in Poland, Czech Republic and Great Britain. As a result the projected infrastructure plan can only be used in those and similar areas.
Practical implications. The proposed scheme can be used during planning new and reconditioning already existing trails as well as during programming tourist infrastructure in protected areas.
Originality. The problem of infrastructure connected with the beginning nodes of tourist trails has never been deeply studied. In this case both a review of existing European solutions (case studies analysis) and expectations of people using them were taken into account.
Type of paper. The article presents results of empirical studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitchison C., MacLead N.E., Shaw S.J. (2002), Leisure and Tourism Landscapes: Social and cultural geographies, Routledge, London - New York.
 2. Anglia (2007), Mediaprofit sp. z o.o., Warszawa.
 3. Bobrowicz G. (1998), Park Krajobrazowy "Chełmy" na Pogórzu Kaczawskim, Zarząd Parku Krajobrazowego Chełmy, Myślibórz.
 4. Bolland A. (1982), Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym - stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska, [w:] Zabierowski K. (red.), Zachowanie walorów przyrodniczych a pojemność turystyczna górskich parków narodowych w Polsce, "Studia Naturae", 22, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, Polska Akademia Nauk, s. 197-226.
 5. Chmielewski T.J. (2002), Kształtowanie funkcji turystycznej w planach ochrony wybranych parków narodowych, [w:] Partyka J. (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 63-80.
 6. General Design Guidelines & Schedule of Design Elements For the Haw River Trail. Conceptual Greenway Master Plan From the Indian Valley Golf Course to Glencoe Mill Village (2007), City of Burlington Recreation and Parks Departments, Alamance County Recreation and Parks Department, North Carolina Trails Program, Piedmont Triad Council of Governments.
 7. Herz L. (1985), Znakowane szlaki turystyczne w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", R. 41, z. 3, s. 44-51.
 8. Jagusiewicz A. (1982), Przestrzenna organizacja ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym, [w:] "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", R. 38, z. 1-2, s. 50-61.
 9. Jonak A. (2004), Proponowane formy działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom w górach, [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, GOPR, TOPR, Kraków, s. 62-67.
 10. Kowalczyk A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej), [w:] "Prace i Studia Geograficzne", t. 42, s. 15-58.
 11. Kowalczyk A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kowalczyk A., Derek M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kurek W. (2005), Turystyka na obszarach górskich Europy - wybrane zagadnienia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 14. Kurek W. (red.) (2008), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Pathways to Trail Building (2007), Tennessee Department of Environment and Conservation, Recreation Educational Service Division, Greenways and Trails Program (http://state.tn.us/environment/recreation - 04.05.2012).
 16. Podyjí a Vranovská přehrada. Soubor turistických map 1:50 000 (2007), TRASA - obchodní společnost Klubu českých turistů, Praha.
 17. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. (1989), Zasady korzystania z przyrodniczych obszarów chronionych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 18. Rąkowski G. (1993), Koncepcja rozwoju turystyki na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, [w:] "Problemy Turystyki", 4(62), s. 85-94.
 19. Rogalewski O. (1977), Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 20. Snowdon/Yr Wyddfa, Conwy Valley/Dyffryn Conwy (2009), OS Explorer Map, OL17, 1:25 000, Ordnance Survey, Southampton.
 21. Styperek J. (2002), Dostępność i spójność penetracyjna obszarów chronionych, [w:] Partyka J. (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 51-62.
 22. Szwichtenberg A. (red.) (2000), Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 23. The English Lakes: south-eastern area (Windermere, Kendal & Silverdale) (2011), OS Explorer Map, OL7, 1:25 000, Ordnance Survey, Southampton.
 24. Trail Design Guidelines for Portland's Park System. Regional Trails, Natural Areas and Developed Parks (2009), Portland Parks & Recreation, Portland, Oregon.
 25. Wyrzykowski J., Marak J. (red.) (2010), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu